REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: wyniki finansowe

2022-09-20 21:06
publikacja
2022-09-20 21:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_PGE_20220630.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_PGE_20220630.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polroczny_raport_finansowy_GKPGE_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_PGE_GK_HY_2022_raport_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_PGE_HY_2022_raport_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_PGE_GK_HY_2022_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1_Selected_standalone_financial_data_for_PGE_20220630.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Selected_consolidated_financial_data_of_PGE_CG_20220630.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_PGE_CG_HY_2022_financial_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_PGE_CG_HY_2022_auditors_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_PGE_HY_2022_auditors_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_PGE_CG_HY_2022_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 32 625 21 950 7 027 4 827
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 4 254 3 158 916 694
III. Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem) 4 000 3 210 862 706
IV. Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy 3 305 2 719 712 598
V. Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 288 2 690 708 592
VI. Całkowite dochody 4 032 2 659 868 585
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 993 3 290 1 075 724
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 720 -2 076 -586 -457
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 928 12 415 3
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 201 1 226 905 270
XI. Zysk/strata netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,63 1,44 0,35 0,32
XII. Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,63 1,44 0,35 0,32
XIII. Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 2 014 383 213 1 869 760 829 2 014 383 213 1 869 760 829
XIV. Aktywa trwałe 66 744 66 239 14 260 14 402
XV. Aktywa obrotowe 26 534 22 714 5 669 4 938
XVI. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 14 13 3 3
XVII. Aktywa razem 93 292 88 966 19 932 19 343
XVIII. Kapitał własny 55 523 48 291 11 862 10 499
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 54 721 47 494 11 691 10 326
XX. Kapitał podstawowy 19 184 19 165 4 099 4 167
XXI. Zobowiązania długoterminowe 16 311 18 878 3 485 4 104
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 21 458 21 797 4 584 4 739
XXIII. Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego 2 243 712 994 1 869 760 829 2 243 712 994 1 869 760 829
XXIV. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 24,39 25,40 5,21 5,52
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 24,39 25,40 5,21 5,52
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXVI. Przychody ze sprzedaży 18 855 12 829 4 061 2 821
XXVII. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 618 364 133 80
XXVIII. Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem) 2 425 1 628 522 358
XXIX. Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy 2 278 1 601 491 352
XXX. Całkowite dochody 2 589 1 763 558 388
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 050 421 -226 93
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 475 590 533 130
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 141 -283 461 -62
XXXIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 566 728 768 160
XXXV. Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,13 0,86 0,24 0,19
XXXVI. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,13 0,86 0,24 0,19
XXXVII. Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 2 014 383 213 1 869 760 829 2 014 383 213 1 869 760 829
XXXVIII. Aktywa trwałe 34 532 36 929 7 378 8 029
XXXIX. Aktywa obrotowe 30 013 27 881 6 412 6 062
XL. Aktywa razem 64 545 64 810 13 790 14 091
XLI. Kapitał własny 47 071 41 302 10 057 8 980
XLII. Kapitał podstawowy 19 184 19 165 4 099 4 167
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 6 348 7 144 1 356 1 553
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 126 16 364 2 377 3 558


Powyższe dane prezentowane są w milionach zł oraz w milionach euro, o
ile nie wskazano inaczej.

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów –według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2022 roku -
4,6806 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2021 roku – 4,5994 EUR/PLN,


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
2022 roku do 30 czerwca 2022 roku – 4,6427 EUR/PLN; dla okresu od 1
stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku - 4,5472 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1_Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_PGE_20220630.pdf1_Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_PGE_20220630.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
2_Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_PGE_20220630.pdf2_Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_PGE_20220630.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Polroczny_raport_finansowy_GKPGE_30.06.2022.pdfPolroczny_raport_finansowy_GKPGE_30.06.2022.pdf Raport finansowy za I półrocze 2022 r. zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
4_PGE_GK_HY_2022_raport_audytora.pdf4_PGE_GK_HY_2022_raport_audytora.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 r.
5_PGE_HY_2022_raport_audytora.pdf5_PGE_HY_2022_raport_audytora.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 r.
6_PGE_GK_HY_2022_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci.pdf6_PGE_GK_HY_2022_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci.pdf Sprawozdanie Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PGE za I półrocze 2022 r.
1_Selected_standalone_financial_data_for_PGE_20220630.pdf1_Selected_standalone_financial_data_for_PGE_20220630.pdf Selected financial data for PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
2_Selected_consolidated_financial_data_of_PGE_CG_20220630.pdf2_Selected_consolidated_financial_data_of_PGE_CG_20220630.pdf Selected consolidated financial data for PGE Capital Group
3_PGE_CG_HY_2022_financial_report.pdf3_PGE_CG_HY_2022_financial_report.pdf Financial report for the first half of 2022 containing consolidated half-year financial statements of PGE Capital Group and standalone half-year financial statements
4_PGE_CG_HY_2022_auditors_report.pdf4_PGE_CG_HY_2022_auditors_report.pdf Auditor's review report of the half-year condensed consolidated financial statements of PGE Capital Group for the first half of 2022
5_PGE_HY_2022_auditors_report.pdf5_PGE_HY_2022_auditors_report.pdf Auditor's review report of the half-year condensed standalone financial statements of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the first half of 2022
6_PGE_CG_HY_2022_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf6_PGE_CG_HY_2022_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf Management Board's report on activities of PGE Capital Group in the first half of 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-20 Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu
2022-09-20 Wanda Buk Wiceprezes Zarządu
2022-09-20 Paweł Cioch Wiceprezes Zarządu
2022-09-20 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
2022-09-20 Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu
2022-09-20 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki