2,49 zł
0,40% 0,01 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_TAURON_za_I_polrocze_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_TAURON_za_I_polrocze_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skons_sprawozdania_fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_TAURON_za_I_polrocze_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TAURON_Oswiadczenia_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2017-08-17
TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-114 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ks. P. Ściegiennego 3
(ulica) (numer)
(32) 744 27 04 (32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon) (fax)
sekretariat@tauron.pl www.tauron.pl
(e-mail) (www)
9542583988 240524697
(NIP) (REGON)
Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 I półrocze / 2016
I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. dane przekszt. dane przekszt.
II. Przychody ze sprzedaży 8 755 366 8 841 026 2 061 347 2 018 269
III. Zysk operacyjny 1 237 194 143 414 291 283 32 739
IV. Zysk przed opodatkowaniem 1 240 592 32 675 292 083 7 459
V. Zysk netto 1 005 477 4 717 236 728 1 077
VI. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 004 167 3 435 236 420 784
VII. Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym 1 310 1 282 308 293
VIII. Pozostałe całkowite dochody (15 473) 48 369 (3 643) 11 042
IX. Łączne całkowite dochody 990 004 53 086 233 085 12 119
X. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 988 688 51 804 232 775 11 826
XI. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 1 316 1 282 310 293
XII. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,57 0,00 0,13 0,00
XIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 907 765 1 417 171 449 161 323 518
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 297 997) (1 904 372) (541 036) (434 739)
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 173 866 453 459 40 934 103 518
XVII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (216 366) (33 742) (50 941) (7 703)
1 kolumna / stan na 30.06.2017
2 kolumna / stan na 31.12.2016
3 kolumna / stan na 30.06.2017
4 kolumna / stan na 31.12.2016
XVIII. Aktywa trwałe 29 616 513 29 148 253 7 007 338 6 588 665
XIX. Aktywa obrotowe 3 609 381 4 308 641 853 988 973 924
XX. Aktywa razem 33 225 894 33 456 894 7 861 326 7 562 589
XXI. Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 073 287 1 980 729
XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 17 637 954 16 649 266 4 173 182 3 763 396
XXIII. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 30 804 30 052 7 288 6 793
XXIV. Kapitał własny razem 17 668 758 16 679 318 4 180 470 3 770 189
XXV. Zobowiązania długoterminowe 11 929 895 11 968 719 2 822 642 2 705 407
XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 627 241 4 808 857 858 214 1 086 993
XXVII. Zobowiązania razem 15 557 136 16 777 576 3 680 856 3 792 400
XXVIII. Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A. dane przekszt. dane przekszt.
XXIX. Przychody ze sprzedaży 3 620 652 3 888 292 852 440 887 637
XXX. Zysk (strata) operacyjna 233 898 28 794 55 069 6 573
XXXI. Zysk przed opodatkowaniem 959 442 552 238 225 889 126 067
XXXII. Zysk netto 900 331 549 911 211 972 125 536
XXXIII. Pozostałe całkowite dochody (7 329) 39 587 (1 726) 9 037
XXXIV. Łączne całkowite dochody 893 002 589 498 210 246 134 573
XXXV. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,51 0,31 0,12 0,07
XXXVI. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 345 860 (148 907) 81 429 (33 993)
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 313 719) 128 447 (309 300) 29 322
XXXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 136 316 394 791 32 094 90 125
XL. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (831 543) 374 331 (195 777) 85 454
1 kolumna / stan na 30.06.2017
2 kolumna / stan na 31.12.2016
3 kolumna / stan na 30.06.2017
4 kolumna / stan na 31.12.2016
XLI. Aktywa trwałe 26 783 704 25 855 329 6 337 088 5 844 333
XLII. Aktywa obrotowe 2 301 544 1 817 047 544 551 410 725
XLIII. Aktywa razem 29 085 248 27 672 376 6 881 639 6 255 058
XLIV. Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 073 287 1 980 729
XLV. Kapitał własny 17 423 270 16 530 268 4 122 387 3 736 498
XLVI. Zobowiązania długoterminowe 8 851 116 8 969 976 2 094 195 2 027 572
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 810 862 2 172 132 665 057 490 988
XLVIII. Zobowiązania razem 11 661 978 11 142 108 2 759 252 2 518 560


Powyższe dane finansowe za II kwartał 2017 i 2016 r. zostały przeliczone
na EUR według następujących zasad:- poszczególne
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP
ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2017 r. - 4,2265 PLN/EUR (na dzień 30
grudnia 2016 r. - 4,4240 PLN/EUR),- poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
obrotowego od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. - 4,2474 PLN/EUR
(dla okresu od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. - 4,3805
PLN/EUR).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe TAURON za I półrocze 2017.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe TAURON za I półrocze 2017.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za I półrocze 2017 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe TAURON za I półrocze 2017.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe TAURON za I półrocze 2017.pdf Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za I półrocze 2017 r.
Raport biegłego rewidenta z przeglądu skons sprawozdania fin.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skons sprawozdania fin.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za I półrocze 2017 r. .
Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania fin.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania fin.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za I półrocze 2017 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy TAURON za I półrocze 2017.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy TAURON za I półrocze 2017.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. w I półroczu 2017 r.
TAURON Oświadczenia Zarządu.pdfTAURON Oświadczenia Zarządu.pdf Oświadczenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-17 Filip Grzegorczyk Prezes Zarządu
2017-08-17 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl