REKLAMA

POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

2021-04-09 12:25
publikacja
2021-04-09 12:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-09
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu umowy („Umowa”) pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa („Zamawiający”), a konsorcjum („Wykonawca”) w skład którego wchodzą: Spółka oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od Emitenta). Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa – Żołnierska wraz z przebudową istniejącego układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta” („Zadanie”). Jako termin realizacji Zadania ustalono 20 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Wynagrodzenie za realizację Zadania ma charakter kosztorysowy, cena oferty wynosi 46.441.302,41 PLN netto („Cena Oferty”), a za wartość wynagrodzenia umownego, którego przekroczenie powoduje konieczność zawarcia aneksu do Umowy, przyjęto kwotę 55.729.562,89 PLN netto. Płatność Wynagrodzenia będzie następowała w częściach, po zakończeniu poszczególnych etapów przewidzianych harmonogramem Zadania. Strony Umowy postanowiły, że Wykonawca udzieli rękojmi za wady przedmiotu Umowy na okres 96 miesięcy. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% Ceny Oferty W Umowie przewidziano kary umowne, m.in. za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych. Umowa przewiduje limitację kar umownych do 20% Ceny Oferty. Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od niej w określonych przypadkach przez Zamawiającego bądź Wykonawcę.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-09 Michał Głowiński Specjalista ds. prawnych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki