77,4000 zł
-0,77% -0,6000 zł
Wirtualna Polska Holding S.A. (WPL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WPL_QSR_Q32019_Raport_finansowy_kwartalny_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
I. Przychody ze sprzedaży 519 041 393 853 120 466 92 595
II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 86 579 75 389 20 094 17 724
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 62 866 65 111 14 591 15 308
IV. Zysk / (strata) netto 44 273 49 396 10 275 11 613
V. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 42 502 47 413 9 864 11 147
VI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 28 982 161 28 873 402 28 982 161 28 873 402
VII. Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR) 1,47 1,64 0,34 0,39
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
VIII. Przepływy netto z działalności operacyjnej 158 620 129 942 36 815 30 549
IX. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -85 695 -172 408 -19 889 -40 533
X. Przepływy netto z działalności finansowej -61 835 53 586 -14 352 12 598
XI. Przepływy pieniężne netto razem 11 090 11 120 2 574 2 614
XII. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 11 065 11 058 2 568 2 600
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XIII. Aktywa razem 1 074 100 1 063 446 245 587 247 313
XIV. Aktywa trwałe 868 358 854 666 198 545 198 760
XV. Aktywa obrotowe 205 742 208 780 47 042 48 553
XVI. Zobowiązania długoterminowe 397 500 404 565 90 886 94 085
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 191 168 191 121 43 710 44 447
XVIII. Kapitał własny 485 432 467 760 110 991 108 781
XIX. Kapitał zakładowy 1 451 1 449 332 337
XX. Udziały niedające kontroli 11 843 10 680 2 708 2 484
XXI. Liczba akcji (w szt.) 29 011 826 28 955 568 29 011 826 28 955 568
XXII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR) 16,73 16,15 3,83 3,76
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
XXIII. Przychody ze sprzedaży - - - -
XXIV. Zysk /(strata) na działalności operacyjnej 24 287 (4 918) 5 637 (1 156)
XXV. Zysk /(strata) przed opodatkowaniem 23 151 3 142 5 373 739
XXVI. Zysk /(strata) netto 23 304 2 511 5 409 590
XXVII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 28 982 161 28 873 402 28 982 161 28 873 402
XXVIII. Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR) 0,80 0,09 0,19 0,02
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXIX. Przepływy netto z działalności operacyjnej 25 086 (9 419) 5 822 (2 214)
XXX. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej 5 211 (49 798) 1 209 (11 708)
XXXI. Przepływy netto z działalności finansowej (30 698) 59 541 (7 125) 13 998
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem (401) 324 (93) 76
XXXIII. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXXIV. Aktywa razem 514 736 518 400 117 692 120 558
XXXV. Aktywa trwałe 510 662 513 635 116 760 119 450
XXXVI. Aktywa obrotowe 4 074 4 765 931 1 108
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 73 153 74 821 16 726 17 400
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 733 6 872 1 768 1 598
XXXIX. Kapitał własny 433 850 436 707 99 197 101 560
XL. Kapitał podstawowy 1 451 1 449 332 337
XLI. Liczba akcji (w szt.) 29 011 826 28 955 568 29 011 826 28 955 568
XLII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR) 14,95 15,08 3,42 3,51
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
WPL_QSR_Q32019_Raport finansowy kwartalny skonsolidowany.pdfWPL_QSR_Q32019_Raport finansowy kwartalny skonsolidowany.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport finansowy za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Jacek Świderski Prezes Zarządu Jacek Świderski
2019-11-19 Elżbieta Bujniewicz-Belka Członek Zarządu ds. finansowych Elżbieta Bujniewicz-Belka
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.