REKLAMA

CYFROWE CENTRUM: Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał dotyczących dywidendy i uchwaleniu wypłaty dywidendy.

2021-06-21 16:12
publikacja
2021-06-21 16:12
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r. podjęło:
1)Uchwałę nr 10, na mocy której Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020, w kwocie 2.402.350,21 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy), w ten sposób, że:
a)część zysku netto w kwocie 2.224.740 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,14 zł (czternaście groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
b)postanawia wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 177.610,21 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziesięć złotych i dwadzieścia jeden groszy) i przeznaczyć tę część:
(i)w kwocie 80.770,27 zł (osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) na pokrycie pozostałej (niepokrytej) części straty za rok 2018 r.;
(ii)w kwocie 96.839,94 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy;
2)Uchwałę nr 11, na mocy której Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło:
a)że tworzy fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy;
b)przeznaczyć na powołany fundusz rezerwowy część kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych, w kwocie 953.460 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), rozwiązując w tej części kapitał zapasowy;
3)Uchwałę nr 12, na mocy której Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, że:
§1. uchwala wypłatę dywidendy w wysokości 3.178.200 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) – to jest w kwocie 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcje spółki;
§2.dywidenda zostanie sfinansowana:
a)w kwocie 2.224.740 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych) z zysku netto wypracowanego w roku 2020, podzielonego na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10 z 21 czerwca 2021 roku,
b)w kwocie 953.460 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) z funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, utworzonego na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11 z 21 czerwca 2021 roku.
§ 3. Jako dzień dywidendy ustalony zostaje dzień 29 czerwca 2021 roku.
§ 4. Jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień 7 lipca 2021 roku.
W nawiązaniu do treści powołanych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd wskazuje, że:
a)wysokość dywidendy wynosi 3.178.200 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych);
b)wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy),
c)liczba akcji objętych dywidendą – 15.891.000 (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji,
d) jako dzień dywidendy ustalony został dzień 29 czerwca 2021 r.,
e) jako termin wypłaty dywidendy ustalony został dzień 7 lipca 2021 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki