REKLAMA

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia przez ZE PAK S.A. rozmów z Cyfrowy Polsat S.A. na temat potencjalnej możliwości współpracy w realizacji strategii Spółki w obszarze rozwoju projektów związanych z wytwarzaniem energii w źródłach niskoemisyjnych i zeroemisyjnych oraz wytwarzania i wykorzystania zielonego wodoru.

2021-12-20 11:21
publikacja
2021-12-20 11:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-20
Skrócona nazwa emitenta
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia przez ZE PAK S.A. rozmów z Cyfrowy Polsat S.A. na temat potencjalnej możliwości współpracy w realizacji strategii Spółki w obszarze rozwoju projektów związanych z wytwarzaniem energii w źródłach niskoemisyjnych i zeroemisyjnych oraz wytwarzania i wykorzystania zielonego wodoru.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ("MAR") spółka ZE PAK S.A. ("Spółka") przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą rozpoczęcia przez ZE PAK S.A. rozmów z Cyfrowy Polsat S.A. na temat potencjalnej możliwości współpracy w realizacji strategii Spółki w obszarze rozwoju projektów związanych z wytwarzaniem energii w źródłach niskoemisyjnych i zeroemisyjnych oraz wytwarzania i wykorzystania zielonego wodoru ("Informacja Poufna").
Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 29 listopada 2021 roku na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.
Treść opóźnionej Informacji Poufnej:
„Zarząd ZE PAK S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 29 listopada 2021 roku, podjął decyzję o przystąpieniu do rozmów z Cyfrowy Polsat S.A. na temat potencjalnej możliwości współpracy w realizacji strategii Spółki w obszarze rozwoju projektów związanych z wytwarzaniem energii w źródłach niskoemisyjnych i zeroemisyjnych oraz wytwarzania i wykorzystania zielonego wodoru. Rozmowy dotyczące współpracy w szczególny sposób mogą dotyczyć potencjalnego zaangażowania kapitałowego Cyfrowego Polsatu S.A. w wybrane aktywa Spółki i pozyskaniem Cyfrowego Polsatu S.A. jako inwestora. Decyzja Zarządu Spółki podyktowana jest realną oceną w zakresie obecnych możliwości kapitałowych Spółki dotyczących zrealizowania rozwijanych projektów wymagających wysokich nakładów inwestycyjnych. W ocenie Zarządu jedną z opcji zabezpieczających możliwość kontynuacji realizacji przyjętych kierunków strategii Spółki jest pozyskanie do współpracy silnego partnera poprzez jego zaangażowanie kapitałowe w wybrane aktywa Spółki („Transakcja”).
Spółka zaznacza, że proces negocjacji jest na początkowym etapie, a ich wynik oraz prawdopodobieństwo ich pozytywnego zakończenia są niepewne. Uzgodnienie warunków Transakcji uzależnione jest od szeregu warunków, z czego najistotniejsze obejmują wypracowanie szczegółowych warunków Transakcji i dokumentacji koniecznej do jej przeprowadzenia, oraz uzyskanie niezbędnych zgód właściwych organów Spółki i Cyfrowego Polsatu S.A. Uzgodnienie warunków Transakcji obejmować powinno również ustalenie konkretnych aktywów, które będą podlegać Transakcji oraz wielkości zaangażowania kapitałowego Cyfrowego Polsatu S.A.
Spółka będzie informować o podjęciu kolejnych kroków w ramach procesu negocjacji w odrębnych raportach bieżących.
Równocześnie Zarząd Spółki informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje co do realizacji przez Spółkę proponowanej Transakcji i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”
Uzasadnienie opóźnienia przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości:
W ocenie Zarządu Spółki opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych z dnia 20 października 2016 r.
Pozytywny efekt negocjacji i ich ewentualne zakończenie było uzależnione od przebiegu prowadzonych negocjacji, w tym wypracowanych szczegółowych warunków zaangażowania kapitałowego przez Cyfrowy Polsat S.A. w wybrane aktywa Spółki, a także dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia powyższych procesów.
Uzgodnienie warunków Transakcji obejmować miało również ustalenie konkretnych aktywów, które będą podlegać Transakcji oraz wielkości zaangażowania kapitałowego Cyfrowego Polsatu S.A. Bez takich szczegółowych ustaleń trudno było Spółce ocenić Transakcję oraz jej ewentualny wpływ na przyszłą działalność Spółki.
Ponadto na etapie podejmowania przedmiotowych działań przez Spółkę, wynik negocjacji, a co za tym idzie, także prawdopodobieństwo faktycznego pozytywnego zakończenia negocjacji były nieznane.
W ocenie Zarządu Spółki, w opisywanych okolicznościach niezwłoczne ujawnienie informacji o rozpoczęciu rozmów z Cyfrowy Polsat S.A., stanowiących etap rozciągniętego w czasie procesu zmierzającego do przeprowadzenia Transakcji, rodziło ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionych interesów Spółki i jej grupy kapitałowej przez możliwy negatywny wpływ na przebieg i wynik tego procesu, poprzez pogorszenie pozycji negocjacyjnej Spółki lub nawet mogło skutkować brakiem możliwości jego zakończenia w przyszłości.
W szczególności ujawnienie informacji o rozpoczęciu rozmów z Cyfrowy Polsat S.A. dotyczących Transakcji mogło mieć wpływ na kurs akcji Spółki przed ostateczną decyzją Zarządu Spółki oraz innych właściwych organów Spółki i Cyfrowego Polsatu S.A. co do realizacji Transakcji, co mogłoby przełożyć się negatywnie na możliwość osiągnięcia przez Spółkę założonych celów biznesowych i finansowych.
W ocenie Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną i inwestorów co do prawdopodobieństwa realizacji oraz warunków Transakcji oraz spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji jak i jej potencjalnego wpływu na wartość Spółki, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych ogłoszeń po stronie Spółki w sprawie, do której odnosi się Informacja Poufna.
Zarząd Spółki zapewnia jednocześnie, że podjął wymagane przez Rozporządzenie MAR kroki w celu zachowania w poufności opóźnionej Informacji Poufnej do czasu jej podania do wiadomości publicznej, w szczególności poprzez wdrożone na poziomie grupy kapitałowej Spółki wewnętrzne procedury obiegu i ochrony informacji. W momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia MAR, została sporządzona lista osób posiadających do dostęp do Informacji Poufnej, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Mając na uwadze słuszny interes Spółki oraz jej akcjonariuszy, a także spełniając wymogi prawne Rozporządzenia MAR, Spółka odrębnym raportem poda informację o ewentualnym pozytywnym zakończeniu negocjacji i przystąpieniu do realizacji Transakcji oraz jej warunków, jeżeli informacje takie będą posiadały walor informacji poufnej.
Informacja Poufna może zostać podana do wiadomości publicznej również przed upływem tego terminu, w przypadku gdy Spółka zawrze umowy warunkowe lub inne porozumienia, na podstawie których strony zobowiążą się do realizacji Transakcji.
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR natychmiast po podaniu opóźnionej informacji poufnej do wiadomości publicznej, Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia, zgodnie z art. 4 ust 3 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.
Opóźniona Informacja Poufna nie zostanie podana do wiadomości publicznej, jeżeli przed upływem terminu jej upublicznienia utraci walor informacji poufnej, w szczególności wskutek odstąpienia przez Spółkę lub Cyfrowy Polsat S.A. od przeprowadzenia Transakcji.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-20 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2021-12-20 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki