REKLAMA

ENERGA S.A.: Porozumienie dotyczące rozwiązania umowy z firmą audytorską

2023-09-28 15:24
publikacja
2023-09-28 15:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Pismo_Deloitte_do_KNF_-_rozwiazanie_umowy_z_Energa_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-28
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Porozumienie dotyczące rozwiązania umowy z firmą audytorską
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Energa SA („Spółka") informuje, że Spółka oraz Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie („Audytor”) podpisały w dniu 28 września 2023 roku porozumienie o rozwiązaniu umowy o badanie i przeglądy sprawozdań finansowych („Umowa”) zawartej w dniu 12 lipca 2022 roku.

Umowa została zawarta na czas wykonywania przez Audytora prac objętych przedmiotem Umowy na lata 2022-2023.

Umowa dotyczyła m.in. świadczenia przez Audytora badania i przeglądu, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami prawa:

- rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Energa („Grupa”) za lata 2022 i 2023,

- śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za I półrocze 2022 i 2023 roku.

Decyzja o rozwiązaniu Umowy była decyzją obu stron Umowy. Przyczyną rozwiązania Umowy był brak możliwości wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Audytora, który wynika z wydania wobec Audytora decyzji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, nakładającej czasowy zakaz świadczenia usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie wystąpiły przypadki wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii. Nie wystąpiły również przypadki wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków.

W okresie obowiązywania Umowy nie zaistniały rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług pomiędzy osobami zarządzającymi Spółką a Audytorem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Spółki lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje pismo Audytora adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania Umowy.
Załączniki
Plik Opis
Pismo Deloitte do KNF - rozwiązanie umowy z Energa SA.pdfPismo Deloitte do KNF - rozwiązanie umowy z Energa SA.pdf Pismo Deloitte do KNF - rozwiązanie umowy z Energa SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 25/2023


Date: 28 September 2023


Subject: Mutual consent to terminate the agreement with auditor


Legal basis: Art. 56 section 1 point 2 of the Act on Offerings - current
and periodic information


The Management Board of Energa SA ("Company") informs that on 28
September 2023 the Company and Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k.
headquartered in Warsaw (“Auditor”) signed a mutual consent to terminate
the agreement for auditing and reviewing financial statements
("Agreement") concluded on 12 July 2022.


The Agreement was entered into for the duration of the Auditor's
performance of work covered by the subject matter of the Agreement for
years 2022 and 2023.


On the base of the Agreement, the Auditor, among others, audited and
reviewed the following financial statements prepared in accordance with
the International Financial Reporting Standards approved by the European
Union and other applicable laws:


- the annual separate financial statements of the Company and the annual
consolidated financial statements of the Energa Capital Group ("Group")
for the years 2022 and 2023,


- interim separate financial statements of the Company and interim
consolidated financial statements of the Group for the first half of
2022 and 2023.


The decision to terminate the Agreement was made by both parties of the
Agreement. The Agreement has been terminated due to the Auditor's
inability to perform the Agreement for reasons attributable to the
Auditor, which resulted from the decision of the Polish Agency for Audit
Oversight, imposing on the Auditor a temporary prohibition of the
provision of services covered by national professional standards.


A the same time the Company informs that there were no instances of
expressing in the reports on the audit of financial statements or
consolidated financial statements, either opinions with disclaimer, nor
negative opinions, nor refusal to express opinions. There were also no
cases of expressing in the reports on the review of condensed financial
statements or condensed consolidated financial statements, either
conclusions with disclaimer, nor subject to negative conclusions, nor
refusal to express conclusions.


During the term of the Agreement, there were no discrepancies regarding
the interpretation and application of the law or the provisions of the
Company’s Articles of Association regarding the subject matter and scope
of the audit, review or other services between the Company's Management
Board and the Auditor who performed the audit, review or other services
regarding the Company's financial statements or the Group's consolidated
financial statements.


The Auditor's letter (Polish version) addressed to the Polish Financial
Supervision Authority, containing an explanation of the reasons for
termination of the Agreement is attached to this current report herein.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-28 Michał Perlik Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych i Klimatu
2023-09-28 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki