REKLAMA

EUROTEL S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2020.

2021-05-20 15:10
publikacja
2021-05-20 15:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-20
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2020.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Eurotel S.A. informuje, że:

w dniu 20 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pojęło Uchwałę nr 4 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 i 2020 o następujacej treści:

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy następującej treści:
㤠1.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2020 w kwocie 16.065.702,60 zł (szesnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwa złote sześćdziesiąt groszy) w ten sposób, że całość zysku, 16.065.702,60 zł (szesnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwa złote sześćdziesiąt groszy) przeznacza na dywidendę. Jednocześnie z kapitału zapasowego Spółki, w części utworzonej z zysku za rok 2019 na podstawie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.08.2020 r., na dywidendę przeznacza się kwotę 7.173.478,40 zł (siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy), co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 23.239.181 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych), tj. 6,20 zł (sześć złotych dwadzieścia groszy) na jedną akcję.

2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 2 czerwca 2021 r. i datę wypłaty dywidendy do dnia 10 czerwca 2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”Dywidenda obejmuje wszystkie akcje Spółki w ilości 3 748 255 sztuk.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-20 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2021-05-20 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki