REKLAMA

ZASTAL SA: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta.

2021-01-20 12:50
publikacja
2021-01-20 12:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
tekst_jednolity_statutu_-_PGF_Polska_Grupa_Fotowoltaiczna_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-20
Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (poprzednio Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, zwaną dalej "Spółka" lub " Emitent") informuje, że w dniu 19 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w przedmiocie rejestracji zmian statutu Spółki wynikających z uchwały nr 3 i uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 2021 roku.

Na mocy postanowienia nastąpiła zmiana:
1.nazwy Emitenta z dotychczasowej Zastal Spółka Akcyjna na PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna,
2.wartości nominalnej akcji (split akcji) oraz liczby akcji w kapitale zakładowym Emitenta.

Każdy akcjonariusz Spółki w zamian za 1(jedną) dotychczasową akcję otrzyma 30 ( trzydzieści) nowych akcji.
Po dokonanym splicie akcji kapitał zakładowy Spółki przedstawia się następująco:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 81.988.200,00 zł. (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 81.988.200 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji, każda po 1,00 zł (jeden złoty) w tym:
- 33.499.500 (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset ) - akcji serii A o numerach od 1 do 33499500;
- 48.488.700 (czerdzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji serii B o numerach od 1 do 48488700;
Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje tekst jednolity statutu Emitenta uwzględniający powyższe zmiany.

podstawa prawna :
par.5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
tekst jednolity statutu - PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA.pdftekst jednolity statutu - PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA.pdf Tekst jednolity statutu - PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-20 Wojciech Kowalski Prezes Zarządu Wojciech Kowalski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki