1,5300 zł
0,99% 0,0150 zł
Wasko SA (WAS)

Informacja o podpisaniu umów przez spółkę zależną od WASKO S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-25
Skrócona nazwa emitenta
WASKO S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu umów przez spółkę zależną od WASKO S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 25 listopada 2019 r. otrzymał informację od spółki zależnej FONON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Fonon, Wykonawca) o podpisaniu przez FONON 6 umów ramowych z NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).
Przedmiotem umów jest budowa sieci szerokopasmowej FTTH w technologii GPON na obszarach Piotrkowski A, Sieradzki, Kielecki A, Kielecki B, Sandomiersko Jędrzejowski A, Sandomiersko Jędrzejowski B, na bazie projektów budowlanych, budowlano-wykonawczych i/lub wykonawczych dostarczonych przez Zamawiającego. Umowy ramowe określają warunki wyboru Wykonawców poszczególnych robót objętych przekazanym przez Inwestora Projektem Wykonawczym danego OLT i podpisywania Umów Wykonawczych dla zakresów Usług objętych tymi Projektami Wykonawczymi. Zamówienia będą dotyczyły budowy poszczególnych OLT i jego gałęzi sieci FTTH. Zakres obszarów geograficznych objętych umowami ramowymi jest tożsamy z zakresem obszarów geograficznych objętych umowami na budowę sieci szerokopasmowej FTTH w technologii GPON zawartymi przez Emitenta z NEXERA Sp. z o.o., o których Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 17/2017 z dnia 13.07.2017 r.

Umowy ramowe nie zobowiązują Zamawiającego do składania zamówień i podpisywania umów wykonawczych. Nie określają również maksymalnej wartości lub liczby udzielonych zamówień, przy czym dla każdej z sześciu umów FONON zobowiązał się do budowy 60 km sieci FTTH rocznie. Pomimo braku zobowiązania Zamawiającego do składania zamówień w ramach wykonawczych, Emitent uznał za konieczne podanie do publicznej wiadomości informacji o zawartych przez FONON umowach wykonawczych, zważywszy, iż łączna wartość złożonych przez Zamawiającego zamówień, w okresie obowiązywania umów wykonawczych, może przekroczyć kwotę 4 milionów złotych brutto.

Termin obowiązywania Umowy wynosi 48 miesięcy do dnia 30.10.2023 r. z zastrzeżeniem, że jeżeli w tym terminie obowiązywać będą Umowy Wykonawcze, wówczas okres obowiązywania Umowy ulegnie odpowiednio wydłużeniu do dnia wykonania ostatniej zawartej Umowy Wykonawczej.

Na wykonane prace Fonon udzieli 60-o miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu końcowego dla każdej zawartej Umowy Wykonawczej.

W umowach przewidziano m.in. następujące kary umowne:
- za uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy wykonawczej, w wysokości 3% ceny całkowitej netto oferty;
- za opóźnienia w realizację danego zamówienia, w wysokości 0,4 % łącznej wartości netto umowy wykonawczej za każdy dzień opóźnienia;
- za odstąpienie od umowy lub umowy wykonawczej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% netto danej umowy wykonawczej (a w przypadku odstąpienia od umowy pociągającej za sobą odstąpienie od umów wykonawczych – wartości netto wszystkich tych umów wykonawczych).
Łączna wartość wszystkich kar umownych naliczanych w ramach danej Umowy wykonawczej nie może przekroczyć 20% wartości netto zamówienia , na podstawie którego została zawarta Umowa Wykonawcza.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
FONON sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-25 Włodzimierz Sosnowski Członek Zarzadu
2019-11-25 Tomasz Macalik Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.