REKLAMA
WEBINAR

SFINKS POLSKA S.A.: Otrzymanie oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii R

2023-01-10 12:18
publikacja
2023-01-10 12:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-10
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Otrzymanie oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii R
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. (”Spółka”’, ”Emitent”, „Sfinks”) z siedzibą w Zalesiu Górnym informuje, że w dniu
10 stycznia 2023 roku, otrzymał Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą
w Warszawie numer 22/2023 z dnia 10.01.2023 roku - wydane w odpowiedzi na wniosek Spółki - o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych w postaci 3.497.952 akcji zwykłych na okaziciela serii R Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, opłaconych
w całości („Oświadczenie” i „Akcje Na Okaziciela Serii R”).

Zgodnie z treścią Oświadczenia:
1. Akcjom Na Okaziciela Serii R nadano kod ISIN: PLSFNKS00128;
2. termin rejestracji Akcji Na Okaziciela Serii R w depozycie papierów wartościowych określono na dzień
13 stycznia 2023 roku.

Zarząd Spółki wskazuje, iż Akcje Na Okaziciela Serii R zostały wyemitowane na podstawie prawomocnie zatwierdzonego układu w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu Spółki, które to zatwierdzenie nastąpiło na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanego w dniu 9 marca 2021 r. (sygn. akt XVIII GRz 46/20), prawomocnego z dniem 7 kwietnia 2022 r. („Układ”), a więc w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na skutek konwersji wierzytelności wobec Spółki na jej akcje, zgodnie z treścią Układu. Informacje na temat uprawomocnienia się ww. postanowienia przekazano w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2022
z 14 kwietnia 2022 r.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS w związku z emisją akcji serii R Spółki w ramach Układu nastąpiła 20 września 2022 r. (raport bieżący Spółki nr 22/2022 z tego dnia).
W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 26/2022 z 6 października 2022 r. Zarząd Spółki wskazuje ponadto,
że część z wyemitowanych na podstawie Układu akcji Spółki zostało zamienionych na akcje imienne – stanowią one obecnie 2.243.590 akcji imiennych zwykłych serii R Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja; tych akcji imiennych Oświadczenie nie dotyczy.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-10 SYLWESTER CACEK PRZEZES ZARZĄDU
2023-01-10 MATEUSZ CACEK WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki