REKLAMA

AGORA: Uzgodnienie ostatecznej ceny sprzedaży udziałów w Eurozet sp. z o.o. w wyniku zastosowania mechanizmu korekty ceny

2019-09-17 20:21
publikacja
2019-09-17 20:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-17
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Uzgodnienie ostatecznej ceny sprzedaży udziałów w Eurozet sp. z o.o. w wyniku zastosowania mechanizmu korekty ceny
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Agora”), w uzupełnieniu raportu bieżącego Spółki nr 3/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku, informuje, że w dniu 17 września 2019 r. Spółka oraz SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), jako kupujący oraz Czech Radio Center a.s. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), jako sprzedawca („Sprzedawca”), dokonały ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży nabytych udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Eurozet”), zgodnie z postanowieniami przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Eurozet zawartej w dniu 20 lutego 2019 roku („Umowa Przedwstępna”).
W wyniku zastosowania mechanizmu korekty ceny określonego w Umowie Przedwstępnej, ostateczna cena sprzedaży 400 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet o wartości nominalnej 50 złotych każdy, które reprezentują 40% kapitału zakładowego Eurozet i uprawniają do wykonywania 40% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet, nabytych przez Agorę w dniu 20 lutego 2019 r. wyniosła 130.673.268 złotych (wobec ceny wyjściowej w kwocie 130.754.689 złotych zapłaconych pierwotnie przez Spółkę).
W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami Umowy Przedwstępnej oraz mając na uwadze wynik zastosowania mechanizmu korekty ceny, Spółka jest uprawniona do otrzymania od Sprzedawcy korekty (nadwyżki) ceny sprzedaży w kwocie 81.421 złotych w terminie pięciu dni roboczych od dnia ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży.
Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Determination of the final purchase price for the shares in Eurozet sp.
z o.o. as a result of the price adjustment mechanismThe
Management Board of Agora S.A. with its registered office in Warsaw (the
“Company”, “Agora”), in addition to the Company’s current report No.
3/2019 of 20 February 2019, hereby announces that on 17 September, 2019
Agora and SFS Ventures s.r.o. with its registered office in Prague, the
Czech Republic, as the buyers, and Czech Radio Center a.s. with its
registered office in Prague, the Czech Republic (the “Seller”), as the
seller, determined the final purchase price for the shares of Eurozet
sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (“Eurozet”) in
accordance with the provisions of the preliminary agreement on the sale
of shares in the share capital of Eurozet, concluded on 20 February 2019
(“Preliminary Agreement”).As a result of applying the
price adjustment mechanism set forth in the Preliminary Agreement, the
final consideration for 400 shares in the share capital of Eurozet with
a nominal value of PLN 50 each, representing 40% of the share capital of
Eurozet and entitling to exercise 40% of the total number of votes at
the shareholders' meeting of Eurozet, acquired by Agora on 20 February
2019, amounted to PLN 130,673,268 (whereas the amount originally paid by
the Company as initial consideration was PLN 130,754,689).In
connection with the foregoing, pursuant to the provisions of the
Preliminary Agreement and given the result of applying the price
adjustment mechanism, the Company is entitled to receive from the Seller
a price adjustment (surplus) amounting to PLN 81,421, within five
business days from the date of determining the amount of the final
consideration.Legal basis: Article 17 Section 1 of Regulation (EU)
No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April
2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive
2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission
Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC - confidential
information.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-17 Anna Kryńska-Godlewska Członek zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki