REKLAMA
BADANIE

ENERGA S.A.: Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2027 opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

2022-12-20 11:20
publikacja
2022-12-20 11:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-20
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2027 opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2022 z 15 grudnia 2022 roku, Zarząd Energa SA („Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2022 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podały do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2027, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 406,35 PLN/kW/rok.

Spółki Grupy Energa zawarły następujące umowy mocowe:

1. 736,513 MW dla jednostek istniejących i jednostek redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok),
2. 154,158 MW dla jednostek modernizowanych (w tym 135,390 MW z umową mocową na 5 lat oraz 18,768 MW z umową mocową na 7 lat),
3. 3,790 MW dla jednostek nowych (z umową mocową na 7 lat).

Łączne przychody Grupy Energa w 2027 roku z tytułu ww. zawartych kontraktów mogą wynieść ok. 363,46 mln zł.

W odniesieniu do kontraktów wieloletnich, Emitent informuje, że przewidywane przychody w ujęciu rocznym od 2027 roku mogą wynieść ok. 9,16 mln zł dla spółki Energa Wytwarzanie SA (łączne przychody w okresie 7 lat mogą wynieść ok. 64,12 mln zł) oraz ok. 55,01 mln zł dla spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA (łączne przychody w okresie 5 lat mogą wynieść ok. 275,05 mln zł), przy czym cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych Grupy Energa dla roku dostaw 2027 wynikająca z ww. zawartych kontraktów oraz kontraktów wieloletnich zawartych na poprzednich aukcjach wynosi 2 108,782 MW.
Podana cena zamknięcia aukcji nie jest ostatecznym wynikiem aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłosi Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy mocowe zawarte są pod warunkiem zawieszającym.

Jedynie w przypadku, gdyby ostateczne wyniki aukcji różniły się od wstępnych wyników, Energa SA poda do publicznej wiadomości odpowiednio skorygowane dane.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 49/2022


Date: 20 December 2022


Subject: Preliminary results of the capacity market main auction for
2027 published by Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.


Legal basis: Article 17(1) MAR - inside information


Following the current report No. 47/2022 dated 15 December 2022, the
Management Board of Energa SA (“Issuer”) announces that on 20 December
2022 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. published preliminary
results of the capacity market main auction for 2027, including the
closing price for the capacity auction which is 406.35 PLN/kW/year.


The Energa Group companies concluded the following capacity agreements:


1. 736.513 MW for existing units and Demand Side Response (with a 1 year
capacity contract),


2. 154.158 MW for units being modernized (including 135.390 MW with a 5
years capacity contract and 18.768 with a 7 years capacity contract),


3. 3.790 MW for new units (with a 7 years capacity contract).


The total revenues of the Energa Group in the year 2027 from the
above-mentioned contracts may amount to ca. PLN 363.46 million.


With regard to the long-term contracts, the Issuer informs that the
expected annual revenues, starting from year 2027, may amount to ca. PLN
9.16 million (total revenues over the period of 7 years may amount to
ca. PLN 64.12 million) for Energa Wytwarzanie SA and ca. PLN 55.01
million (total revenues over the period of 5 years may amount to ca. PLN
275.05 million) for Energa Elektrownie Ostrołęka SA, whereas the price
of the capacity obligation for long-term capacity contracts will be
subject to an annual indexation of the average annual consumer price
index.


The total value of the Energa Group capacity obligations for 2027
delivery resulting from the above-mentioned contracts and long term
contracts from previous auctions is 2,108.782 MW.


The auction closing price provided does not constitute the final
capacity auction result. The final results of the capacity auction shall
be announced by the President of the Energy Regulatory Office in the
Public Information Bulletin on his website, on the first working day
following the 21st day after the end of the capacity auction. Until
then, all capacity contracts are concluded under the condition precedent.


Only if the final auction results differ from the interim results, will
Energa SA publicly announce adjusted data.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-20 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
2022-12-20 Janusz Szurski Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki