REKLAMA

MFO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

2022-05-18 16:02
publikacja
2022-05-18 16:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_OGLOSZENIE_O_ZWZ_MFO_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_PROJEKTY_UCHWAL_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_FORMULARZ_PELNOMOCNICTWA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_FORMULARZ_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_O_WYNAGRODZENIACH.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_RAPORT_ATESTACYJNY_Z_OCENY_SPRAWOZDANIA_O_WYNAGRODZENIACH_MFO_S.A.-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-18
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 czerwca 2022 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.

Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;
2) podziału zysku Spółki za rok 2021 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych;
3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2021;
4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2021;
5) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
6) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
7) określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
8) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021.
7. Zamknięcie obrad ZWZ.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A. oraz projekty uchwał, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A.pdf1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A.pdf OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A.
2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ
3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH.pdf5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH.pdf SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH
6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.-sig.pdf6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.-sig.pdf RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-18 Jakub Czerwiński członek zarządu
2022-05-18 Renata Zdzieszyńska prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki