REKLAMA

4MOBILITY: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 maja 2021 r. w związku z żądaniem Akcjonariusza

2021-04-30 21:32
publikacja
2021-04-30 21:32
Zarząd spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 7/2021 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 maja 2021 r. w Warszawie ( dalej „ZWZ”), informuje, iż w dniu 30 kwietnia b.r. otrzymał złożone na podstawie 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przez akcjonariusza Spółki – EFF B.V. z siedzibą w Maastricht (dalej „Akcjonariusz”), posiadającego co najmniej 1/20 udziału w kapitale zakładowym Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Akcjonariusz z niniejszym wnioskiem złożył projekt uchwały.
W związku z otrzymanym żądaniem Zarząd Spółki ogłasza nowy porządek obrad ZWZ uwzględniający ww. żądanie Akcjonariusza.
1)Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5)Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6)Przedstawienie i rozpatrzenie:
a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
b)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
c)sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
d)wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.
7)Przedstawienie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2020 r.
8)Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
d)pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
e)udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.
9)Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
10)Wolne głosy i wnioski.
11)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zmiana porządku obrad sprowadza się do rozszerzenia porządku obrad o pkt 9) tj. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, a dotychczasowy pkt 9) „Wolne głosy i wnioski” i pkt 10) „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” otrzymują odpowiednio nr 10) i 11).
W związku z wprowadzeniem zmiany dotyczącej porządku obrad ZWZ Zarząd Spółki do niniejszego raportu dołącza zmiany w porządku obrad ZWZ, projekty uchwał ZWZ uwzględniające zmieniony porządek obrad ZWZ oraz zaktualizowane formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zmiana Statutu
W związku ze zgłoszonym przez Akcjonariusza projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd, stosownie do art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawia dotychczasową oraz proponowaną treść zmiany postanowienia Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki:
㤠6.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 364.316,00 zł (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych) i dzieli się na 3.643.160 (trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:
a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od A0000001 do A1200000,
b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od B000001 do B200000,
c) 121.457 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C000001 do C121457,
d) 97.273 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D000001 do D97273,
e) 105.264 (sto pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E000001 do E105264,
f) 44.166 (czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcje zwykłe na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F00001 do F44166,
g) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G0000001 do G1875000.”

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
„ § 6.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 374.316 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych) i nie więcej niż 764.316 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych złotych) i dzieli się na nie mniej niż 3.743.160 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści trzy sto sześćdziesiąt akcji) i nie więcej niż 7.643.160 (słownie: siedem milionów sześćset czterdzieści trzy sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, w tym
a)1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od A0000001 do A1200000,
b)200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od B000001 do B200000,
c)121.457 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C000001 do C121457,
d)97.273 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D000001 do D97273,
e)105.264 (sto pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E000001 do E105264,
f)44.166 (czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcje zwykłe na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F00001 do F44166,
g)1.875.000 ( jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G0000001 do G1875000,
h)nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy akcji) i nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H 0000001 nie więcej niż do numeru H 4000000.”

Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.4mobility.pl.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2-4 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210430_213211_0000133079_0000129119.pdf
20210430_213211_0000133079_0000129120.pdf
20210430_213211_0000133079_0000129121.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki