REKLAMA

BORYSZEW: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku

2021-06-24 15:54
publikacja
2021-06-24 15:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku (dalej również jako ZWZ).

Ad 2 porządku obrad:
„UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w osobie Pana Pawła Tokłowicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.855.667 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął.

Ad 4 porządku obrad:
„UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com oraz w formie raportu bieżącego nr 18/2021 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 28 maja 2021 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.855.667 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) Wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 5 porządku obrad:
„UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: niepowoływania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 108.423.322 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 5.432.345 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 6 porządku obrad:
„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew
w 2020 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu
z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2020 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 7 porządku obrad:
„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2020 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia 2020 rok do 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.545.049 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.176.737 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 1.204.548 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.168.462 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2.894 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 8 porządku obrad:
„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2020 rok
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2020 rok do 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 4.098.778 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 281.490 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 243.262 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 98.537 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 12.618 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 9 porządku obrad:
„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. za 2019 rok i Sprawozdania z działalności w 2019 roku
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A zatwierdza Sprawozdania finansowe oraz Sprawozdanie z działalności SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. za 2019 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały:0 głosów,
3) wstrzymało się: 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 11 porządku obrad:
„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 11 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 11 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 12 porządku obrad:
„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 23 lipca 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 23 lipca 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków:
- Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 26 lipca 2020 roku,
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 27 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.
z dnia 24 czerwca 2021roku
w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków:
- Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 23 lipca 2020 roku do dnia 26 lipca 2020 roku,
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 lipca 2020 roku do dnia 10 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.
z dnia 24 czerwca 2021roku
w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 11 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 13 porządku obrad:
„Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a) Umowy Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 8 maja 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a) Umowy Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Annie Worach absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. w okresie od 9 maja 2019 roku do 8 grudnia 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku i 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a) Umowy Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Tokłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. w okresie:
- od 16 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- od 1 stycznia 2020 roku do 24 czerwca 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 14 porządku obrad:
„Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: podziału zysku netto za 2020 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:-
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2020 rok w wysokości 1.176.737 tys. złotych:
- na pokrycie straty z 2019 roku w wysokości 173.789 tys. złotych,
- na zasilenie kapitału zapasowego i pozostawienie w Spółce jako zyski zatrzymane w wysokości 1.002.948 tys. złotych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.855.667 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 15 porządku obrad:
„Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za lata 2019 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 113.108.475 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 747.192 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 16 porządku obrad:
„Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia nie dokonywać zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 108.423.322 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 5.432.345 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2020 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres), sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2020 rok, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2020 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6–8 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 30 kwietnia 2021 roku, natomiast sprawozdanie finansowe SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. za 2019 rok i Sprawozdanie z działalności w 2019 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 porządku obrad, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 10 porządku obrad oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020, będące przedmiotem zaopiniowania w ramach punktu 15 porządku obrad, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 28 maja 2021 roku łącznie z projektami uchwał ZWZ Boryszew S.A.

Emitent informuje, iż w ramach obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. Poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za lata 2019 – 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-24 Wojciech Kowalczyk p.o. Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki