REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umowy na finansowanie w kwocie 101,5 mln zł, z przeznaczeniem na refinansowanie spłaty finansowania bankowego, wykup obligacji serii F oraz realizację inwestycji w projekty farm fotowoltaicznych

2022-09-29 17:04
publikacja
2022-09-29 17:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-29
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie umowy na finansowanie w kwocie 101,5 mln zł, z przeznaczeniem na refinansowanie spłaty finansowania bankowego, wykup obligacji serii F oraz realizację inwestycji w projekty farm fotowoltaicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 29 września 2022 r. zawarł z DC24 ASI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot powiązany z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Columbus; dalej: Pożyczkodawca) umowę nieodnawialnej pożyczki pieniężnej do kwoty głównej 101.513.240,00 złotych (słownie: sto jeden milionów pięćset trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100; dalej: Pożyczka). Pożyczka zostanie wypłacona Columbus w czterech transzach, przeznaczonych na:
- refinansowanie umowy kredytowej z dnia 1 grudnia 2021 roku zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (o której Columbus informował w drodze raportu ESPI nr 102/2021 w dn. 1 grudnia 2021 r.);
- refinansowanie umowy kredytowej z dnia 13 stycznia 2022 roku zawartej z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (o której Columbus informował w drodze raportu ESPI nr 1/2022 w dn. 13 stycznia 2022 r. oraz o aneksie do umowy kredytowej w drodze raportu ESPI nr 45/2022 w dn. 16 sierpnia 2022 r.);
- spłatę obligacji serii F wyemitowanych przez Columbus, których wykup ma nastąpić 30 września 2022 r.;
- finansowanie biznesu farm fotowoltaicznych i magazynów energii.

Pożyczka zostanie zabezpieczona m.in. poprzez oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu Cywilnego złożone na rzecz Pożyczkodawcy przez Columbus oraz spółki z Grupy Kapitałowej Columbus wskazane w umowie, zastaw rejestrowy na udziałach i rachunkach bankowych spółek z Grupy Kapitałowej Columbus wskazanych w umowie, poręczenia udzielone przez spółki z Grupy Kapitałowej Columbus wskazane w umowie oraz cesje praw z umów zawartych przez wskazane w umowie spółki z Grupy Kapitałowej Columbus realizujące projekty farm fotowoltaicznych.

Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej rocznej stopy procentowej na rynkowym poziomie. Umowa weszła w życie w dniu podpisania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2022-09-29 Michał Gondek Wiceprezes Zarządu
2022-09-29 Dariusz Kowalczyk-Tomerski Wiceprezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki