Dlaczego warto się pobrać – korzyści płynące z posiadania aktu małżeństwa

Wypowiedzenie słów przysięgi małżeńskiej i rozpoczęcie wspólnego życia jako mąż i żona przynosi wiele korzyści. Wśród nich, choć nie najważniejsze, znajdą się również profity natury prawnej, podatkowej i finansowej. Zdarza się, że przyspieszają one decyzję o sformalizowaniu związku.

Tłumaczy Agnieszka Gawron, konsultant ślubny, ePortalSlubny.pl: – Jednych skłania do ślubu wyłącznie uczucie i wiara, że wspólnie łatwiej góry przenosić – dla nich jedynym celem jego zawarcia jest bycie razem. Są jednak i tacy, którzy pobierają się świadome tylko ze względu na korzyści, jakie daje akt małżeństwa. Wśród par, z którymi pracowałam, wiele do tej pory żyłoby na tzw. kocią łapę, gdyby nie korzyści ze ślubu. Decydują się na zawarcie małżeństwa z bardzo prozaicznych powodów.

Moje, twoje i nasze – korzyści wspólności majątkowej


Bycie razem to dzielenie nie tylko uczucia, wspólne przeżywanie radości i smutków, ale również dzielenie pieniędzy, mieszkania czy innego rodzaju majątku. Dlaczego małżeństwom w tym zakresie łatwiej niż tak zwanym wolnym związkom?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza instytucję ustawowej wspólności majątkowej. Powstaje ona z chwilą zawarcia małżeństwa miedzy osobami, które nie sporządziły i podpisały wcześniej intercyzy. Wspólność majątkowa obejmuje przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub tylko przez jednego z nich. Tworzy się w ten sposób majątek wspólny, w skład którego wchodzą w szczególności:
• pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego małżonka,
• dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego małżonka,
• środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego małżonka.

Obok majątku wspólnego funkcjonują majątki osobiste męża i żony. Do majątku osobistego zalicza się przede wszystkim dobra nabyte przed ślubem. W czasie trwania małżeństwa możliwe jest również zaliczenie do majątku osobistego przedmiotów otrzymanych np. w drodze darowizny lub nabytych w celu zaspokojenia tylko osobistych potrzeb.

Prawne ustanowienie majątku wspólnego ma swoje zalety. Jedną z nich jest możliwość wspólnego, zgodnego z prawem decydowania o przeznaczeniu posiadanych środków pieniężnych bez konieczności sporządzania jakichkolwiek umów oraz zasad wzajemnych rozliczeń. A w przypadku pojawienia się sporów majątkowych między małżonkami łatwiej ustalić, co do kogo należy.

Korzystniejsze wspólne rozliczanie z fiskusem


Korzyścią płynąca z posiadania ustawowej wspólności majątkowej jest również możliwość wspólnego rozliczania się z fiskusem. Jest to sposób na spore oszczędności w sytuacji, gdy:
• dochody małżonków różnią się na tyle, że osiągają oni różne progi podatkowe;
• jeden małżonek osiąga dochody niższe niż kwota wolna od podatku;
• jeden małżonek jest osobą niepracującą.

W takich przypadkach małżonkowie rozliczający się wspólnie zapłacą niższy podatek niż miałoby to miejsce, gdyby rozliczali się oddzielnie. Wysokość oszczędności zależy od poziomu rozliczanych dochodów.Wspólne rozliczanie nie będzie jednak możliwe, jeśli małżonkowie podpisali intercyzę lub jeśli w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie, mąż lub żona prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, ryczałtem lub na podstawie karty podatkowej. Aby skorzystać ze wspólnego rozliczania, trzeba być małżeństwem przez cały rok podatkowy, którego dotyczy rozliczenie, a miejsce zamieszkania małżonków musi znajdować się na terytorium Polski

Po kredyt lepiej jako mąż i żona


Z aktu małżeństwa można skorzystać również, wnioskując o kredyt. Nie jest tajemnicą, że banki postrzegają małżeństwa jako stabilnych partnerów biznesowych, szczególnie jeśli mowa o długoterminowych kredytach hipotecznych. Zdolność kredytową małżonków poprawia też efekt skali, polegający na wykazaniu dwóch źródeł dochodów, od których odliczane są jedne koszty utrzymania mieszkania czy samochodu.

Kolejnym powodem, dla którego warto być małżeństwem, starając się o kredyt hipoteczny, jest program "Rodzina na swoim". Dla niektórych młodych par chęć skorzystania z pomocy państwa stanowi bodziec do przyspieszenia decyzji o sformalizowaniu związku. Na preferencyjny kredyt mieszkaniowy, w którym przez pierwsze osiem lat część odsetek należnych bankowi pokrywa Skarb Państwa, nie mogą liczyć osoby pozostające w wolnym związku. Istotą programu jest bowiem wsparcie w nabyciu mieszkania lub domu dla rodzin (małżeństw lub osób samotnie wychowujących dzieci) nieposiadających własnego lokum.

Preferencyjny kredyt cieszy się popularnością, o czym świadczą wzrastające liczba i wartość udzielanych kredytów w programie "Rodzina na swoim". Zachętą jest przede wszystkim to, że raty kredytu przez pierwsze 8 lat spłaty są zdecydowanie niższe niż w przypadku standardowej oferty. Przykładowo: przy kredycie na 200 000 zł zaciąganym na 30 lat w programie "Rodzina na swoim" raty kredytu, jakie trzeba będzie spłacać przez pierwsze 8 lat będą o 400-500 złotych niższe niż w standardowej ofercie.


Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Instytucje przychylniejsze małżonkom


Sformalizowanie związku jest lepiej odbierane nie tylko przez banki i urząd skarbowy, ale także inne instytucje. Małżonkowie mogą liczyć na lepsze traktowanie w porównaniu z konkubentami w szpitalach, na policji, na poczcie czy w sądzie.

Jeżeli jeden z małżonków trafi do szpitala bądź będzie uczestnikiem wypadku drogowego, lekarze czy policjanci mają obowiązek udzielić drugiemu małżonkowi wszelkich informacji. Konkubenci mogą mieć problemy, żeby się czegokolwiek dowiedzieć, zwłaszcza wtedy, gdy nie mają wyraźnej zgody partnera na udzielenie tego rodzaju informacji. Utrudnieniem dla osób pozostających w wolnym związku może być również odbiór listu poleconego czy przesyłki dla partnera.

»Ślub w plenerze - jak to zorganizować?


– Korzyścią, a raczej ułatwieniem płynącym z posiadania tego samego nazwiska jest współdecydowanie oraz możliwość podjęcia decyzji za partnera w sytuacjach zagrażających jego zdrowiu lub życiu. Na oddział intensywnej terapii mają wstęp tylko członkowie rodziny. W przypadku nagłej interwencji lekarzy to małżonek decyduje o ewentualnym przeprowadzeniu operacji – dodaje Agnieszka Gawron, ePortalSlubny.pl

Zabezpieczenie finansowe po śmierci małżonka


Temat śmierci i zabezpieczenia finansowego dla pozostawionego partnera jest tematem przykrym i rzadko podejmowanym przez pary, szczególnie te młodsze. W tym zakresie prawo również wychodzi naprzeciw małżonkom, pomijając niesformalizowane związki. Dziedziczenie ustawowe dotyczy bowiem w pierwszej kolejności małżonków i dzieci. Mają oni prawo do spadku w równych częściach, ale część, która przypada małżonkowi, nie może być mniejsza niż 1/4 dziedziczonego majątku. Kodeks cywilny, który określa zasady dziedziczenia ustawowego, opisuje sytuacje, w której mogę dziedziczyć również wnuki, prawnuki, rodzice, a nawet dziadkowie, pasierbowie czy gmina. Nie wymienia jednak osób, z którymi zmarły żył w konkubinacie.Rozwiązaniem dla osób pozostających w wolnym związku może być sporządzenie testamentu i przekazanie w nim majątku bliskiej osobie, z którą idzie przez życie. Jednak i to nie daje gwarancji, że osoba ta otrzyma całość przekazywanego w testamencie majątku. W określonych sytuacjach, gdy zmarły pozostawia dzieci, małżonka lub rodziców, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, mogą oni dochodzić tzw. zachowku.

Wiele korzyści, a uczucie bezcenne


Formalnych i finansowych korzyści wynikających z faktu bycia mężem i żoną można wymienić wiele. Prawne figurowanie jako małżeństwo ułatwia między innymi rozliczanie się z fiskusem, uzyskanie kredytu mieszkaniowego z programem "Rodzina na swoim", występowanie w instytucjach publicznych czy możliwość dziedziczenia.

– Korzyści płynących z faktu zawarcia małżeństwa jest wiele zarówno w sferze emocjonalnej, jak i społecznej czy finansowej. Ale należy pamiętać, że gdy decydujemy się na tak ważny krok, żadne, nawet najlepsze dobra nie mogą nam przysłaniać najważniejszego – uczucia łączącego dwoje ludzi – puentuje Agnieszka Gawron.

Kiedy małżonkowie mogą wspólnie rozliczać podatek
Podatkowe konsekwencje małżeństwa rozpoczynają się tak naprawdę dopiero w drugim roku istnienia związku. Cały rok między małżonkami musi istnieć bowiem ustrój współwłasności majątkowej małżeńskiej, a rzadkim jest, żeby ślub odbył się 1 stycznia.

Konsekwencje dotyczą małżonków, którzy opodatkowują się na zasadach ogólnych, żadne z nich nie może rozliczać się, nawet z majątku osobistego na zasadach ryczałtu, podatkiem liniowym lub przy udziale podatku tonażowego. Wyjątkowo, może wystąpić opodatkowanie na zasadach ryczałtu umów najmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów podobnych. Te nie wyłączą możliwości wspólnego rozliczenia.

Szansę na wspólne rozliczenie zaprzepaszcza również zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej zakładającej rozdzielność majątkową. Wówczas deklarację – nawet gdy umowa została zawarta pod koniec roku – małżonkowie składają odrębnie, niezależnie od siebie.

Nie ma natomiast obowiązku, by oboje małżonkowie pozostawali polskimi rezydentami podatkowymi. Mogą pozostawać rezydentami UE lub EOG, jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Wniosek o wspólne opodatkowanie musi być złożony w zeznaniu rocznym, ale nie później niż do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Deklaracja złożona po terminie lub korekta deklaracji zakładająca zmianę formy opodatkowania na łącznie z małżonkiem nie zostanie przez urząd skarbowy uwzględniona.

Wreszcie wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, dotyczyć może również podatnika, który:
  • zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego;
  • pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.
Podatnik taki nie może jednak złożyć wniosku o opodatkowanie w tym roku jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Piotr Szulczewski, Analityk Bankier.pl, Firma i Podatki

Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz,
Bankier.pl

Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
3 5 ~nieprzekonana

Dawno takiego gówna nie czytałam...w każdym miejscu pisza te same "za" posiadaniem "papierku" jakim jest malżeństwoi nic ponad to mimo ze w tresci zaznaczana jest mnogość owych wyimaginowanych zalet. W ogóle nie wiarzę w tą instytycje a ten artykuł nie zmienił nic w moim przekonaniu ani zasobie wiedzy w tym temacie

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 2 ~Mugenray

Heh samotnie wychowująca matka ma również pierwszeństwo w przedszkolu.

! Odpowiedz
1 2 ~kkk

taka mentalność disiejszego człowieka.. żenić się z rozdzielnością majątkową.. to po co się żenić.. najlepiej otróć rodziców i spienięrzyć ich majątek, a po drodze jeszcze rodzeństwo trochę ogołocić..

! Odpowiedz
1 3 infinum

~kkk, no właśnie, możesz mi powiedzieć po co się żenić?

Ludzie coraz rzadziej biorą śluby kościelne, bo nie potrzeba im pozwoleństwa od postaci z baśni sprzed 2000 lat.

Tak samo, coraz częściej nie biorą ślubu państwowego, bo nie potrzeba im pozwoleństwa państwa na to, żeby mogli razem żyć.

Natomiast jeśli już ktoś bierze ślub (w zasadzie nie wiadomo po co, dla pieniędzy?), to jeśli jest rozsądny, to właśnie podpisuje intercyzę.

Intercyza jest potrzebna, bo tylko w Polsce państwo rozporządza majątkiem małżonków, uznając że od momentu ślubu będzie ich ścigać finansowo tak jakby byli jedną osobą.

A tak swoją drogą, artykuł pisany przez kobietę, który namawia do ślubu pod pretekstem korzyści finansowych, to zwyczajnie jakiś żart. Co najwyżej wzbudza uśmiech politowania pod nosem.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 4 ~997

a gdzie inne korzyści, np. wieczna pustka w portfelu, dobre rady teściowej, niebieska linia...

! Odpowiedz
1 4 ~buc

tylko frajerzy i gołodupce żenią się bez rozdzielności majątkowej

!
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl