Utrata przedmiotu leasingu i jej konsekwencje dla korzystającego

Na leasingobiorcy spoczywa ryzyko utraty przedmiotu leasingu. Jeżeli przedmiot leasingu zostanie ukradziony lub zniszczony tak, że dalsze jego używanie będzie niemożliwe, umowa leasingu wygasa, a firma leasingowa ma prawo zażądać od leasingobiorcy natychmiastowej zapłaty wszystkich pozostałych niezapłaconych rat leasingowych.

 

leasing
foto: Wavebreak Media/Thinkstock

Czym jest leasing?

Leasing to umowa, w której leasingodawca (finansujący) zobowiązuje się oddać leasingobiorcy (korzystającemu) określoną rzecz do używania na oznaczony czas, a leasingobiorca zobowiązuje się uiszczać na rzecz leasingodawcy wynagrodzenie w uzgodnionych ratach, jak również zwrócić przedmiot leasingu po zakończeniu obowiązywania umowy (choć w praktyce najczęściej funkcjonuje leasing z opcją wykupu).

Można zakwalifikować zatem leasing do grupy umów regulujących korzystanie z rzeczy, zawierający w sobie element kredytowania przez leasingodawcę inwestycji leasingobiorcy. Na podstawie umowy leasingu leasingodawca oddaje bowiem do używania leasingobiorcy rzecz, którą wcześniej nabył od innej osoby według preferencji leasingobiorcy, a suma uzyskanych przez leasingodawcę opłat w praktyce jest wyższa (bo powiększona o zysk leasingodawcy) od ceny zakupu tej rzeczy.

Wygaśnięcie umowy

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jeżeli po wydaniu korzystającemu przedmiot leasingu został utracony z powodu okoliczności, za które firma leasingowa nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa. Przez utratę rzeczy należy tu rozumieć każde zdarzenie uniemożliwiające korzystanie z rzeczy, z reguły będzie to kradzież lub szkoda całkowita przedmiotu umowy, spowodowana wypadkiem lub innym zdarzeniem losowym.

samochód» Użytkowanie auta wykupionego z leasingu

Wygaśnięcie umowy leasingu następuje zatem w razie ziszczenia się trzech przesłanek:

  • nastąpiła utrata rzeczy,
  • zdarzenie miało miejsce po wydaniu rzeczy korzystającemu,
  • przyczyną utraty nie były okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność.

O utracie przedmiotu leasingu korzystający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić finansującego.

Wzajemne rozliczenia stron

Na skutek wygaśnięcia umowy leasingu, korzystający jest zobowiązany do jednorazowej zapłaty na rzecz finansującego opłaty w wysokości sumy wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych, rat leasingowych, jeżeli finansujący tego zażąda.

Opłaty powyższe należy pomniejszyć o korzyści, jakie firma leasingowa uzyskała wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody.

Korzyść jaką osiągnie finansujący w związku zakończeniem umowy przed terminem będzie, w szczególności, w razie utraty przedmiotu leasingu w związku z wypadkiem drogowym lub kradzieżą, odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia autocasco lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawcy.

Wzajemne rozliczenia stron umowy leasingu polegają zatem na zestawieniu kwoty uzyskanej od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania oraz kwoty należności finansującego wynikających z umowy leasingu, w tym pozostałego do spłaty wynagrodzenia, pomniejszonego o zaoszczędzone nakłady oraz inne korzyści, np. odsetki.

Kiedy trzeba zapłacić?

leasing» Nowe reguły rozliczania leasingu

Wygaśnięcie umowy leasingu na skutek utraty jej przedmiotu nie powoduje, iż wskazane wyżej należności, do których spłaty zobowiązany jest korzystający, stają się natychmiast wymagalne. Leasingobiorca będzie zobowiązany do ich zapłaty dopiero po wezwaniu dokonanym przez leasingodawcę, bowiem przepisy kodeksu cywilnego stanowią, że żądanie natychmiastowej zapłaty rat leasingowych w takim przypadku jest jedynie uprawnieniem leasingodawcy. Należy przy tym zauważyć, że w razie wygaśnięcia umowy leasingu z powodu utraty jego przedmiotu, strony mogą wprowadzić pewne modyfikacje dotyczące sposobu rozliczenia nieuregulowanych rat leasingowych, rezygnując z żądania ich natychmiastowej zapłaty przez leasingobiorcę. Przykładowo, strony mogą umówić się, że korzystający będzie uiszczał niektóre lub wszystkie raty leasingowe w uzgodnionych terminach.

W praktyce najczęściej jednak firmy leasingowe umieszczają postanowienie o natychmiastowej wymagalności rat w przypadku utraty przedmiotu leasingu w ogólnych warunkach leasingu, stanowiących integralną cześć umowy leasingowej.

Pamiętać jednak należy, że finansujący, żądając natychmiastowej zapłaty reszty wynagrodzenia, musi pomniejszyć je o korzyści z tytułu zapłaty wszystkich rat przed upływem terminu i wygaśnięcia umowy leasingu, a także z tytułu ubezpieczenia rzeczy oraz naprawienia szkody.

Ryzyko po stronie leasingobiorcy

Obciążający korzystającego obowiązek zapłaty wszystkich przewidzianych w umowie nieuiszczonych rat, w związku z utratą przedmiotu leasingu i wygaśnięciem umowy, stanowi konsekwencję przyjętego w przepisach prawa rozwiązania, iż wynagrodzenie z tytułu korzystania z przedmiotu leasingu stanowi świadczenie jednorazowe płatne w ratach. Na skutek tego, utrata przedmiotu leasingu już po jego wydaniu korzystającemu, nie ma wpływu na uprawnienie firmy leasingowej do uzyskania tego wynagrodzenia.

Ryzyko leasingobiorcy w przypadku utraty przedmiotu leasingu jest tym większe, że w sytuacji, gdy okaże się, iż wartość tego przedmiotu spadła, a do zapłaty pozostaje jeszcze większość rat leasingowych, kwota odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela może nie wystarczyć na pokrycie roszczeń firmy leasingowej. Leasingobiorca będzie wówczas zobowiązany do wyrównania powstałej w ten sposób różnicy.

Negatywny wpływ na sytuację leasingobiorcy ma zmiana wartości leasingowanych przedmiotów. Przykładowo, wartość nowego pojazdu już w chwili przekroczenia bramy salonu samochodowego znacznie spada. Jeżeli zatem przedmiot leasingu zostanie utracony na wczesnym etapie wykonania umowy (tj. kiedy do zapłaty pozostaje znaczna część rat leasingowych), to w związku ze spadkiem wartości leasingowanego przedmiotu, kwota odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela może nie wystarczyć na pokrycie roszczeń firmy leasingowej. Leasingobiorca będzie wówczas zobowiązany do wyrównania powstałej w ten sposób różnicy.

Marta Wilczęga, radca prawny
spólnik w kancelarii Wilczęga Wojtowicz Radcowie Prawni

 

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~flo

No niestety, firmy muszą uwzględniać wypadki losowe i nie pogrążać automatycznie klienta niebotycznymi karami. Jedyną ofertą, która podchodzi do sprawy w kompromisowy i korzystny dla klienta sposób jest ta na http://mleasing.pl/

! Odpowiedz
0 0 ~mankell

Mimo wszystko, leasing to najlepsza opcja. Sam skorzystałem z fajnej okazji leasingu tylko na 3,99% w mleasing.pl, i wziąłem nówkę wózek widłowy w leasing na 72 miesiące. Takiego kredytu nie dostaniecie w żadnym banku.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne