REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Zakończenie skupu obligacji własnych, uchwała KDPW w przedmiocie wycofania z depozytu obligacji w związku z ich umorzeniem

2021-07-27 15:58
publikacja
2021-07-27 15:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zakończenie skupu obligacji własnych, uchwała KDPW w przedmiocie wycofania z depozytu obligacji w związku z ich umorzeniem
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 12/2021 z dnia 17.06.2021r. dotyczącego nabycia obligacji własnych celem umorzenia, Zarząd spółki i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 26 lipca 2021 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) na wniosek Emitenta podjął uchwałę o wycofaniu w dniu 29 lipca 2021 roku z depozytu 275 sztuk obligacji serii J Emitenta, o wartości nominalnej 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 275.000,00 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Po przeprowadzeniu umorzenia przez KDPW, ilość obligacji serii J wynosić będzie 8.225 sztuk (słownie: osiem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Tym samym Emitent zakończył skup obligacji własnych serii J, o którym informował w raporcie bieżącym nr 58/2020 z dnia 27 października 2020 roku. Termin wykupu pozostałej części obligacji serii J przypadać będzie w najbliższym dniu odsetkowym, tj. 31 sierpnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION


Current report no. 19/2021


Date: July 27, 2021


Short name of the issuer: i2
Development S.A.


Subject: Completion of the purchase
of own bonds, resolution of the National Depository for Securities on
the withdrawal from the deposit of bonds in connection with their
redemption


Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 2
of the Act on Public Offering - current and periodic information


In reference to the current report
no. 12/2021 of June 17, 2021. regarding the purchase of own bonds for
redemption, the Management Board of i2 Development S.A. (hereinafter:
the Issuer, the Company) informs that on July 26, 2021, the Management
Board of the National Depository for Securities S.A. (hereinafter:
KDPW), at the request of the Issuer, adopted a resolution to withdraw
275 series J bonds of the Issuer from the deposit on 29 July 2021, with
a nominal value of PLN 1,000.00 (in words: one thousand zlotys) each and
a total nominal value of 275,000.00 (in words : two hundred seventy five
thousand zlotys). After the redemption by KDPW, the number of J-series
bonds will be 8,225 (say: eight thousand two hundred and twenty-five).
Thus, the Issuer completed the purchase of its own series J bonds, which
it informed about in the current report No. 58/2020 of October 27, 2020.
The maturity date for the remainder of the series J bonds will fall on
the next interest day, i.e. August 31, 2021.


Signatures of persons representing
the Company:


2021-07-27 Marcin Misztal President
of the Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-27 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki