REKLAMA

LETUS CAPITAL S.A.: Zawarcie umów przez Emitenta w celu redukcji zadłużenia

2022-10-02 21:45
publikacja
2022-10-02 21:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-02
Skrócona nazwa emitenta
LETUS CAPITAL S.A.
Temat
Zawarcie umów przez Emitenta w celu redukcji zadłużenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że zawarł szereg umów dotyczący zbycia aktywów i potrąceń wierzytelności. Celem, zawarcia niniejszych umów było zmniejszenie zadłużenia Emitenta w stosunku do spółki Todos sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Todos”), restrukturyzacja portfela aktywów i uproszczenie struktury bilansu. Przed podpisaniem ww. umów Emitent posiadał łączne zobowiązania wobec spółki Todos w wysokości 979.190 zł. W wyniku zawartych umów Emitent nie posiada już żadnych zobowiązań wobec Todos.

Emitent informuje, że zawarł trzy umowy z Todos na podstawie, których doszło do zbycia aktywów Emitenta. Niniejsze umowy wpłynęły do siedziby Spółki w dniu 30 września 2022 r. Emitent na podstawie pierwszej umowy zbył 2.000.000 akcji serii D spółki Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie za kwotę 260.000 zł. Na podstawie drugiej umowy Emitent zbył 1.100.000 akcji spółki ASSG S.A. z siedzibą w Warszawie za kwotę 231.000 zł. Na podstawie trzeciej umowy Emitent zbył 174 udziały spółki WTW.IM sp. z o.o. za kwotę 20.700 zł. Łączna cena sprzedaży wszystkich aktywów na rzecz Kupującego wynosiła 511.700 zł.
W związku ze zbyciem aktywów Emitenta na rzecz Todos powstała należność w stosunku do Emitenta o wartości 511.700 zł. Następnie strony podpisały porozumienie o kompensacie (dalej: „Porozumienie o kompensacie I”) wzajemnych wierzytelności na kwotę 511.603,73 zł. Niniejsza umowa wpłynęła do Emitenta w dniu 30 września 2022 r.
Ponadto Emitent informuje, że w dniu 30 września 2022 r. do siedziby Spółki wpłynęła umowa cesji wierzytelności (dalej: „Umowa Cesji”) oraz drugie porozumienie o kompensacie wierzytelności (dalej: „Porozumienie o kompensacie II”) również zwarte ze spółką Todos. Emitent na podstawie umowy cesji zbył na rzecz spółki Todos inną wierzytelność o wartości 169.850 zł, a Todos zobowiązał się zapłacić Emitentowi kwotę 169.850 zł. W związku z posiadaniem przez Emitenta i Kupującego wzajemnych wierzytelności strony zawarły Porozumienie o kompensacie II o potrącenie wzajemnych wierzytelności na kwotę 169.850 zł.
W dniu 30 września 2022 r. do siedziby Spółki wpłynęło trzecie porozumienia o kompensacie („Porozumienie o kompensacie III”), które zostało zawarte przez Emitenta, spółkę Todos oraz Torus Investment sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej: „Torus”). Emitent przed podpisaniem Porozumienia nr III posiadał zobowiązanie wobec spółki Todos w wysokości 297.736,27 zł, a spółka Torus posiadała zobowiązanie wobec Emitenta w wysokości 297.736,27 zł. W wyniku zawartego Porozumienia nr III umorzone zostało zobowiązanie Emitenta wobec Todos.

Emitent dokonał publikacji niniejszej informacji, ponieważ zawarte umowy będą miały wpływ na wyniki finansowe prezentowane przez Emitenta w kolejnych okresach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-02 Tomasz Andrzejczak prezes zarządu Tomasz Andrzejczak
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki