REKLAMA

HORNIGOLD: Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki

2020-08-14 21:47
publikacja
2020-08-14 21:47
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 1 października 2019 roku przez Zarząd Spółki uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G
w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 507.292,60 zł, tj. z kwoty 16.359.269,10 zł do kwoty 16.866.561,70 zł oraz zarejestrowano zmianę § 9 ust. 1 Statutu Spółki.

Poprzednia treść §9 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.359.269,10 zł (szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na:
a.11.600.000 (jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
b.4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
c.1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
d.102.000.000 (sto dwa miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
e.7.226.025 (siedem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
f.37.366.666 (trzydzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„§9
1.„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.866.561,70 zł (szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a.11.600.000 (jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
b.4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
c.1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
d.102.000.000 (sto dwa miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
e.7.226.025 (siedem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
f.37.366.666 (trzydzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
g.5.072.926 (pięć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki