REKLAMA
DZIEŃ UE

Obowiązki podatkowe i urzędowe w październiku 2021 r. Kalendarium najważniejszych dat

Ewelina Czechowicz2021-10-01 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-10-01 06:00

Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba pamiętać o ważnych terminach i wypełnieniu obowiązków względem urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zapłacie podatków i opłat lokalnych. Wskazujemy najważniejsze terminy, które przypadają w październiku 2021 r., oraz informujemy o istotnych zmianach w prawie, które wchodzą w życie.

Obowiązki podatkowe i urzędowe w październiku 2021 r. Kalendarium najważniejszych dat
Obowiązki podatkowe i urzędowe w październiku 2021 r. Kalendarium najważniejszych dat
/ Shutterstock

Wymiar czasu pracy w październiku 2021 r.

Liczba dni kalendarzowych w październiku 2021 r. wynosi 31 dni.

Wymiar czasu pracy zatem wynosi168 godzin zgodnie z wyliczeniem:

(4 tyg. x 40 godz.) = 160 godzin

160 godzin + 8 godzin (29.10)

Własna działalność gospodarcza a podatki

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Własna działalność gospodarcza a podatki

Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Ważne terminy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych:

5.10.2021 r. (wtorek):

 • wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

11.10.2021 (poniedziałek):

Do 11 października 2021 r. należy dokonać wpłaty na należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek:

1) na ubezpieczenia społeczne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące;

2) na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.

 • Wysokość składek ZUS za wrzesień 2021 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie:
Wysokość składek ZUS (ze składką na ubezpieczenie chorobowe): 1457,49 zł
Wysokość składki ZUS (bez składki na ubezpieczenie chorobowe): 1380,18 zł


W październiku wchodzą w życie zmiany dotyczące Pakietu SLIM VAT-2 oraz zaczynają obowiązywać przepisy dotyczące e-faktur. Przedsiębiorcy muszą pamiętać też o obowiązkach względem urzędu skarbowego. 

W ramach pakietu SLIM VAT2 od 1 października 2021 r. zmianie ulegnie  Prawo bankowe pod kątem możliwości uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny. Dodatkowo w nowelizacji ustawy o VAT przewiduje się również, iż od 1 października 2021 r. podatnik będzie miał wydłużony termin na złożenie informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej – co do zasady w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Obecnie termin na złożenie ww. informacji to 7 dni od dnia, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

W przypadku niezłożenia w wydłużonym terminie informacji VAT-26, uznawane będzie, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży ww. informację.

Obowiązki podatkowe w urzędzie skarbowym w październiku:

5.10.2021 (wtorek):

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień 2021 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które uregulowane jest  w art. 103 ust. 5a u.p.t.u., podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty.

7.10.2021 (wtorek):

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2021 r.

Na podstawie obowiązujących przepisów podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, bez wezwania w terminie do dnia 7. każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

"Polski ład": Ograniczenia w stosowaniu karty podatkowej 

11.10.2021 (poniedziałek):

 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2021 r.

20.10.2021 (środa):

 • wpłata za wrzesień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za wrzesień 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za wrzesień 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2021 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2021 r.

25.10.2021 (poniedziałek):

 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2021 r. oraz za III kwartał 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za wrzesień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za wrzesień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za wrzesień 2021 r. (część ewidencyjna) oraz za lipiec, sierpień i wrzesień 2021 r. (część deklaracyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za wrzesień 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za wrzesień 2021 r.

Pozostałe obowiązki:

15.10.2021 (piątek):

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2021 - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK za wrzesień 2021 r.

20.10.2021 (środa):

 • wpłata na PFRON za wrzesień 2021 r.

Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22.06.2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2016 r. poz. 956).

Do 20 września 2021 r. należy złożyć miesięczne deklaracje wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON przekazuje poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-pfron):

 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-0, dotyczące wpłat;
 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-a, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-b, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-a, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-b, dotyczące wpłat należnych;

25.10.2021 (poniedziałek):

 • należy przekazać dokumenty do PEFRON, które dotyczą dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2021 r.

31 października (niedziela)  - zmiana czasu z letniego na zimowy:

W nocy z 30 na 31 października 2021 r. trzeba będzie przestawić zegarki  z godziny 3:00 na 2:00 w nocy, czyli "do tyłu", stąd  o godzinę dłużej będą pracować zatrudnieni tej nocy pracownicy. Pracownikowi za tą dodatkową godzinę pracy pracodawcy będą zobowiązani wypłacić  wynagrodzenie powiększone o dodatek za przepracowany czas bądź udzielić czasu wolnego od pracy.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
hfast
piękny byłby to kraj nad Wisłą, mlekiem i miodem płynący, gdyby nie było tych wszystkich urzędniczych darmozjadów, począwszy od tego na górze, aż do okienka w urzędzie

Powiązane: Prawo przedsiębiorcy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki