REKLAMA

KORBANK S.A.: Zawarcie istotnej umowy o finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki szerokopasmowej

2020-01-15 14:26
publikacja
2020-01-15 14:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-15
Skrócona nazwa emitenta
KORBANK S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy o finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki szerokopasmowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 14 stycznia 2020 r. do siedziby podmiotu zależnego - Spółki Korbank – Media Cyfrowe Sp. z o.o. („Spółka zależna”, „Kredytobiorca”) - wpłynęła podpisana istotna umowa kredytowa, zawarta pomiędzy spółką Korbank – Media Cyfrowe Sp. z o.o. a Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa zawarta została w ramach projektu tzw. „Pożyczki szerokopasmowej”, tj. oferty finansowania skierowanej do Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych. Pożyczka udzielana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach). Kwota przyznanego finansowania wynosi 2.030.000,00 (słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy złotych). Spółka zależna zobowiązała się również do wniesienia wkładu własnego w łącznej kwocie 265.747,70 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych i 70/100).
Okres kredytowania wynosi 119 miesięcy, spłata nastąpić ma w równych ratach kapitałowych, zaś termin pierwszej płatności ustalono na 15 stycznia 2021 roku. Oprocentowanie kredytu podzielone jest na dwie części:
- Kwota sublimitu stanowiąca 80% kwoty kredytu, która jest finansowana ze środków powierzonych bankowi w ramach programu Pożyczka szerokopasmowa: oprocentowanie stałe 0,25% p.a.
- Kwota sublimitu stanowiąca 20% kwoty kredytu, która jest finansowana ze środków własnych banku: oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M plus marża banku p.a.
Strony ustaliły zabezpieczenie spłaty w/w kredytu w formie:
- zastawu ustanowionego na rzecz banku na zorganizowanej części przedsiębiorstwa – przedmiocie inwestycji.
- pełnomocnictw do rachunków firmowych Spółki zależnej prowadzonych przez Alior Bank S.A.,
- cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu inwestycji
- cesji praw z przychodów ze sprzedaży usług – z umów abonenckich obecnych i zawieranych w przyszłości generujących przychody z finansowanych projektów
- poręczenia według prawa cywilnego wraz z oświadczeniem poręczyciela o poddaniu się egzekucji przez Pana Tymoteusza Biłyka (Prezes Zarządu)
- oświadczenia kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji
- kaucji środków pieniężnych (DSRA) – ze środków własnych kredytobiorcy w kwocie 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).

Zarząd Korbank S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki