REKLAMA
WAŻNE

GRUPA AZOTY SA: Zmiana szacunków wyników finansowych za II kwartał 2020 roku oraz I półrocze 2020 roku.

2020-08-18 20:11
publikacja
2020-08-18 20:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-18
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Zmiana szacunków wyników finansowych za II kwartał 2020 roku oraz I półrocze 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) w związku z decyzją Zarządu spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A (dalej: „Spółka zależna”) o zmianie polityki rachunkowości w zakresie zasad rozliczania dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2 i związaną z tym zmianą szacunkowych wyników Spółki zależnej, opublikowanych raportem bieżącym nr 30/2020 w dniu 18 sierpnia 2020 roku, przekazuje do publicznej wiadomości zaktualizowane szacunkowe skonsolidowane wyniki Grupy Azoty S.A., za II kwartał 2020 roku, przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 35/2020 w dniu 31 lipca 2020 roku.

Wprowadzona zmiana zasady rozliczania dotacji nie ma wpływu na wyniki Spółki w okresie rocznym – zmiana dotyczy rozliczenia dotacji w trakcie roku.

Łączny wpływ opisanej powyżej zmiany na skonsolidowany wynik netto Spółki za I półrocze 2020 roku wynosi (-) 57,3 mln zł, zaś na poziom skonsolidowanego wyniku EBITDA (-) 70,8 mln zł.

Skorygowane szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za II kwartał 2020 roku:
Przychody ze sprzedaży: 2 268,90 mln zł
EBITDA: 315,08 mln zł
Wynik netto: 70,11 mln zł


Szacunkowe wybrane jednostkowe wyniki finansowe Spółki za II kwartał 2020 roku, opublikowane raportem bieżącym nr 35/2020 w dniu 31 lipca 2020 roku nie uległy zmianie.

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje:

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze
2020 roku
Przychody ze sprzedaży: 5 372,60 mln zł
EBITDA: 752,79 mln zł
Wynik netto: 235,10 mln zł

Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, że wprowadzone zmiany wpływają na dane i informacje opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2020 roku z dnia 21 maja 2020 roku. Skorygowane dane i informacje dotyczące raportu okresowego za I kwartał 2020 roku zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu okresowego za I półrocze 2020 roku, którego publikacja odbędzie się w dniu 10 września 2020 roku.

Sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku zostaną opublikowane 10 września 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-18 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2020-08-18 Paweł Łapiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki