Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki MCI Capital S.A.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji MCI CAPITAL SA ogłoszone przez MCI MANAGEMENT Sp. z o.o.

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI MCI CAPITAL SPÓŁKI AKCYJNEJ OGŁOSZONE PRZEZ MCI MANAGEMENT SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki MCI Capital Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie („Wezwanie”) zostaje ogłoszone przez MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, („Wzywający”), w związku z planowanym osiągnięciem przez podmiot dominujący wobec Wzywającego, tj. Pana Tomasza Czechowicza oraz Wzywającego 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Niniejsze Wezwanie zostaje ogłoszone na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 512 – tekst jednolity, ze zm.; „Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748; „Rozporządzenie”).

1. Oznaczenie akcji objętych Wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 19.003.988 (słownie: dziewiętnaście milionów trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, wyemitowanych przez MCI Capital Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000004542 („Spółka”), będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLMCIMG00012 („Akcje”). Akcje objęte Wezwaniem stanowią wszystkie akcje Spółki, z wyjątkiem akcji Spółki posiadanych przez Wzywającego w liczbie 33.537.126 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) oraz przez Pana Tomasza Czechowicza, tj. przez podmiot dominujący wobec Wzywającego, w liczbie 345.482 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa).

Na każdą Akcję przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres Wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku Wzywającego będącego osobą fizyczną

Firma: MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa,

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w pkt 2 niniejszego Wezwania.

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: Trigon Dom Maklerski S.A. („Trigon” lub „Podmiot Pośredniczący”)

Siedziba: Kraków

Adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków

Numer telefonu: +48 22 330 11 11, +48 801 292 292

Numer faksu: +48 22 330 11 12

Adres e-mail: bok@trigon.pl

Strona internetowa: www.trigon.pl

5. Procentowa liczba głosów z Akcji objętych Wezwaniem i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, ze wskazaniem Akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych Akcji

Akcje objęte Wezwaniem, które zamierza nabyć Wzywający, reprezentują (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 35,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 35,93% liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Liczba Akcji, które Wzywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania, wynosi 19.003.988 (słownie: dziewiętnaście milionów trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem) i uprawnia do 19.003.988 (słownie: dziewiętnaście milionów trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku Wezwania Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza uzyskać łącznie z podmiotem dominującym wobec Wzywającego, tj. Panem Tomaszem Czechowiczem, 100% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 52.886.596 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki uprawniających do 52.886.596 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem w liczbie 19.003.988 (słownie: dziewiętnaście milionów trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem), które zamierza nabyć Wzywający są zdematerializowane i uprawniają do 19.003.988 (słownie: dziewiętnaście milionów trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje Spółki w liczbie 52.853.114 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czternaście) są zdematerializowane i oznaczone w KDPW kodem ISIN: PLMCIMG00012 oraz są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i uprawniają do 52.853.114 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czternaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje Spółki, w liczbie 33.482 (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) uprawniające do 33.482 (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które nie są zdematerializowane i są posiadane przez Pana Tomasza Czechowicza nie stanowią przedmiotu Wezwania.

6. Wskazanie minimalnej liczby Akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający Akcje zobowiązuje się nabyć te Akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów – jeżeli została określona

Nie dotyczy. Minimalna liczba Akcji objęta zapisami, po której osiągnięciu Wzywający zobowiązuje się nabyć te Akcje, nie została określona.

7. Łączna procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania

Wzywający, bez uwzględnienia podmiotu dominującego wobec Wzywającego, tj. Pana Tomasza Czechowicza, zamierza osiągnąć (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 99,35% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 99,35% liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Liczba akcji Spółki, którą Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, bez uwzględnienia podmiotu dominującego wobec Wzywającego, tj. Pana Tomasza Czechowicza, wynosi 52.541.114 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy sto czternaście) i uprawnia do 52.541.114 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy sto czternaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku Wezwania Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza uzyskać łącznie z podmiotem dominującym względem Wzywającego, tj. Panem Tomaszem Czechowiczem, 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 100% liczby akcji Spółki, tj. 52.886.596 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, uprawniających do 52.886.596 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć)

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie Akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli na podstawie Wezwania Akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Jedynie Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabywać Akcje objęte Wezwaniem.

9. Cena, po której będą nabywane Akcje objęte Wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów Akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli Akcje objęte Wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia Akcja danego rodzaju

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 9,80 PLN (słownie: dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) za jedną Akcję („Cena Akcji w Wezwaniu”).

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem uprawniają do takiej samej liczby głosów.

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie może być niższa cena określona w pkt 9, określona odrębnie dla każdego z rodzajów Akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli Akcje objęte Wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia Akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW, wynosi 8,83 PLN (słownie: osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW, wynosi 8,56 PLN (słownie: osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy).

Cena Akcji w Wezwaniu odzwierciedla premię w wysokości: (i) 10,96% względem średniego kursu akcji Spółki ważonego wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania na GPW (0,97 PLN) do dnia 11 czerwca 2018 r. włącznie, oraz (ii) 14,52% względem średniego kursu akcji Spółki ważonego wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania na GPW (1,24 PLN) do dnia 11 czerwca 2018 r. włącznie.

W okresie dwunastu miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający i podmiot od niego dominujący nabywali akcje Spółki. Wzywający nabył akcje Spółki po cenie 9,80 PLN (słownie: dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy).

Wzywający jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, opisanego w pkt. 14.

Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

11. Czas trwania Wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

Data ogłoszenia Wezwania: 12 czerwca 2018 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 3 lipca 2018 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 15:00 (czasu CET) 2 sierpnia 2018 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 7 sierpnia 2018 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 10 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia, okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać przedłużony (jednorazowo lub wielokrotnie) wedle uznania Wzywającego łącznie do nie więcej niż 70 (słownie: siedemdziesiąt) dni. Na podstawie § 7 ust. 5 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni przed upływem pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania (tj. zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych Wezwaniem). Na podstawie § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia, przewidywana liczba i terminy transakcji nabycia Akcji mogą ulegać zmianie. Zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia, zmiany te mogą być wprowadzane nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego

Bezpośrednim podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest Pan Tomasz Czechowicz.

Na datę ogłoszenia niniejszego Wezwania, Pan Tomasz Czechowicz posiada 31.079 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Wzywającego, uprawniających do 31.079 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) głosów na zgromadzeniu wspólników Wzywającego, co stanowi (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 99,85% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Wzywającego i (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 99,85% kapitału zakładowego Wzywającego.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego Akcje

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w pkt 12 niniejszego Wezwania.

14. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej

Na datę ogłoszenia niniejszego Wezwania, Pan Tomasz Czechowicz – podmiot dominujący wobec Wzywającego posiada 345.482 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji Spółki, uprawniających do 345.482 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 0,65% kapitału zakładowego Spółki i (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 0,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na datę ogłoszenia niniejszego Wezwania, Wzywający – podmiot zależny od Pana Tomasza Czechowicza, posiada 33.537.126 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji Spółki, uprawniających do 33.537.126 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 63,41% kapitału zakładowego Spółki i (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 63,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pan Tomasz Czechowicz oraz Wzywający posiadają łącznie 33.882.608 (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiem) akcji Spółki uprawniających do 33.882.608 (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 64,07% kapitału zakładowego Spółki i (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 64,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pan Tomasz Czechowicz oraz Wzywający są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej („Porozumienie”).

Pan Tomasz Czechowicz oraz Wzywający nie posiadają innych podmiotów dominujących, nie posiadają innych podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, ani nie są stroną żadnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej, w odniesieniu do Spółki, innego niż Porozumienie.

15. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania

W wyniku Wezwania, Wzywający, bezpośrednio po przeprowadzeniu Wezwania, zamierza łącznie z podmiotem dominującym wobec Wzywającego, tj. Panem Tomaszem Czechowiczem, osiągnąć 52.886.596 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, uprawniających do 52.886.596 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 100% łącznej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podmiot dominujący wobec Wzywającego, tj. Pan Tomasz Czechowicz nie zamierza nabywać Akcji w Wezwaniu.

16. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w pkt 14 niniejszego Wezwania.

17. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu Wezwania

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w pkt 15 niniejszego Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań między Wzywającym a podmiotem nabywającym Akcje - jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi Akcje

Nie dotyczy. Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji objęte Wezwaniem będą przyjmowane w punktach obsługi klienta („Punkty Obsługi Klienta” lub „POK”) Podmiotu Pośredniczącego zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Godziny pracy
Częstochowa al. N.M.P. 28 42-200 +48 22 330 11 11 8:15 – 17:15
Kraków ul. Mogilska 65 31-545 +48 22 330 11 11 8:15 – 17:15
Warszawa ul. Puławska 2 bud. A 02-566 +48 22 330 11 11 8:15 – 17:15

Numer telefonu: +48 22 330 11 11

Numer faksu: +48 22 330 11 12

E-mail: bok@trigon.pl

POK wskazane powyżej w okresie przyjmowania zapisów otwarte będą w godzinach 8:15-17:15.

W powyższych POK zostaną udostępnione egzemplarze dokumentacji Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy.

Na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego: www.trigon.pl a także w Punkach Obsługi Klienta udostępnione zostaną formularze zapisu w ramach Wezwania.

Zapisy będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta w godzinach ich otwarcia.

Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji poprzez dostarczenie formularza zapisu listem poleconym lub pocztą kurierską. Jeżeli ta metoda złożenia zapisu zostanie wybrana, zapisy należy kierować na następujący adres:

TRIGON Dom Maklerski S.A.

ul. Mogilska 65

31-545 Kraków

w kopercie opatrzonej oznaczeniem: „Wezwanie – MCI Capital S.A.”.

W odniesieniu do zapisów złożonych w drodze listu poleconego lub pocztą kurierską, za ważne uważane będą tylko zapisy złożone na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący, z podpisami poświadczonymi zgodnie z wiążącą procedurą określoną w pkt 37 niniejszego Wezwania i doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu, w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż do godz. 15:00 (czasu CET), w dniu 2 sierpnia 2018 r.

20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania Wezwania podmiot nabywający Akcje będzie nabywał Akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie

Z zastrzeżeniem informacji zawartych w pkt 11 niniejszego Wezwania powyżej, do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu Wzywający, będąc jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje, nie będzie nabywał Akcji od podmiotów, które odpowiedziały na Wezwanie.

Transakcje, w wyniku których nastąpi nabycie przez Wzywającego Akcji w Wezwaniu, będą miały miejsce nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, tj. w przypadku nieprzedłużenia lub nieskrócenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż 7 sierpnia 2018 r.

Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi nie później niż drugiego dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. w przypadku nieprzedłużenia lub nieskrócenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż 10 sierpnia 2018 r.

21. Termin i sposób zapłaty za nabywane Akcje – w przypadku Akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje są zdematerializowane.

22. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane Akcje, oraz zasad dokonywania ich wyceny - jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę Akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

23. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę Akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

24. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę Akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

25. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę Akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

26. Oświadczenie Wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę Akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

27. Wskazanie, czy Wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Spółki. Wzywający posiada 33.537.126 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji Spółki stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 63,41% liczby akcji Spółki i uprawniających do 33.537.126 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 63,41 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

28. Wskazanie, czy podmiot nabywający Akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Podmiot nabywający Akcje jest jednocześnie Wzywającym, zatem wymagane informacje znajdują się w pkt 27 niniejszego Wezwania.

29. Oświadczenie podmiotu nabywającego Akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia Akcji w Wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie Akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy Wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie Akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania

Wzywający oświadcza, iż nie istnieją żadne warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji w ramach Wezwania oraz nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji, ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji.

30. Wskazanie warunków, pod jakimi Wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy Wzywający przewiduje możliwość nabywania Akcji w Wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania

Wezwanie zostaje ogłoszone pod warunkiem, że Spółka zawrze umowę, której przedmiotem będzie pozyskanie finansowania dłużnego dla Spółki na kwotę nie mniejszą niż równowartość 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) przed końcem terminu przyjmowania zapisów, tj. o ile termin przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony ani skrócony, najpóźniej w dniu zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania.

Wzywający, będąc też podmiotem nabywającym Akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia warunku, o którym mowa powyżej.

Informacje o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższego warunku w terminie określonym w Wezwaniu oraz o tym, czy Wzywający podjął decyzję o nabyciu Akcji objętych zapisami na sprzedaż Akcji w Wezwaniu pomimo nieziszczenia się powyższego warunku, zostaną przekazane niezwłocznie w celu ogłoszenia agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz zostaną opublikowane w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie dwóch dni roboczych po dniu, w którym dany warunek się ziścił lub miał się ziścić.

31. Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do spółki, której Akcje są przedmiotem Wezwania

Wzywający traktuje Spółkę jako długoterminową inwestycję o charakterze strategicznym. Wzywający nie zamierza zmniejszać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Ponadto, Wzywający nie wyklucza dalszego zwiększania swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

32. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego Akcje w stosunku do spółki, której Akcje są przedmiotem Wezwania

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, zamiary podmiotu nabywającego Akcje w Wezwaniu odpowiadają zamiarom Wzywającego, które zostały przedstawione w pkt 31 niniejszego Wezwania powyżej.

33. Wskazanie możliwości odstąpienia od Wezwania

Wzywający, zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, może odstąpić od Wezwania tylko wówczas, gdy po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie Akcje, a cena zaproponowana przez ten podmiot będzie nie niższa niż Cena Akcji w Wezwaniu.

34. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej

Nie dotyczy.

35. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej

Nie dotyczy.

36. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte w Wezwaniu przez Wzywającego, będącego podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Tytułem zabezpieczenia nabycia Akcji w Wezwaniu, na rachunku pieniężnym przypisanym do rachunku papierów wartościowych prowadzonym na rzecz Wzywającego przez Podmiot Pośredniczący zablokowany został depozyt pieniężny na poczet rozliczenia Wezwania.

37. Inne informacje, które Wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

a) Pozostałe warunki Wezwania

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego.

Wzywający może w terminie przeprowadzania Wezwania dokonywać zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane Akcje, nie częściej jednak niż co pięć dni roboczych, chyba że inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące Akcji. Informacja o zmianie ceny zostanie przekazana za pośrednictwem agencji informacyjnej, opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i udostępniona przez Podmiot Pośredniczący, w terminach przyjmowania zapisów, w miejscach przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem.

Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje objęte Wezwaniem w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Wzywający nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

b) Procedura odpowiedzi na Wezwanie

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów Podmiot Pośredniczący otworzy rejestr, w którym notowane będą zapisy osób odpowiadających na Wezwanie w okresie przyjmowania zapisów.

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, korzystając z usług POK, wskazanych w pkt 19 niniejszego Wezwania, powinna wykonać następujące czynności:

(i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są jej Akcje zlecenie zablokowania tych Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) i złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji Wzywającemu, z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba taka powinna także uzyskać świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, do dnia 2 sierpnia 2018 r. włączenie; oraz

(ii) złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący w POK, wskazanych w pkt. 19 niniejszego Wezwania lub na stronie Podmiotu Pośredniczącego: www.trigon.pl, w godzinach pracy POK, nie później niż o godzinie 15:00 (czasu CET) w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów, tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, do dnia 2 sierpnia 2018 r. włączenie, załączając do niego oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt (i) powyżej.

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie listem poleconym lub pocztą kurierską, powinna wykonać następujące czynności:

(i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są jej Akcje, zlecenie zablokowania tych Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) i złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji Wzywającemu, z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba taka powinna także uzyskać świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, do dnia 2 sierpnia 2018 r. włącznie; oraz

(ii) przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską następujące dokumenty w terminie gwarantującym, że dokumenty te zostaną doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu nie później niż o godzinie 15:00 (czasu CET) w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów, tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, do dnia 2 sierpnia 2018 r. włącznie:

oryginał świadectwa depozytowego;

wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe w formie jego podpisu na formularzu zapisu, lub przez notariusza.

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres:

Trigon Dom Maklerski S.A.

ul. Mogilska 65

31-545 Kraków

Koperta powinna być opatrzona oznaczeniem: „Wezwanie – MCI Capital S.A.”

W odniesieniu do zapisów doręczanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za ważne uważane będą tylko zapisy złożone na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący, podpisane zgodnie z procedurą opisaną powyżej i doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu nie później niż o godzinie 15:00 (czasu CET) w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów.

Zapisy mogą być składane tylko przez właścicieli Akcji, ich ustawowych przedstawicieli lub należycie umocowanych pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe lub przez notariusza, lub sporządzone w formie aktu notarialnego.

Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji, powinny uwzględnić czas niezbędny na wykonanie wszystkich powyższych czynności. Zapisy na sprzedaż Akcji doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą przyjęte. Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za nieprzetworzenie zapisów otrzymanych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów. Podpisując formularz zapisu osoba składająca go składa oświadczenie woli, którym wyraża zgodę na wszystkie warunki określone w niniejszym Wezwaniu.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów przez wszystkie zainteresowane strony, formularze dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym siedziby w Polsce i będącym członkami GPW, oraz bankom mającym siedziby w Polsce i prowadzącym rachunki papierów wartościowych. Będą one także dostępne przez cały okres przyjmowania zapisów w POK, wskazanych w pkt 19 niniejszego Wezwania, oraz na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego: www.trigon.pl.

W ramach Wezwania przyjmowane będą tylko zapisy złożone na formularzach zgodnych z formularzami udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący.

Klienci Podmiotu Pośredniczącego posiadający papiery wartościowe zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Podmiot Pośredniczący nie mają obowiązku dołączać świadectwa depozytowego, składając formularz zapisu na sprzedaż Akcji . Akcje tych klientów Podmiotu Pośredniczącego zostaną zablokowane zgodnie ze zleceniami blokady wydanymi w ramach opisanej powyżej procedury.

Podmiot Pośredniczący będzie przyjmował zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje , oraz czy te Akcje zostały zablokowane.

W przypadku braku potwierdzenia ustanowienia blokady na Akcjach lub braku potwierdzenia, że wydane zostało świadectwo depozytowe, Akcje objęte zapisem i zarejestrowane w rejestrze zapisów nie zostaną objęte transakcją giełdową.

Transakcje będą skuteczne tylko względem tych Akcji , na których sprzedaż zapisy zostaną złożone zgodnie z wszystkimi opisanymi wyżej warunkami.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny okazać w POK osobom przyjmującym zapisy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Przez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawiera treść takiego oświadczenia).

Wszelkie dodatkowe informacje o procedurze składania zleceń w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać osobiście w POK wymienionych w punkcie 19 Wezwania oraz telefonicznie w Podmiocie Pośredniczącym pod numerem telefonu +48 22 330 11 11.

c) Koszty rozliczenia

Akcjonariusze, którzy złożą zapisy, ponoszą opłaty, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych w związku z rozliczaniem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania zgodnie z odpowiednimi umowami. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

kom mra

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
MCI -1,08% 9,16
2019-01-16 16:42:10
WIG 0,81% 59 923,73
2019-01-16 16:50:00
WIG20 0,84% 2 364,17
2019-01-16 17:05:00
WIG30 0,96% 2 694,40
2019-01-16 17:05:00
MWIG40 1,21% 4 076,82
2019-01-16 16:50:00
DAX 0,32% 10 926,90
2019-01-16 17:06:00
NASDAQ 0,10% 7 030,87
2019-01-16 17:06:00
SP500 0,14% 2 614,02
2019-01-16 17:06:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl