REKLAMA

STALPRODUKT: Nieostateczna decyzja o nałożeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego kary na Prezesa Zarządu Emitenta jako jego akcjonariusza

2019-12-17 11:56
publikacja
2019-12-17 11:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-17
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Nieostateczna decyzja o nałożeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego kary na Prezesa Zarządu Emitenta jako jego akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 3 grudnia 2019 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego nieostatecznej decyzji w sprawie nałożenia na Prezesa Zarządu Emitenta Piotra Janeczka administracyjnej kary pieniężnej:

a) na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.) , art. 11 ust.1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 298 z późn. zm.) art. 97 ust.1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm. dalej „ustawa o ofercie”) w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 724, dalej „ustawa zmieniająca”), w zw. z art. 73 ust.2 ustawy o ofercie, w wysokości 990.000 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w związku ze stwierdzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego naruszenia przez Piotra Janeczka art. 73 ust.2 ustawy o ofercie w związku z nieogłoszeniem w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów w Spółce Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni, tj. od dnia 29 czerwca 2016 r., wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągniecie 66% ogólnej liczby głosów ani niezbyciem w tym terminie akcji spółki Stalprodukt S.A. w liczbie powodującej osiągniecie nie więcej niż 33 % ogólnej liczby głosów,

b) na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.), art. 11 ust.1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 298 z późn. zm.) art. 97 ust.1 pkt 9a ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, w zw. z art. 88 ustawy o ofercie, w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) w związku ze stwierdzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego naruszenia przez Piotra Janeczka art. 88a ustawy o ofercie, ze względu na fakt, że będąc obwiązanym do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust.2 ustawy o ofercie nabył pośrednio w dniu 30 czerwca 2016 roku akcje spółki Stalprodukt S.A.

Zgodnie z posiadanymi przez Emitenta informacjami Piotr Janeczek nie zgadza się ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego tak co do zasady tzn. jakoby do zarzucanych naruszeń przepisów ustawy o ofercie w rzeczywistości doszło oraz co do wysokości wymierzonej mu kary pieniężnej.

Przede wszystkim Piotr Janeczek nie zgadza się ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego jakoby nie wykonał ciążącego na nim obowiązku, o którym mowa w art. 73 ust.2 ustawy, ponieważ w jego ocenie zrealizował on ten obowiązek w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego w dniu 13 września 2016 roku wspólnie z jego spółką zależną, tj. STP Investment SA, spółką Stalprodukt – Profil S.A. oraz Stalnet sp. z o.o. po cenie 330,00 zł (trzysta trzydzieści złotych) za każdą akcję, które to wezwanie zrealizowane zostało w dniu 25 października 2016 roku (raport bieżący nr 36/2016 z dnia 28 października 2016 roku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-17 Łukasz Mentel Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy .
2019-12-17 Robert Kożuch Kierownik Biura Spraw Korporacyjnych i Projektów Specjalnych - Prokurent .
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki