REKLAMA

VERCOM S.A.: Ujawnienie opóxnionej informacji poufnej - "Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie negocjacji dotyczących nabycia 100% udziałów w spółce Freshmail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przez Spółkę i zawarcie umowy akwizycyjnej"

2021-07-06 20:59
publikacja
2021-07-06 20:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-06
Skrócona nazwa emitenta
VERCOM S.A.
Temat
Ujawnienie opóxnionej informacji poufnej - "Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie negocjacji dotyczących nabycia 100% udziałów w spółce Freshmail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przez Spółkę i zawarcie umowy akwizycyjnej"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – „Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji dotyczących nabycia 100% udziałów w spółce Freshmail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przez Spółkę i zawarcie umowy akwizycyjnej”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu (”Emitent”) informuje, że w dniu 28.06.2021 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej, której treścią było rozpoczęcie przez Emitenta negocjacji dotyczących zawarcia umowy akwizycji 100% udziałów spółki Fresmail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Freshmail”), zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest zakończenie negocjacji dotyczących nabycia 100% udziałów Freshmail i zawarcie w dniu dzisiejszym, tj. 6 lipca 2021 roku przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów (”Umowy”). Umowy zostały zawarte pomiędzy Vercom S.A. a dotychczasowym wspólnikiem Freshmail, w wyniku której Emitent nabył 100% udziałów Freshmail i stał się jedynym wspólnikiem Freshmail.
Cena za udziały Freshmail została ustalona między stronami na kwotę 25.000.000 PLN oraz powiększona została o kwotę 2.777.937 PLN zgromadzoną na rachunkach bankowych Freshmail, zatem łączenie kwota transakcji wyniosła 27.777.937 PLN.
Cała kwota transakcji zapłacona została ze środków pozyskanych przez Emitenta w procesie IPO.
Sprzedający złożył Emitentowi standardowe oświadczenia i zapewnienia dotyczące udziałów i działalności, w tym zapewnienia dotyczące zagadnień korporacyjnych i podatkowych. W przypadku naruszenia prawdziwości oświadczeń i zapewnień lub naruszenia zobowiązań sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadach i w terminach wskazanych w Umowach.
Umowy przewidują dla sprzedającego dodatkowe wynagrodzenie z tytułu sprzedaży udziałów, w kwocie nie większej niż 2.000.000 PLN w przypadku osiągnięcia przez Freshmail określonych w Umowach wyników finansowych za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 zrealizowanych przy udziale sprzedającego i jego kadry menadżerskiej (okres zaangażowania).
Ponadto Umowy przewidują zakaz konkurencji dla sprzedającego, jego podmiotów powiązanych, w tym członków organów przez okres zaangażowania trwający, co najmniej do końca 2022 roku i przez okres kolejnych 24 miesięcy od upływu okresu zaangażowania.
FreshMail to czołowy dostawca usług e-mail marketingu w Polsce. Firma, którą zna znakomita większość polskich i nie tylko marketerów. Z grupą współpracuje ponad 6,5 tys. klientów, którymi są zarówno duże firmy enterprise, jak i dynamicznie rosnące małe i średnie firmy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-06 Krzysztof Szyszka Prezes Zarządu Krzysztof Szyszka
2021-07-06 Adam Lewkowicz Wiceprezes Zarządu Adam Lewkowicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki