REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia

2021-06-17 16:41
publikacja
2021-06-17 16:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 16 czerwca 2021 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238) nabył 275 sztuk obligacji serii J Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 lutego 2020 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO222400023” [dalej: Obligacje]. Łączna wartość nominalna nabycia Obligacji wyniosła 275.000,00 zł, zaś średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła: 1.001,98 zł (wraz z należnymi odsetkami). Przedmiotowe transakcje zostały zawarte poza obrotem zorganizowanym. Przyczyną i celem nabycia Obligacji jest ich umorzenie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION:


Current report No. 12/2021


Date of preparation: 2021-06-17


Short name of the issuer: i2 Development S.A.


Subject: Purchase of own bonds for redemption


Legal basis: Article 56 para. 1 item 2 of the Act on the offer - current
and periodic information


The Management Board of i2 SA with its registered office in Wroclaw
("Issuer" Company "), and then that on June 16, 2021, acting on the
basis of art. 76 sec. 1 of the Act of January 15, 2015 on liabilities
(Journal of Laws of 2015, item 238) purchased 275 Issuer's series J
bonds with a nominal value of PLN 1,000 each, issued by the Company on
the basis of the Management Board's decision of February 18, 2020 by the
National Depository for Securities with the code "PLO222400023"
[hereinafter: Bonds]. The total nominal value of the repair of the
repair cost is PLN 275,000.00, and the average repair repair price: PLN
1 001.98 (including interest). The opals in question have been removed.
The cause and repair of the Bonds is their redemption.


Signatures of persons representing the Company:


2021-06-17 Marcin Misztal President of the Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-17 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki