REKLAMA

WERTH-HOLZ: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 15 stycznia 2021 r.

2020-11-27 14:28
publikacja
2020-11-27 14:28
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (Sovereign Capita S.A.) złożone przez pełnomocnika w/w akcjonariusza na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W/w żądanie pełnomocnik akcjonariusza złożył w październiku 2020 r bez okazania jakiegokolwiek pełnomocnictwa. Następnie, na żądanie Spółki, po miesiącu pełnomocnik dopełnił formalności i przesłał do Werth-Holz S.A. stosowne pełnomocnictwo. We swoim wniosku pełnomocnik zwrócił się jednocześnie o umieszczenie w porządku obrad Zgromadzenia następujących punktów:

1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyczerpującej informacji na temat:
• Powodów przeprowadzenia emisji akcji Spółki F, w tym także powodów wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
• Sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii F wraz ze stosowanymi danymi finansowymi Spółki lub wycenami, w tym w szczególności powodów obniżenia ceny emisyjnej akcji w stosunku do ceny rynkowych oraz powodów przyjęcia jako danych wyjściowych okresu 12 miesięcy poprzedzający podjęcie uchwały;
2. Rozpatrzenie prawidłowości przeprowadzenia emisji akcji serii F przez Zarząd, w szczególności pod kątem zakresu upoważnienia Zarządu wynikającego z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2017 r.
3. Rozpatrzenie konieczności złożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie odwołania poszczególnych Członków Zarządu z uwagi na podejrzenie działania w sposób niezgodny z interesem Spółki, jak również w związku ze sposobem przeprowadzenia emisji akcji Spółki serii F.

Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

NWZA zostaje zwołane na dzień 15 stycznia 2021 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyczerpującej informacji na temat:
• powodów przeprowadzenia emisji akcji Spółki F, w tym także powodów wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
• sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii F wraz ze stosowanymi danymi finansowymi Spółki lub wycenami, w tym w szczególności powodów obniżenia ceny emisyjnej akcji w stosunku do ceny rynkowych oraz powodów przyjęcia jako danych wyjściowych okresu 12 miesięcy poprzedzający podjęcie uchwały;
8. Rozpatrzenie prawidłowości przeprowadzenia emisji akcji serii F przez Zarząd, w szczególności pod kątem zakresu upoważnienia Zarządu wynikającego z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2017 r.
9. Rozpatrzenie konieczności złożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie odwołania poszczególnych Członków Zarządu z uwagi na podejrzenie działania w sposób niezgodny z interesem Spółki, jak również w związku ze sposobem przeprowadzenia emisji akcji Spółki serii F.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

Załączniki
20201127_142830_0000130663_0000126389.pdf
20201127_142830_0000130663_0000126390.pdf
20201127_142830_0000130663_0000126391.pdf
20201127_142830_0000130663_0000126392.pdf
20201127_142830_0000130663_0000126393.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki