REKLAMA
WEBINAR

ZE PAK S.A.: Informacja o wpływie nowych regulacji prawnych na sytuację finansową spółki

2022-11-18 11:17
publikacja
2022-11-18 11:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-18
Skrócona nazwa emitenta
ZE PAK S.A.
Temat
Informacja o wpływie nowych regulacji prawnych na sytuację finansową spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ZE PAK S.A. („Spółka”), informuje o wyniku wstępnych analiz dokonanych w związku z regulacjami zawartymi w opublikowanym w dniu 9 listopada 2022 r. Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu obliczania limitu ceny („Rozporządzenie”). Rozporządzenie określa sposób obliczania limitu ceny dla wytwórców energii elektrycznej, w podziale na technologie wytwarzania energii elektrycznej, określone w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Spółka prowadziła analizy regulacji zawartych w Rozporządzeniu i skutków wejścia w życie Rozporządzenia od dnia jego opublikowania, w szczególności, w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez Spółkę oraz wpływu limitów maksymalnych cen sprzedaży energii ustanowionych w Rozporządzeniu na rentowność działalności wytwórczej Spółki w 2023 roku.

Z dokonanej przez Spółkę wstępnej analizy wynika, iż w okresie obowiązywania Rozporządzenia, regulacje w nim zawarte nie pozwolą Spółce uzyskiwać przychodów ze sprzedaży wyprodukowanej energii, pokrywających w całości koszty wytwarzania tej energii. W związku z tym, iż informacja ta może mieć istotne znaczenia dla inwestorów, Spółka zdecydowała się niezwłocznie podać wyniki wstępnej analizy w formie raportu bieżącego.

Zarząd Spółki w szczególności pragnie zwrócić uwagę na postanowienia zawarte §2. punkt 4) Rozporządzenia, zgodnie z którymi koszt zużytego paliwa, z uwzględnieniem kosztu transportu i składowania, który może zostać wykorzystany do wyliczenia limitu ceny sprzedaży energii przez Spółkę został ograniczony do poziomu 7,8 zł/GJ.

Jednostkowy koszt zakupu węgla brunatnego przez Spółkę wyrażony w zł/GJ, zarówno w roku 2021 jak i 2022 przewyższał poziom ustalony w Rozporządzeniu. Spółka zakłada, że w związku z zamykaniem kolejnych eksploatowanych odkrywek, a co za tym idzie niższym prognozowanym wolumenem dostaw węgla, jednostkowy koszt zakupu węgla brunatnego w 2023 roku wzrośnie w porównaniu do poziomu wynikającego z planowanego wykonania kosztów roku 2022.

Obecnie Spółka prowadzi prace związane z przygotowaniem budżetu na 2023 rok, dokładniejsze oszacowanie wpływu Rozporządzenia na rentowność działalności wytwórczej i na sytuację finansową Spółki nastąpi do końca roku i zostanie przekazane w formie odrębnego raportu bieżącego niezwłocznie po sporządzeniu takiego oszacowania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-18 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2022-11-18 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
2022-11-18 Andrzej Janiszowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki