CI GAMES S.A.: Zawarcie umów kredytu z mBank

2018-01-09 08:40
publikacja
2018-01-09 08:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-09
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Zawarcie umów kredytu z mBank
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 00000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 0012545524-00291 („Bank”) dwie umowy kredytu: umowę kredytu odnawialnego w walucie polskiej oraz umowę kredytu na rachunku bieżącym, o łącznej wartości 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych). Umowa kredytu odnawialnego zawarta jest na czas oznaczony, do dnia 30 czerwca 2020 r. Umowa kredytu w rachunku bieżącym zawarta jest na czas oznaczony, do dnia 29 stycznia 2020 r.

Przedmiotem umowy kredytu odnawialnego jest udzielenie Spółce kredytu odnawialnego w wysokości 30.000.000,00 zł (słownie: trzydziestu milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie produkcji nowych tytułów gier komputerowych wydawanych przez Spółkę. Przedmiotem umowy kredytu na rachunku bieżącym jest udzielenie Spółce kredytu w wysokości 5.000.000,00 (słownie: pięciu milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Oprocentowanie obu kredytów jest oparte na stawce WIBOR, powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,56 p.p.

Zabezpieczeniem umowy kredytu odnawialnego jest: 1) zastaw rejestrowy na akcjach Spółki w łącznej liczbie 15.000.000 sztuk, stanowiących własność Pana Marka Tymińskiego – akcjonariusza Spółki; 2) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową; 3) cesja globalna na rzecz Banku wierzytelności wynikających z umów z wybranymi kontrahentami Spółki.

Zabezpieczeniem umowy kredytu na rachunku bieżącym jest: 1) gwarancja spłaty kredytu udzielona w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis; 2) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową; 3) cesja globalna na rzecz Banku wierzytelności wynikających z umów z wybranymi kontrahentami Spółki; 4) zastaw rejestrowy na akcjach Spółki w łącznej liczbie 15.000.000 sztuk, stanowiących własność Pana Marka Tymińskiego – akcjonariusza Spółki.

Pozostałe postanowienia obu umów kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-09 Marek Tymiński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki