REKLAMA

BANK PEKAO SA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

2021-06-11 23:41
publikacja
2021-06-11 23:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_przez_ZWZ-(PL).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_zgloszona_przez_akcjonariusza_na_ZWZ-(PL).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_niepodjete_ZWZ_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_od_ktorych_glosowania_odstapiono.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Banku_Pekao_za_2020_rok_lacznie_ze_Sprawozdaniem_z_dzialalnosci_Banku.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_Banku_Pekao_S.A._za_rok_zakonczony_dnia_31_grudnia_2020.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Grupy_Kapitalowej_Banku.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialanosci_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_RN__z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagrodzen_Banku_w_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020..zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_doboru_kandydatow_oraz_oceny_odpowiedniosci.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wyniki_samoooceny_odpowiedniosci_Rady_Nadzorczej_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions_adopted_at_the_OGM-(ENG).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolution_proposed_by_the_shareholder_at_the_OGM-(ENG).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions_not_adoptedat_the_OGM-(ENG).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions_from_which_voting_was_waivedat.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_on_the_activities_of_the_Bank_Pekao_S.A._Capital_Group_for_2020.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)
Individual_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_S.A._for_the_year_ended_on_31_December_2020.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)
Consolidated_Financial_Statements_of_the_Bank_Pekao_S.A._Capital_Group_for_the_year_ended_on_31_December_2020.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_of_the_SB_of_Bank_on_the_activities_in_2020_and_on_the_results_of_the_assessment_of_the_statements_reports.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
REPORT_ON_THE_EVALUATION_OF_THE_FUNCTIONING_OF_THE_BANK_REMUNERATION_POLICY_IN_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
REPORT_ON_THE_REMUNERATION_OF_MEMBERS_OF_THE_MB_AND_SB.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
Policy_of_selection_of_candidates_and_assessment_of_the_suitability.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
Information_for_AGM_on_the_results_of_the_self-assessment_of_individual_suitability_of_individual_members_of_the_SB_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 11 czerwca 2021 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) treść dokumentów będących przedmiotem głosowania, a także projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Jednocześnie Bank informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w sprawie podziału zysku w brzmieniu ogłoszonym w raporcie bieżącym nr 16/2021 z dnia 14 maja 2021 r. z uwagi na jej bezprzedmiotowość w związku z wcześniejszym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. i ogłoszonym w raporcie bieżącym Banku nr 19/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Ponadto, z uwagi na brak zgłoszenia wniosków o odwołanie któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku zgłoszonej przez akcjonariusza Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. i ogłoszonej w raporcie bieżącym Banku nr 17/2021 z dnia 21 maja 2021 r.

Dodatkowo Bank informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku zgłoszonej przez akcjonariusza Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. i ogłoszonej w raporcie bieżącym Banku nr 17/2021 z dnia 21 maja 2021 r. z uwagi na jej bezprzedmiotowość w związku z wcześniejszym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku, w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza podczas posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnego sprzeciwu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4), 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Spis załączników:
Uchwały_podjęte_przez_ZWZ-(PL).pdf
Uchwala_zgloszona_przez_akcjonariusza_na_ZWZ-(PL).pdf
Uchwały_niepodjęte_ZWZ_2021.pdf
Uchwały_od_których_głosowania_odstąpiono.pdf
Sprawozdanie z działalności Grupy Banku Pekao za 2020 rok łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku.xhtml
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020. xhtml
Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku.xhtml
Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2020.pdf
Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagrodzen_Banku_w_2020.pdf
Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip
Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zip
Wyniki_samooceny_odpowiedniości_Rady_Nadzorczej.pdf
Załączniki
Plik Opis
Uchwały_podjęte_przez_ZWZ-(PL).pdfUchwały_podjęte_przez_ZWZ-(PL).pdf Uchwały_podjęte_przez_ZWZ-(PL)
Uchwala_zgloszona_przez_akcjonariusza_na_ZWZ-(PL).pdfUchwala_zgloszona_przez_akcjonariusza_na_ZWZ-(PL).pdf Uchwala_zgloszona_przez_akcjonariusza_na_ZWZ-(PL)
Uchwały_niepodjęte_ZWZ_2021.pdfUchwały_niepodjęte_ZWZ_2021.pdf Uchwala_zgloszona_przez_akcjonariusza_na_ZWZ-(PL)
Uchwały_od_których_głosowania_odstąpiono.pdfUchwały_od_których_głosowania_odstąpiono.pdf Uchwały_od_których_głosowania_odstąpiono
Sprawozdanie z działalności Grupy Banku Pekao za 2020 rok łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku.xhtmlSprawozdanie z działalności Grupy Banku Pekao za 2020 rok łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku.xhtml Sprawozdanie z działalności Grupy Banku Pekao za 2020 rok łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020.xhtmlJednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020.xhtml Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020
Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku.xhtmlSkonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku.xhtml Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku
Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialanosci_2020.pdfSprawozdanie_RN_Banku_z_dzialanosci_2020.pdf Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialanosci_2020
Raport_RN_ z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagrodzen_Banku_w_2020.pdfRaport_RN_ z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagrodzen_Banku_w_2020.pdf Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagrodzen_Banku_w_2020
Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020..zipSprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020..zip Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.
Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zipPolityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zip Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości
Wyniki_samoooceny_odpowiedniosci_Rady_Nadzorczej .pdfWyniki_samoooceny_odpowiedniosci_Rady_Nadzorczej .pdf Wyniki_samoooceny_odpowiedniosci_Rady_Nadzorczej
Resolutions_adopted_at_the_OGM-(ENG).pdfResolutions_adopted_at_the_OGM-(ENG).pdf Resolutions_adopted_at_the_OGM-(ENG)
Resolution_proposed_by_the_shareholder_at_the_OGM-(ENG).pdfResolution_proposed_by_the_shareholder_at_the_OGM-(ENG).pdf Resolution_proposed_by_the_shareholder_at_the_OGM-(ENG)
Resolutions_not_adoptedat_the_OGM-(ENG).pdfResolutions_not_adoptedat_the_OGM-(ENG).pdf Resolutions_not_adoptedat_the_OGM-(ENG)
Resolutions_from_which_voting_was_waivedat.pdfResolutions_from_which_voting_was_waivedat.pdf Resolutions_from_which_voting_was_waivedat
Report_on_the_activities_of_the_Bank_Pekao S.A._Capital_Group_for_2020.xhtmlReport_on_the_activities_of_the_Bank_Pekao S.A._Capital_Group_for_2020.xhtml Report_on_the_activities_of_the_Bank_Pekao S.A._Capital_Group_for_2020
Individual Financial Statements of Bank Pekao S.A. for the year ended on 31 December 2020.xhtmlIndividual Financial Statements of Bank Pekao S.A. for the year ended on 31 December 2020.xhtml Individual Financial Statements of Bank Pekao S.A. for the year ended on 31 December 2020
Consolidated Financial Statements of the Bank Pekao S.A. Capital Group for the year ended on 31 December 2020.xhtmlConsolidated Financial Statements of the Bank Pekao S.A. Capital Group for the year ended on 31 December 2020.xhtml Consolidated Financial Statements of the Bank Pekao S.A. Capital Group for the year ended on 31 December 2020
Report of the SB of Bank on the activities in 2020 and on the results of the assessment of the statements reports.pdfReport of the SB of Bank on the activities in 2020 and on the results of the assessment of the statements reports.pdf Report of the SB of Bank on the activities in 2020 and on the results of the assessment of the statements reports
REPORT ON THE EVALUATION OF THE FUNCTIONING OF THE BANK REMUNERATION POLICY IN 2020.pdfREPORT ON THE EVALUATION OF THE FUNCTIONING OF THE BANK REMUNERATION POLICY IN 2020.pdf REPORT ON THE EVALUATION OF THE FUNCTIONING OF THE BANK REMUNERATION POLICY IN 2020
REPORT ON THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE MB AND SB.zipREPORT ON THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE MB AND SB.zip REPORT ON THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE MB AND SB
Policy of selection of candidates and assessment of the suitability.zipPolicy of selection of candidates and assessment of the suitability.zip Policy of selection of candidates and assessment of the suitability
Information for AGM on the results of the self-assessment of individual suitability of individual members of the SB .pdfInformation for AGM on the results of the self-assessment of individual suitability of individual members of the SB .pdf Information for AGM on the results of the self-assessment of individual suitability of individual members of the SB

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION11.06.2021 - Report 23/2021:
Resolutions of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki
Spółka AkcyjnaLegal basis:Article 56 Section 1
point 2 of the Offering Act – current and periodic informationContent
of the report:Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank")
presents as the attachments to this current report the resolutions of
the Ordinary General Meeting of the Bank of 11 June 2021 ("Ordinary
General Meeting"), the content of documents being the subject of voting,
as well as draft resolutions that were put to the vote and not adopted.At
the same time, the Bank informs that the Ordinary General Meeting has
refrained from adopting a resolution on the distribution of profit as
announced in the current report No 16/2021 of 14 May 2021 due to its
irrelevance in connection with the earlier adoption by the Ordinary
General Meeting of a resolution on the distribution of profit as
submitted by shareholder Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. and
announced in the Bank's current report No. 19/2021 of 10 June 2021.Moreover,
due to the lack of submitting motions to dismiss any of the members of
the Supervisory Board of the Bank, the Ordinary General Meeting
refrained from adopting the resolution on dismissing a member of the
Supervisory Board of the Bank submitted by shareholder Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A. and announced in the Bank's current report No. 17/2021
of 21 May 2021.Additionally, the Bank informs that the
Ordinary General Meeting has refrained from adopting a resolution on the
appointment of a member of the Supervisory Board of the Bank submitted
by the shareholder Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. and announced in
the current report No. 17/2021 of 21 May 2021 due to its irrelevance in
connection with the earlier adoption by the Ordinary General Meeting of
a resolution on the appointment of a member of the Supervisory Board of
the Bank submitted by the shareholder during the Ordinary General
Meeting.There were no objections submitted to the minutes
during the Ordinary General Meeting.Legal basis: § 19
Section 1 points 4), 6), 7), 8) and 9) of the Regulation of the Minister
of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information
provided by issuers of securities and conditions for recognizing as
equivalent information required by the laws of a non-member state
(Journal of Laws of 2018, item 757).List of attachments:Resolutions_adopted_at_the_OGM-(ENG)Resolution_proposed_by_the_shareholder_at_the_OGM-(ENG)Resolutions_not_adoptedat_the_OGM-(ENG).pdfResolutions_from_which_voting_was_waivedat.pdfReport_on_the_activities_of_the_Bank_Pekao
S.A._Capital_Group_for_2020.xhtmlIndividual Financial Statements of
Bank Pekao S.A. for the year ended on 31 December 2020.xhtmlConsolidated
Financial Statements of the Bank Pekao S.A. Capital Group for the year
ended on 31 December 2020.xhtmlReport of the SB of Bank on the
activities in 2020 and on the results of the assessment of the
statements reports.pdfREPORT ON THE EVALUATION OF THE FUNCTIONING OF
THE BANK REMUNERATION POLICY IN 2020.pdfREPORT ON THE REMUNERATION
OF MEMBERS OF THE MB AND SB.zipPolicy of selection of candidates and
assessment of the suitability.zipInformation for AGM on the results
of the self-assessment of individual suitability of individual members
of the SB.pdf


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 Leszek Skiba Prezes Zarządu
2021-06-11 Krzysztof Kozłowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki