REKLAMA

BOŚ SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 23 czerwca 2021 r. oraz projekty uchwał na ZWZ

2021-05-26 19:22
publikacja
2021-05-26 19:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projekt_uchwal_ZWZ_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_SPRAWOZDANIE_Rady_Nadzorczej_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Sprawozdanie_KWN_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_SPRAWOZDANIE_Z_WYNAGRODZEN_RN_i_ZAZ_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Raport_bieglego_rewidenta_do_Sprawozdania_z_wynagordzen_RN_i_ZAZ_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7_Dobre_Praktyki_Spolek_Notowanych_na_GPW_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8_Informacja_dotyczaca_wydatkow_poniesionych_w_2020_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-26
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 23 czerwca 2021 r. oraz projekty uchwał na ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 23 czerwca 2021 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, (wejście od ul. Siennej) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2020 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2020 rok.
10. Przyjęcie Sprawozdania z przeprowadzonego badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A., wraz z propozycją indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości a także propozycją kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BOŚ S.A. jako całości.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2020 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.,
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku,
c) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku,
d) użycia kapitału zapasowego,
e) pokrycia straty Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2020 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2020 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2020 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za lata 2019-2020” oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2020 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Walne Zgromadzenie zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”
19. Przyjęcie informacji Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej wydatków poniesionych w 2020 r. na reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
20. Zamknięcie obrad.


Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A., projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf 1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2_Projekt uchwał ZWZ 2021.pdf2_Projekt uchwał ZWZ 2021.pdf 2_Projekt uchwał ZWZ 2021
3_SPRAWOZDANIE_Rady_Nadzorczej_za_2020.pdf3_SPRAWOZDANIE_Rady_Nadzorczej_za_2020.pdf 3_SPRAWOZDANIE_Rady_Nadzorczej_za_2020
4_Sprawozdanie KWN 2021.pdf4_Sprawozdanie KWN 2021.pdf 4_Sprawozdanie KWN 2021
5_SPRAWOZDANIE Z WYNAGRODZEŃ_RN i ZAZ_2019-2020.pdf5_SPRAWOZDANIE Z WYNAGRODZEŃ_RN i ZAZ_2019-2020.pdf 5_SPRAWOZDANIE Z WYNAGRODZEŃ_RN i ZAZ_2019-2020
6_Raport biegłego rewidenta do Sprawozdania z wynagordzeń RN i ZAZ_2019-2020.pdf6_Raport biegłego rewidenta do Sprawozdania z wynagordzeń RN i ZAZ_2019-2020.pdf 6_Raport biegłego rewidenta do Sprawozdania z wynagordzeń RN i ZAZ_2019-2020
7_Dobre_Praktyki_Spółek_Notowanych_na_GPW_2021.pdf7_Dobre_Praktyki_Spółek_Notowanych_na_GPW_2021.pdf 7_Dobre_Praktyki_Spółek_Notowanych_na_GPW_2021
8_Informacja dotycząca wydatków poniesionych w 2020 r.pdf8_Informacja dotycząca wydatków poniesionych w 2020 r.pdf 8_Informacja dotycząca wydatków poniesionych w 2020 r

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Wojciech Hann Prezes Zarządu
2021-05-26 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki