REKLAMA

BANK PEKAO SA: Wyniki obejmujących Unię Europejską testów warunków skrajnych w 2021 roku dla Banku Polska Kasa Opieki S.A.

2021-07-30 19:12
publikacja
2021-07-30 19:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wyniki_EBA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-30
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Wyniki obejmujących Unię Europejską testów warunków skrajnych w 2021 roku dla Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że w 2021 roku Bank brał udział w obejmujących Unię Europejską testach warunków skrajnych przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego („EBA”), we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego, Europejskim Bankiem Centralnym („EBC”) oraz Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego („ESRB”).

Bank informuje również, że EBA opublikowała w dniu 30 lipca 2021 r. wyniki testów warunków skrajnych obejmujących Unię Europejską . Bank w pełni uznaje powyższe wyniki.

Obejmujące Unię Europejską testy warunków skrajnych w 2021 roku nie posiadają progu określającego ich zaliczenie, zamiast tego mają one służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej (BION). Wyniki pomogą właściwym organom w ocenie zdolności Banku do spełnienia stosownych wymogów ostrożnościowych w ramach scenariuszy warunków skrajnych.

Scenariusz niekorzystnych warunków skrajnych został ustalony przez EBC/ESRB i obejmuje trzyletni horyzont czasowy (2021-2023). Test warunków skrajnych został przeprowadzony przy założeniu statycznego bilansu na grudzień 2020 r., zatem nie uwzględnia przyszłych strategii biznesowych i działań zarządczych. Prezentowane wyniki testu warunków skrajnych nie stanowią prognozy zysków Banku.

Na podstawie wyników tego testu oraz pod kontrolą organu nadzorczego, Bank podejmie ewentualne działania zarządcze w celu złagodzenia wpływu niekorzystnego scenariusza warunków skrajnych, oceni wpływ wyników na przyszłe plany kapitałowe Banku, na zdolność Banku do spełnienia odpowiednich wymogów ostrożnościowych oraz określi, czy potrzebne są dodatkowe środki lub zmiany w obecnym planie kapitałowym Banku.

Wyniki obejmujących Unię Europejską testów warunków skrajnych wskazują, że współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Grupy Kapitałowej Banku w 2023 r. kształtowałby się na poziomie 17,74% w scenariuszu bazowym oraz 15,49% w scenariuszu skrajnym. CET1 Grupy Kapitałowej Banku, uwzględniający pełny efekt wdrożenia MSSF 9, kształtowałby się odpowiednio na poziomie 17,74% oraz 15,41%.

W załączeniu wyniki obejmującego Unię Europejską testu warunków skrajnych dla Banku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Załączniki
Plik Opis
Wyniki_EBA.pdfWyniki_EBA.pdf 2021 EU-wide Stress Test.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION30.07.2021 - Report 29/2021: 2021
EU-Wide Stress Test Results for Bank Polska Kasa Opieki S.A.Bank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (“Bank”) was
subject to the 2021 EU-wide stress test conducted by the European
Banking Authority (”EBA”), in cooperation with the Polish
Financial Supervision Authority, the European Central Bank (“ECB”),
and the European Systemic Risk Board (“ESRB”).The
Bank notes the announcements made on 30 July 2021 by the EBA on the
EU-wide stress test and fully acknowledges the outcomes of this exercise.The
2021 EU-wide stress test does not contain a pass fail threshold and
instead is designed to be used as an important source of information for
the purposes of the supervisory review and evaluation process (SREP).
The results will assist competent authorities in assessing Bank’s
ability to meet applicable prudential requirements under stressed
scenarios.The adverse stress test scenario was set by the
ECB/ESRB and covers a three-year time horizon (2021-2023). The stress
test has been carried out applying a static balance sheet assumption as
of December 2020, and therefore does not take into account future
business strategies and management actions. It is not a forecast of Bank
profits.Based on the results of the exercise and under the
supervisor’s control, the Bank will take possible management actions for
mitigating the impact under the adverse scenario; assess the impact of
the results on Bank’s forward looking capital plans and its capacity to
meet applicable prudential requirements; and determine whether any
additional measures or changes to the Bank’s capital plan are needed.According
to the EU-wide stress test results, the Common Equity Tier 1 (CET1)
ratio of Bank’ Group would be in 2023 at the level of 17.74% under the
baseline scenario and at 15.49% under the adverse scenario. CET1 ratio
of Bank’s Group reflecting the full IFRS9 effect would be at the level
of 17.74% and 15.41% respectively.Bank's EU-wide stress test results
attached.Legal basis: Article 17 (1) MAR - inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-30 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2021-07-30 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki