REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu decyzji ws. analizy możliwości w zakresie fuzji i przejęć

2017-10-24 00:15
publikacja
2017-10-24 00:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-24
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu decyzji ws. analizy możliwości w zakresie fuzji i przejęć
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Alior Bank") działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) przekazuje niniejszym opóźnioną informację poufną dotyczącą podjęcia przez Zarząd decyzji o: (i) powołaniu projektu, którego celem jest analiza opcji strategicznych w ramach Grupy PZU z uwzględnieniem potencjalnej transakcji połączenia z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz decyzji o (ii) wyborze doradcy mającego wspierać Alior Bank w tym procesie.

Na podstawie art. 17 ust. 4 MAR podanie do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji poufnej zostało opóźnione w dniu 11 października 2017 r.

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej było uzasadnione ochroną prawnie usprawiedliwionych interesów Alior Bank, a w szczególności przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości mogło w ocenie Zarządu Alior Bank negatywnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną Alior Bank (w razie podjęcia ewentualnych rozmów lub negocjacji) bądź zagrozić interesom obecnych i potencjalnych akcjonariuszy Alior Bank. Zdaniem Alior Bank przedwczesna publikacja informacji poufnej mogła wprowadzać obecnych i potencjalnych akcjonariuszy w błąd co do prawdopodobieństwa zaistnienia oraz kształtu i warunków ewentualnej transakcji.

Zarząd Alior Bank jednocześnie podkreśla, że na chwilę obecną żadne decyzje co do wyboru ewentualnej opcji, o której mowa powyżej, oraz jej potencjalnych warunków, nie zostały podjęte, a przeprowadzane analizy mają charakter wstępny. Dotychczasowe prace nie przesądzają o rekomendowaniu przez Zarząd Alior Bank ewentualnej transakcji kapitałowej lub innej formy współpracy.

Prowadzone analizy są zgodne Planem Operacjonalizacji Strategii Cyfrowego Buntownika, który został przedstawiony w dniu 4 października 2017 r., przewidującym możliwość analizowania transakcji fuzji i przejęć. Rozpoczęcie analiz w ramach przedmiotowego projektu nie ma wpływu na bieżącą działalność biznesową i realizację inicjatyw strategicznych, przewidzianych w Planie Operacjonalizacji Strategii Cyfrowego Buntownika. Wszelkie potencjalne transakcje będą analizowane przez pryzmat dodatkowych korzyści, które mogłyby być wygenerowane dla akcjonariuszy w porównaniu do realizowanego scenariusza rozwoju organicznego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Disclosure of delayed information regarding adoption of a decision on
analyzing business combination opportunities


Company: Alior Bank S.A.


Current report No.: 61/2017


Date: 24 October, 2017


Legal basis: Article 17 (4) of MAR – notification about delayed inside
information


Content of the report:


The Management Board of Alior Bank S.A. with its registered office in
Warsaw (‘the Company’, ‘Alior Bank’) acting on the basis of article 17
(1) and (4) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament
and of the Council of 16 April 2014 on market abuse ("Market Abuse
Regulation", "MAR") hereby discloses a delayed inside information
relating to the adoption by the Management Board of Alior Bank of the
decisions on: (i) starting a project aiming at analysis of strategic
options within the PZU Group, taking into account also a potential
business combination with Bank Polska Kasa Opieki S.A., and on (ii) the
appointment of an advisor who will be supporting Alior Bank in that
process.


On the basis of article 17 (4) of MAR, public disclosure of the given
inside information was delayed on 11 October 2017.


The delay in disclosure of this inside information was justified by the
need to secure legally protected interests of Alior Bank. In particular,
the premature disclosure of this inside information could have had - in
the opinion of the Management Board of Alior Bank - detrimental impact
on the position of Alior Bank in any potential discussions and
negotiations (in case they started) as well as it could have had
detrimental impact on the interests of current and potential
shareholders of Alior Bank. In the opinion of the Management Board of
Alior Bank, the premature disclosure could have been misleading for
current and potential shareholders in regard to the probability of
execution as well as the terms and conditions of a potential transaction.


The Management Board of Alior Bank underlines that for the time being,
no decisions regarding selection of a potential option referred to above
and its terms and conditions were made, and the analyses being performed
are of preliminary nature. The work performed so far is still not
conclusive for the Management Board to recommend any potential
transaction or any other form of co-operation.


The analysis to be conducted is consistent with the Implementation Plan
of the Digital Disruptor Strategy announced on 4 October 2017, based on
which Alior Bank may analyze merger and acquisitions opportunities. The
commencement of the analysis has no consequences for the ongoing
business or implementation of the strategic initiatives set forth in the
Implementation Plan of the Digital Disruptor Strategy. Potential
transactions will be analyzed from the perspective of generating
incremental benefits over the organic growth scenario.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-24 Piotr Bystrzanowski Dyrektor IR
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki