5,9400 zł
-3,26% -0,2000 zł
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
EUCO_3Q2019_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2018
II. Przychody ze sprzedaży 59 564 66 158 13 824 15 554
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 625 13 069 2 234 3 073
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 006 10 247 1 626 2 409
V. ZYSK (STRATA) NETTO 5 801 7 129 1 346 1 676
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5 690 6 812 1 321 1 602
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nieposiadającym kontroli 111 318 26 75
VIII. Zysk na akcję (PLN; EUR) 1,04 1,27 0,24 0,30
IX. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 1,04 1,27 0,24 0,30
X. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,3086 4,2535
XI. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2018
XII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 449 -446 1 729 -105
XIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 593 -761 -834 -179
XIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 911 -6 384 -676 -1 501
XV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 944 -7 590 219 -1 784
XVI. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,3086 4,2535
XVII. SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na 30.09.2019 na 30.09.2018 na 30.09.2019 na 30.09.2018
XVIII. Aktywa 190 820 192 159 43 630 44 987
XIX. Zobowiązania długoterminowe 10 166 66 901 2 324 15 663
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 132 153 70 983 30 216 16 618
XXI. Kapitał własny 48 500 54 275 11 089 12 707
XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 47 193 53 224 10 790 12 461
XXIII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,3736 4,2714
XXIV. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2018
XXV. Przychody ze sprzedaży 25 597 26 610 5 941 6 256
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 960 3 964 687 932
XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -149 662 -35 156
XXVIII. ZYSK (STRATA) NETTO -385 -889 -89 -209
XXIX. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -385 -889 -89 -209
XXX. Zysk na akcję (PLN; EUR) -0,07 -0,16 -0,02 -0,04
XXXI. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) -0,07 -0,16 -0,02 -0,04
XXXII. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,3086 4,2535
XXXIII. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2018
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 684 760 1 551 179
XXXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 081 3 163 -715 744
XXXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -4 885 -6 674 -1 134 -1 569
XXXVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 282 -2 750 -298 -647
XXXVIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,3086 4,2535
XXXIX. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na 30.09.2019 na 30.09.2018 na 30.09.2019 na 30.09.2018
XL. Aktywa 145 940 154 080 33 368 36 072
XLI. Zobowiązania długoterminowe 15 969 73 473 3 651 17 201
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 97 346 50 521 22 258 11 828
XLIII. Kapitał własny 32 625 30 087 7 460 7 044
XLIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 32 625 30 087 7 460 7 044
XLV. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,3736 4,2714


Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30 września 2019 roku zostały
przeliczone według kursu średniego obowiązującego na dzień 30 września
2019 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR czyli 1 EUR =
4,3736 PLN, a na dzień 31 grudnia 2018 roku według kursu średniego NBP
obowiązującego na ten dzień, czyli 1 EUR = 4,3000 PLN oraz według kursu
4, 2714PLN za 1 EUR obowiązującego na dzień 30 września 2018 roku.Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za
prezentowany okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku
zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku według kursu
4,3086 PLN za 1 EUR oraz według kursu 4,2535 PLN za 1 EUR dla
analogicznego okresu 2018 roku. Poszczególne pozycje rachunku zysków i
strat za okres od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku zostały
przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR obowiązujących na ostatni dzień
każdego z trzech miesięcy tego okresu i wynoszącego 4,3497PLN za 1 EUR
oraz według kursu 4,2815 PLN za 1 EUR dla analogicznego okresu 2018 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
EUCO_3Q2019_skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK.pdfEUCO_3Q2019_skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-26 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU JOLANTA ZENDRAN
2019-11-26 AGATA ROSA-KOŁODZIEJ CZŁONEK ZARZĄDU AGATA ROSA-KOŁODZIEJ
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.