REKLAMA

PIT 2011: Ulgi podatkowe - kontynuacje z poprzednich lat

Barbara Sielicka2012-04-19 06:00
publikacja
2012-04-19 06:00
Oprócz ulg i odliczeń, które obowiązują w rozliczeniach PIT za 2011 rok, część podatników może skorzystać z kontynuacji ulg podatkowych, do których nabyli prawa w latach poprzednich.

Oznacza to, że podatnik w latach ubiegłych spełnił wymogi do nabycia określonej ulgi i obecnie może nadal z niej korzystać. Chodzi o ulgę odsetkową, ulgę uczniowską i odliczenie na pomoc domową. Obecnie nie istnieje jednak możliwość nabycia takiej ulgi „od podstaw”.

Ulga odsetkowa


Z odliczenia wydatków na spłatę odsetek mogą skorzystać osoby, które zawarły umowę kredytową przed 1 stycznia 2007 roku. Trwać będzie ona do upływu terminu spłaty kredytu zawartego w umowie, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r.

W rozliczeniu rocznym za 2011 rok odliczeniu od dochodu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325 990 zł. Przypomnijmy, że aby móc skorzystać z odliczenia, taki kredyt (pożyczka) musiał być przeznaczony za sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej podatnika związanej z:

 • budową budynku mieszkalnego albo
 • wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 • zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

 

PIT 2011: Jak rozliczyć ulgę za internet?

Od 2008 roku w ramach tej ulgi można odliczyć odsetki od kredytu udzielonego na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego (tzw. kredyt refinansowy) lub odsetek od kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu refinansowego.

Odliczyć można odsetki, które:

 • zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez bank lub kasę,
 • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,
 • nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Uwaga! Odliczeniu podlegają tylko odsetki, nie ma zaś możliwości odliczenia wydatków poniesionych na prowizję.

Do zeznania PIT, gdy po raz pierwszy dokonywane jest odliczenie, należy dołączyć oświadczenie PIT-2K o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami VAT. Stanowi ono załącznik do PIT-36 lub PIT-37. Rozliczenie ulgi odsetkowej następuje w załączniku PIT/D.

Ulga uczniowska


Ze specjalnej ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy przygotowują ucznia do wykonywania zawodu i nabyli prawo do ulgi przed 1 stycznia 2004 r. Takim pracodawcom przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia ucznia, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

PIT 2011: jak rozliczyć sprzedaż w internecie

Wysokość dofinansowania kształcenia młodocianego pracownika zależy od okresu przygotowywania do zawodu i wynosi:

 • 4587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
 • 7645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy.

Uwaga! Jeżeli mamy do czynienia z przygotowaniem do określonej pracy, dofinansowanie wyniesie 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dodatkowo ulga przysługuje tylko w przypadku, kiedy pracownik był zatrudniony przez cały okres szkolenia, jaki zawarty był w umowie.

Ulga aktywizacyjna – pomoc domowa

Osoby, które prowadzą gospodarstwo domowe, są opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego i przed 1 stycznia 2007 roku zatrudnili pomoc domową, mogą skorzystać z ulgi i odliczyć od podatku składki ZUS zapłacone  za osobę zatrudnioną. Odliczenie przysługuje do końca umowy aktywizacyjnej.Zatrudnienie osoby bezrobotnej i podpisanie z nią umowy aktywizacyjnej pozwalało odliczyć całą wartość składek ZUS, które płacone były przez zatrudniającego. Nie mogą z niej już skorzystać osoby, które przedłużyły umowę lub podpisały ją na nowo po 31 grudnia 2006 roku.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął 12-miesięczny okres trwania umowy aktywizacyjnej. Jeżeli podatnik w okresie poprzednim nie wykorzystał tej ulgi, ma prawo do późniejszej korekty zeznania podatkowego. Aby skorzystać z ulgi, należy posiadać dowody stwierdzające poniesienie wydatków (przelew na rzecz ZUS, płatność w kasie ZUS) oraz zaświadczenie o rejestracji umowy aktywizacyjnej.

Więcej na temat zmian w rozliczeniach rocznych PIT za 2011 rok na www.pit.pl/roczne/

Barbara Sielicka
Bankier.pl
b.sielicka@bankier.pl

 

Źródło:
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2011

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki