REKLAMA

HORNIGOLD REIT S.A.: Informacja w sprawie zidentyfikowanych nieprawidłowości w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 rok

2022-11-30 21:19
publikacja
2022-11-30 21:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-30
Skrócona nazwa emitenta
HORNIGOLD REIT S.A.
Temat
Informacja w sprawie zidentyfikowanych nieprawidłowości w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”, „Spółka”) w związku ze zidentyfikowanymi nieprawidłowościami w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 rok opublikowanym raportem EBI nr 10/2021 w dniu 31 maja 2021 roku, uzupełnionym raportem bieżącym EBI nr 11/2021 w dniu 1 czerwca 2021 roku o opinię biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz raportem bieżącym EBI 15/2021 w dniu 16 lipca 2021 roku o opinię biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta, mając na uwadze, że zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia sprawozdanie finansowe nie może podlegać żadnym zmianom, stosownie do art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości, Emitent przekazuje poniżej stanowisko Spółki w zakresie informacji dot. zidentyfikowanych nieprawidłowości wraz z ich szczegółowym wyjaśnieniem.

Jednostkowy raport roczny Spółki za 2020 rok:

a) w informacji dodatkowej, zidentyfikowano niepełny opis przyjętych zasad polityki rachunkowości w zakresie inwestycji w nieruchomości, brak wskazania rezerw; brak informacji o ewentualnych zmianach polityki rachonkowości; brak informacji dot. wynagrodzenia firmy audytorskiej (wypłacanym lub należnym za rok obrotowy 2020); brak wskazania przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości w kontekście korzystania przez Emitenta ze wsparcia finansowego udzielonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz brak wskazania posiadanych przez Emitenta udziałów w podmiocie działającym pod firmą NETSU S.A.

Emitent wyjaśnia, iż inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny rynkowej albo ceny nabycia.

W 2020 roku Spółka nie dokonała żadnych istotnych zmian zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Emitenta. Przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które były stosowane w sposób ciągły.

Spółka utworzyła rezerwę na koszty sporządzenia sprawozdania finansowego w wysokości 3.213,00 zł netto, jednocześnie nie tworzyła innych rezerw na przewidywane istotne koszty dot. 2020 roku ze względu na brak informacji o takich kosztach.

Wynagrodzenie wypłacone na rzecz Kancelarii Biegłych Rewidentów Księga sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy 2020 zamknęło się w kwocie 3.690,00 zł. Spółka nie rozpoznała przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości w kontekście korzystania przez Emitenta ze wsparcia finansowego w związku ze złagodzeniem zakazu wynajmu apartamentów, Emitent podjął decyzję o wznowieniu wynajmu posiadanych apartamentów.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Emitent posiadał 21.000 szt. akcji NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach stanowiących 2,29% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnających do tej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

b) pozostałe elementy sprawozdania finansowego, zidentyfikowano błędnie sporządzone jednostkowe Zestawienie Zmian w Kapitale dot. pozycji z danymi za 2020 rok tj.: I korekty błędów na początek okresu; pozycji z danymi za 2019 rok: I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), I.a. 5.4 korekty błędów, II kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ).

Emitent wyjaśnia, iż prawidłowe wartości w pozycji z danymi za 2020 rok to: I korekty błędów na początek okresu – 0,00 zł, wartości dot. pozycji z danymi za 2019 rok to: I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) – 10.660.327,58 zł, I.a. 5.4 korekty błędów – 0,00 zł, II kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) – 10.660.047,15 zł.

c) pozostałe kwestie dot. jednostkowego Sprawozdania Finansowego 2020.

Emitent wyjaśnia, iż nie posiada akcji własnych, nie posiada również oddziałów. Ponadto Emitent prezentuje kluczowe wskaźniki efektywności związanej z dizałalnością jednostki domunującej:

- rentowność aktywów (ROA): 28,25%,
- rentowność kapitału własnego (ROE): 44,56%,
- rentowność sprzedaży (ROS): 1556,62%,
- wskaźnik zadłużenia ogółem: 0,37,
- wskaźnik zadłużenia długoterminowego: 0,
- wskaźnik bieżącej płynności finansowej: 1,42,
- wskaźnik szybkiej płynności finansowej: 1,32,
- wskaźnik obrotowości majątku: 0,02,
- udział kosztów w przychodach: 3,64%.

Skonsolidowany raport roczny Spółki za 2020 rok:

a) informacja dodatkowa, zidentyfikowano niepełny opis przyjętych zasad polityki rachunkowości w zakresie inwestycji w nieruchomości, brak wskazania rezerw; brak informacji o ewentualnych zmianach polityki rachunkowości; brak wskazania rozliczenia różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym brutto; brak zamieszczenia objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych; brak informacji o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących jednostki dominującej; brak ujawnienia kwot zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących jednostki dominującej; nadzorujących brak informacji dot. wynagrodzenia firmy audytorskiej (wypłacanym lub należnym za rok obrotowy 2020); brak wskazania kwoty i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie w kontekście korzystaia przez Emitenta ze wsparcia finansowego udzielonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; brak ujawnienia nazw, adresów oraz siedziby jednostek wraz z podaniem formy prawnej, w których jednostki powiązane są wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Emitent wyjaśnia, iż inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści. Inewstycje krótkoterminowe wycenia się według ceny rynkowej albo ceny nabycia.

W 2020 roku Spółka nie dokonała żadnych istotnych zmian zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Emitenta. Przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które były stosowane w sposób ciągły.

Spółka utworzyła rezerwę na koszty sporządzenia sprawozdania finansowego w wysokości 3.213,00 zł netto, jednocześnie nie tworzyła innych rezerw na przewidywane istotne koszty dot. 2020 roku ze względu na brak informacji o takich kosztach.

Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym Emitent opisał w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, że spółka nie tworzy podatkowej grupy kapitałowej.

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych w omawianym okresie przedstawiała się następująco: środki pieniężne na rachunkach bankowych – 99,9%, środki pieniężne w kacie – 0,01%.

Spółka 2020 roku nie wypłaciła wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku osobą wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących jednostki dominującej.

Spółka w 2020 roku nie wypłaciła wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń zysku. Spółka ponadto nie wypłaciła zaliczek, nie udzielia kredytów, pożyczej i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

Wynagrodzenie wypłacone na rzecz Kancelarii Biegłych Rewidentów Księga sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy 2020 zamknęło się w kwocie 3.690,00 zł.

Spółka nie rozpoznała przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości w kontekście korzystania przez Emitenta ze wsparcia finansowego w związku ze złagodzeniem zakazu wynajmu apartamentów, Emitent podjął decyzję o wznowieniu wynajmu posiadanych apartamentów.

Spółka nie posiadała informacji dot. nazw, adresów oraz siedziby jednostek, w których jednostki powiązane były wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

b) pozostałe elementy sprawozdania finansowego, zidentyfikowano błędnie sporządzone skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale dot. pozycji z danymi za 2020 rok tj.: I korekty błędów; I.a., I.a. 5.3; pozycji z danymi za 2019 rok: I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), I korekty błędów, I.a. 4.1, I.a. 5.4 korekty błędówpodstawowych. Błędnie sporządzony skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych dot. pozycji z danymi za 2019 rok tj.: B II 3 nabycie aktywów finansowych, G środki pieniężne na koniec okresu, w tym brak ujawnienia środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania.

Emitent wyjaśnia, iż prawidłowe wartości w pozycji z danymi za 2020 rok to: (Zestawienie Zmian w Kapitale) I korekty błędów na początek okresu – 0,00 zł; I.a. – 0,00 zł, I.a. 5.3 – 0,00 zł, pozycji z danymi za 2019 rok to: I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) –6.375.193,38 zł, I korekty błędów –0,00 zł, I.a. 4.1 – w 2019 roku nie było zmniejszenia kapitału zapasowego , I.a. 5.4 korekty błędów podstawowych – 0,00 zł oraz (Rachunek Przepływów Pieniężnych) B II 3 nabycie aktywów finansowych – w pozycji wpisano kwoty z błędnym znakiem ujemnym, powinny być bez tego znaku, G środku pieniężne na koniec okresu – 435.166,92 zł, w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania – 0,00 zł.

c) pozostałe kwestie dot. skonsolidowanego Sprwozdania Finansowego 2020.

Emitent wyjaśnia, iż nie posiada akcji własnych, nie posiada również oddziałów. Ponadto Emitent prezentuje kluczowe wskaźniki efektywności związanej z dizałalnością grupy kapitałowej Emitenta:

- rentowność aktywów (ROA): 13,72%,
- rentowność kapitału własnego (ROE): 39,8%,
- rentowność sprzedaży (ROS): 332,29%,
- wskaźnik zadłużenia ogółem: 0,66,
- wskaźnik zadłużenia długoterminowego: 0,33,
- wskaźnik bieżącej płynności finansowej: 1,
- wskaźnik szybkiej płynności finansowej: 0,94,
- wskaźnik obrotowości majątku: 0,04,
- udział kosztów w przychodach: 1,89%.

Jednocześnie Emitent informuje, opisane powyżej nieprawidłowości mają charakter incydentalny, a Spółka podjęła stosowne działania mające na celu wyeliminowanie w przyszłości podobnych zdarzeń.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-30 Kamil Kita Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki