REKLAMA

HUBTECH: Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 lipa 2022 roku

2022-06-14 18:08
publikacja
2022-06-14 18:08
Zarząd Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 4 lipca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, informuje, iż w związku z otrzymanym w dniu 13 czerwca 2022 roku wnioskiem Akcjonariusza, zgłoszonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w nim punktów o treści:
1)podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta-Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta-Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);
2)podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);
Spółka przekazuje poniżej zmieniony proponowany porządek obrad uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza.
PORZĄDEK OBRAD
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021r.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta-Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta-Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);
13.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wprowadzone zmiany do porządku obrad Walnego Zgromadzenia polegają na dodaniu po punkcie 11 punktu 12 oraz 13, a także oznaczenie dotychczasowego punktu 12 numerem 14.

Przesłane przez Akcjonariusza projekty uchwał, Zarząd przekazuje w załączeniu do raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
20220614_180827_0000141600_0000143076.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki