94,8200 zł
-1,80% -1,7400 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Zawiadomienie BlackRock, Inc. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Banku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-24
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zawiadomienie BlackRock, Inc. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Banku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 23 stycznia 2020 r. otrzymał zawiadomienie od BlackRock, Inc. w sprawie przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku, z uwzględnieniem pożyczek papierów wartościowych oraz kontraktów na różnice kursowe (CFD) („Zawiadomienie”).

W Zawiadomieniu zostały zawarte następujące informacje:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

22 stycznia 2020 r. – nabycie akcji.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Banku oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Akcje posiadane przed zmianą reprezentowały mniej niż 5% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Banku oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału, podmioty zależne BlackRock, Inc. posiadają 12.383.413 akcji i głosów w Banku, reprezentujących 4,72% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Banku lub instrumenty finansowe wskazane w punkcie 5 i 6 poniżej:

BlackRock Japan Co., Ltd.; BlackRock Investment Management, LLC; BlackRock Investment Management (UK) Limited; BlackRock Investment Management (Australia) Limited; BlackRock International Limited; BlackRock Institutional Trust Company, National Association; BlackRock Fund Advisors; BlackRock Financial Management, Inc.; BlackRock Asset Management Deutschland AG; BlackRock Asset Management Canada Limited; BlackRock Advisors, LLC; BlackRock Advisors (UK) Limited; BlackRock (Singapore) Limited; BlackRock (Netherlands) B.V.
Informacje na temat sposobu kontroli Black Rock, Inc. nad wyżej wskazanymi podmiotami zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

5. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), do których nabycia są uprawnieni lub zobowiązani jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

163.504 głosów z akcji, reprezentujących 0,06% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku, związanych z pożyczkami papierów wartościowych. Zgodnie z Zawiadomieniem brak jest daty wygaśnięcia wyżej wymienionych instrumentów, okresu wykonywania oraz konwersji.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

582.632 głosów z akcji, reprezentujących 0,22% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku związanych z kontraktami na różnice kursowe (CFD) z rozliczeniem pieniężnym. Zgodnie z Zawiadomieniem brak jest daty wygaśnięcia wyżej wymienionych instrumentów, okresu wykonywania oraz konwersji.

7. Łączna suma liczby głosów wskazana na podstawie pkt (3), (5), i (6) i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

13.129.549 głosów z akcji, reprezentujących 5,00% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie Publicznej i Warunkach Wprowadzania Instrumentów Finansowych do Zorganizowanego Systemu Obrotu oraz o Spółkach Publicznych
Załączniki
Plik Opis
Załącznik PL.pdfZałącznik PL.pdf Załącznik
Attachment ENG.pdfAttachment ENG.pdf Attachment

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION24.01.2020: Report 1/2020: BlackRock,
Inc. notification on the exceeding the threshold of 5% of the voting
rights in the BankBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
(the “Bank”) hereby informs that on January 23, 2020 it received a
notification from BlackRock, Inc. regarding the exceeding of the
threshold of 5% of total number of votes in the Bank, taking into
account also securities lending and contracts for difference (CFD) (the
“Notification”).The following information has been
included in the Notification:1. The date and type of the
event that led to a change in the shareholding to which the notification
relates:January 22, 2020 - acquisition of shares.2.
The number of shares held before the change in the share and their
percentage share in the Bank's share capital and the number of votes
from these shares and their percentage share in the total number of
votes:Shares held before the change represented less than 5%
of the Bank's share capital and the total number of votes in the Bank.3.
The current number of shares held and their percentage share in the
Bank’s share capital and the number of votes attached to those shares
and their percentage share in the total number of votes:After
the change in the share, BlackRock, Inc. subsidiaries hold 12,383,413
shares and votes in the Bank, representing 4.72% of the share capital of
the Bank and the total number votes in the Bank.4.
Subsidiaries of the shareholder that makes the notification, which hold
the Banks's shares or instruments referred to in items 5 and 6 below:BlackRock
Japan Co., Ltd.; BlackRock Investment Management, LLC; BlackRock
Investment Management (UK) Limited; BlackRock Investment Management
(Australia) Limited; BlackRock International Limited; BlackRock
Institutional Trust Company, National Association; BlackRock Fund
Advisors; BlackRock Financial Management, Inc.; BlackRock Asset
Management Deutschland AG; BlackRock Asset Management Canada Limited;
BlackRock Advisors, LLC; BlackRock Advisors (UK) Limited; BlackRock
(Singapore) Limited; BlackRock (Netherlands) B.V.Information
regarding the chain of control over the abovementioned entities by Black
Rock, Inc. has been presented in the attachment to this report.5.
The number of votes from shares, calculated pursuant to Article 69b.2 of
the Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of
Financial Instruments to Organized Trading, and on Public Companies (the
“Act on Public Offering”), to acquisition of which they are entitled or
obliged as a holder of financial instruments referred to in Article
69b.1 (1) of the Act on Public Offering, and financial instruments
referred to in Article 69b.1 (2) of the Act on Public Offering which are
not exercised solely by cash settlement, the type and the name of those
financial instruments, the date of their expiration, and the date or
time limit within which the acquisition of shares will or may occur:163,504
votes from shares, representing 0.06% of the share capital of the Bank
and the total number of votes in the Bank, related to securities
lending. According to the Notification there is no date of expiration of
the abovementioned instruments and no exercise or conversion period.6.
The number of votes from shares, calculated pursuant to Article 69b.3 of
the Act on Public Offering, to which the financial instruments referred
to in Article 69b.1 (2) of the Act on Public Offering refer directly or
indirectly, the type and the name of these financial instruments, and
the date of their expiration582,632 votes from shares
representing 0.22% of the share capital of the Bank and the total number
of votes in the Bank, related to contracts for difference (CFD) with
cash settlement. According to the Notification there is no date of
expiration of the abovementioned instruments and no exercise or
conversion period.7. The total number of votes as indicated
pursuant to items (3), (5), and (6) and its percentage share in the
total number of votes.13,129,549 votes from shares,
representing 5.00% of the share capital of the Bank and the total number
of votes in the Bank.Legal basis: art. 70 point 1 of the Act of
July 29th, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public
Companies


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-24 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku
2020-01-24 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.