REKLAMA

POLNORD: Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym

2021-04-26 21:27
publikacja
2021-04-26 21:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-26
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że podjął decyzję dotyczącą odwrócenia i utworzenia odpisów aktualizujących.

Spółka udziela pożyczek spółkom zależnym i wspólnym przedsięwzięciom. Pożyczki klasyfikowane są do aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie. Spółka posiada udziały i akcje w jednostkach zależnych, które wykazywane są według ceny nabycia, pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.

Analiza wartości udziałów oraz pożyczek udzielonych spółkom zależnym i wspólnym przedsięwzięciom dokonana na 31.12.2020 r., spowodowała, że odniesiono:
- w przychody finansowe odwrócenie odpisu aktualizującego udziały w kwocie 26,16 mln zł;
- w koszty finansowe odpisy aktualizujące udziały w kwocie 19,29 mln zł oraz odpisy aktualizujące pożyczki w kwocie 41,69 mln zł.
Wpływ na wynik brutto w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wskazanych powyżej zdarzeń to in minus 34,82 mln zł.
Zdarzenia te nie będą miały wpływu na skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Polnord.

Spółka zastrzega, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za 2020 r. są w trakcie przygotowania i są przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowane ujęcie, jak również kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Spółka będzie informowała odrębnym raportem bieżącym

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Michał Melaniuk Michał Melaniuk
2021-04-26 Péter Bódis Członek Zarządu
2021-04-26 Marcin Gomoła Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki