REKLAMA

GREMI MEDIA: Zawarcie umów rozliczenia należności; nabycie znaczących aktywów

2015-07-02 15:05
publikacja
2015-07-02 15:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-02
Skrócona nazwa emitenta
GREMI MEDIA
Temat
Zawarcie umów rozliczenia należności; nabycie znaczących aktywów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Gremi Media S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2015 informuje, że w dniu 1 lipca 2015r. zostały zawarte następujące umowy w zakresie rozliczenia należności Spółki:

1) Umowa DATIO IN SOLUTUM zawarta pomiędzy Gremi Media S.A. a KCI S.A z siedzibą w Krakowie, na mocy której KCI S.A. rozliczyła zobowiązanie wobec Gremi Media S.A. wraz z odsetkami wynikające z weksla wystawionego w dniu 14 kwietnia 2014r. w wysokości 2.247.205,49 zł., w zamian za przeniesienie na Gremi Media S.A. własności posiadanych 61 Udziałów Presspublica Sp. z o.o. o łącznej wartości ustalonej na kwotę 2.249.689,15 zł.

2) Umowa DATIO IN SOLUTUM zawarta pomiędzy Gremi Media S.A., a Gremi Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na mocy której Gremi Sp. z o.o. rozliczyła zobowiązania wraz z odsetkami wobec Gremi Media S.A. wynikające z:
- umowy pożyczki zawartej w dniu 29 sierpnia 2012r. (umowa pożyczki została zawarta ze spółką Gremi Media przez spółkę Trinity Management sp. z o.o., która została przejęta przez Gremi sp. z o.o.),
- umowy pożyczki zawartej w dniu 26 lutego 2013 r.,
- umowy pożyczki zawartej w dniu 31 grudnia 2009 r. oraz 29 czerwca 2011 r. (umowy pożyczki zostały zawarte ze spółką Gremi Media przez spółkę KCI Łobzów sp. z o.o., która została przejęta przez Gremi sp. z o.o.),
- umowy sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych Debito zawartej w dniu 29 września 2009 r. przez KCI Łobzów sp. z o.o. (poprzednia firma Gremi) ,
- umowy pożyczki zawartej w dniu 14 kwietnia 2014 r.,
- umowy pożyczki zawartej w dniu 17 kwietnia 2014r.,
- umowy pożyczki zawartej 9 grudnia 2012r.
- weksla wystawionego w dniu 1 lipca 2013 r.
- weksla wystawionego w dniu 12 września 2012 r.
- umowy zawartej dnia 1 lipca 2015r., na mocy której Gremi przystąpiła do zobowiązania spółki KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. wobec Gremi Media S.A. wynikającego z umowy pożyczki zawartej przez KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. ze spółką Gremi Media w dniu 2 stycznia 2014r.,

w łącznej wysokości 31.422.104,32 zł., w zamian za przeniesienie własności 852 udziałów Presspublica Sp. z o.o. o łącznej wartości ustalonej na kwotę 31.421.887,80 zł.

W/w umowa jest znaczącą tj. przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. Umowa nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku.

Wartość nominalna nabytych udziałów wynosi 1.000,00 zł za każdy udział. Nabyte udziały łącznie stanowią 8,08% w kapitale zakładowym Presspublica sp. z o.o. oraz dają prawo do wykonywania 5,77% głosów na zgromadzeniu wspólników Presspublica sp. z o.o.

Łącznie z udziałami dotychczas posiadanymi Gremi Media S.A. po nabyciu w/w udziałów posiada 1 403 udziały stanowiące 12,43% w kapitale zakładowym Presspublica Sp. z o.o. oraz dające prawo do wykonywania 8,89% głosów na zgromadzeniu wspólników Presspublica sp. z o.o.

Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty terminowej.
Łączna wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach rachunkowych emitenta wynosić będzie 33 671 576,95 zł.

Spółka Gremi sp. z o.o. jest podmiotem dominującym w stosunku do KCI S.A., która jest podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta.

Podmiotem dominującym wobec Gremi Sp. z o.o. oraz KCI S.A. jest Pan Grzegorz Hajdarowicz, który jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta oraz podmiotem dominującym wobec Gremi Media S.A.

Wiceprezesem Zarządu KCI S.A. jest Pani Agata Kalińska, która jest Członkiem Rady Nadzorczej Gremi Media S.A.

Członkiem Rady Nadzorczej KCI S.A. jest Pani Dorota Hajdarowicz, która jest również Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Nabyte aktywa stanowią aktywa o znacznej wartości tj. wartości powyżej 10% kapitałów Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-07-02 Iwona Liszka - Majkowska Wiceprezes Zarządu
2015-07-02 Piotr Łysek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki