Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
EUCO_Raport_finansowy_skonsolidowany_IH2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EuCO_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_IH2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Bieglego_z_przegladu_sprawozdania_skonsolidowanego_GK_EuCO_IH2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Bieglego_z_przegladu_sprawozdania_EuCO_S.A._IH2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_IH2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
I. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017
II. Przychody ze sprzedaży 46 482 42 544 10 964 10 016
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 212 8 963 2 173 2 110
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 313 7 972 1 725 1 877
V. ZYSK (STRATA) NETTO 5 127 5 109 1 209 1 203
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom 4 926 5 185 1 162 1 221
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nieposiadającym kontroli 201 -76 47 -18
VIII. Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,92 0,91 0,22 0,21
IX. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 0,92 0,91 0,22 0,21
X. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,2395 4,2474
XI. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017
XII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -805 1 744 -190 411
XIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 660 -25 886 156 -6 095
XIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 451 29 854 -578 7 029
XV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 596 5 713 -612 1 345
XVI. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,2395 4,2474
XVII. SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na 30.06.2018 na 30.06.2017 na 30.06.2018 na 30.06.2017
XVIII. Aktywa 194 178 160 293 44 520 37 926
XIX. Zobowiązania długoterminowe 64 414 59 729 14 768 14 132
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 77 827 53 725 17 844 12 711
XXI. Kapitał własny GK 51 937 46 839 11 908 11 082
XXII. Kapitał własny GK przypadający akcjonariuszom pomniejszony o kapitał mniejszościowy 51 003 46 768 11 694 11 065
XXIII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,3616 4,2265
XXIV. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017
XXV. Przychody ze sprzedaży 18 570 24 172 4 380 5 691
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 934 2 496 692 588
XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 724 847 171 199
XXVIII. ZYSK (STRATA) NETTO -425 115 -100 27
XXIX. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -425 115 -100 27
XXX. Zysk na akcję (PLN; EUR) -0,08 0,02 -0,02 0,00
XXXI. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) -0,08 0,02 -0,02 0,00
XXXII. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,2395 4,2474
XXXIII. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 857 -1 404 674 -331
XXXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -300 -26 029 -71 -6 128
XXXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -4 700 32 492 -1 109 7 650
XXXVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 143 5 059 -505 1 191
XXXVIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,2395 4,2474
XXXIX. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na 30.06.2018 na 30.06.2017 na 30.06.2018 na 30.06.2017
XL. Aktywa 159 500 159 055 36 569 37 633
XLI. Zobowiązania długoterminowe 73 518 79 575 16 856 18 828
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 55 445 49 566 12 712 11 727
XLIII. Kapitał własny 30 537 29 914 7 001 7 078
XLIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 30 537 29 914 7 001 7 078
XLV. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,3616 4,2265


Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30 czerwca 2018 roku zostały
przeliczone według kursu średniego obowiązującego na dzień 30 czerwca
2018 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR czyli 1 EURO =
4,3616 PLN, a na dzień 31 grudnia 2017 roku według kursu średniego NBP
obowiązującego na ten dzień, czyli 1 EUR = 4,1709 PLN oraz według kursu
4,2265 PLN za 1 EUR obowiązującego na dzień 30 czerwca 2017 roku.


Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za
prezentowany okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku
zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2018 roku według kursu
4,2395 PLN za 1 EUR oraz według kursu 4,2474 PLN za 1 EUR dla
analogicznego okresu 2017 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
EUCO_Raport_finansowy_skonsolidowany_IH2018.pdfEUCO_Raport_finansowy_skonsolidowany_IH2018.pdf
EuCO_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_IH2018.pdfEuCO_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_IH2018.pdf
Raport Biegłego z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego GK EuCO_IH2018.pdfRaport Biegłego z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego GK EuCO_IH2018.pdf
Raport Biegłego z przeglądu sprawozdania EuCO S.A._IH2018.pdfRaport Biegłego z przeglądu sprawozdania EuCO S.A._IH2018.pdf
Oświadczenia Zarządu_IH2018.pdfOświadczenia Zarządu_IH2018.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-03 Krzysztof Lewandowski Prezes Zarządu Krzysztof Lewandowski
2018-09-03 Agata Rosa-Kołodziej Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl