REKLAMA

SERINUS ENERGY PLC.: Przedłużenie licencji i zmiana zakresu zobowiązania do wykonania prac w Rumunii

2020-10-13 08:00
publikacja
2020-10-13 08:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
24_2020_zalacznik_-_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-13
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Przedłużenie licencji i zmiana zakresu zobowiązania do wykonania prac w Rumunii
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii i w nawiązaniu do raportu bieżącego 36/2019, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o uzyskaniu w dniu 12 października 2020 r. przez Spółkę w Rumunii zgody Krajowej Agencji Zasobów Mineralnych („NAMR”) na zmianę zakresu ostatniego niewypełnionego jeszcze zobowiązania do wykonania prac w ramach trzeciego etapu prac poszukiwawczych na Koncesji Satu Mare. Ponadto NAMR przedłużyła o 12 miesięcy okres obowiązywania ww. zobowiązania, w związku z zakłóceniami spowodowanymi pandemią koronawirusa. Termin zakończenia etapu prac poszukiwawczych upływa obecnie 27 października 2021 r. Po zakończeniu w Rumunii stanu wyjątkowego, wprowadzonego w związku z pandemią COVID-19, okres obowiązywania zobowiązania zostanie dodatkowo wydłużony o czas trwania stanu wyjątkowego.

Wcześniej Spółka wybrała opcję przeprowadzenia badań sejsmicznych 3D na obszarze 120 km2 jako trzeciego i ostatniego zobowiązania w ramach etapu prac poszukiwawczych. Na początku marca br. Spółka uzyskała pozwolenie na realizację programu badań sejsmicznych 3D, obejmującego obszar 148 km2 w rejonie Berveni, leżącym na północ od zakładu przetwarzania gazu Moftinu. Spółka zawarła ze wszystkimi właścicielami gruntów, na obszarze objętym programem badań, umowy dostępu i była w trakcie mobilizacji urządzeń sejsmicznych i personelu. Mobilizacja ta została odroczona ze względu na niepewność związaną pandemią koronawirusa i wprowadzonym 20 marca 2020 r. przez rząd Rumunii stanem wyjątkowym, który ograniczył swobodę podróżowania i zakupu usług w Rumunii oraz okręgu Satu Mare.

W związku z opóźnieniem w realizacji programu, spowodowanym obowiązującymi ograniczeniami COVID, Spółka zwróciła się do NAMR o modyfikację zobowiązania do wykonania prac. NAMR zaakceptowała propozycję Spółki dotyczącą zmiany zakresu prac objętych zobowiązaniem poprzez wykonanie dwóch odwiertów poszukiwawczych, jednego na głębokość całkowitą 1.000 m i drugiego na głębokość 1.600 m.

Dla pierwszego odwiertu, Moftinu-1008, pozyskano niezbędne zezwolenia i obecnie prowadzone są prace związane z przygotowaniem infrastruktury powierzchniowej. Rozpoczęcie prac wiertniczych przewidywane jest na początek stycznia 2021 r. Odwiert ma być wykonany do głębokości 1.000 m w strukturze wydobywczej Moftinu i ma przeciąć trzy gazonośne oraz, dodatkowo, dwie nieopróbowane formacje piaskowcowe. W wypadku uzyskania pozytywnych wyników wierceń, odwiert Moftinu-1008 zostanie podłączony do zakładu przetwarzania gazu Moftinu, za pomocą rurociągu przesyłowego o długości 1,5 km, w celu obróbki i sprzedaży.

Spółka przewiduje wykonanie drugiego odwiertu w strukturze Sancrai położonej bezpośrednio na południe od złoża Moftinu. Wyniki wcześniej zrealizowanego programu badań sejsmiczny 3D złoża Santau z 2013 r. podkreślają perspektywiczność tej struktury. Ponowna analiza wykonanych w przeszłości zdjęć sejsmicznych 2D pozostałego obszaru struktury, wykazała obecność pułapki strukturalnej, a analiza AVO ukazała wyraźne amplitudy charakterystyczne dla złóż gazu. Zakłada się, że odwiert zostanie wykonany do głębokości 1.600 m. Nie ustalono jeszcze daty rozpoczęcia wierceń, jednak planowane jest ono na połowę 2021 r.

Oświadczenie Uprawnionych Ekspertów

Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek, informacje techniczne przedstawione w niniejszym komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez Andrew O’Donovana, Dyrektora Operacyjnego (Chief Operating Officer) Serinus Energy plc. A. O’Donovan jest uprawnionym ekspertem zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych London Stock Exchange dla Spółek Wydobywczych, Naftowych i Gazowych (ang. London Stock Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies) i posiada kwalifikacje zawodowe i techniczne w zakresie prowadzenia działalności naftowej. A. O’Donovan posiada 32 lata doświadczenia operacyjnego, zarówno jako geofizyk w obszarze poszukiwań surowców, jak i inżynier w branży naftowej. Karierę zawodową zaczynał jako geofizyk w firmie BP plc i dla tej firmy przez 21 lat pracował w różnych regionach świata, m. in. w Wietnamie, Chinach, Angoli i na Morzu Północnym.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
Plik Opis
24 2020_załącznik - attachment.pdf24 2020_załącznik - attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 24/2020Date: 2020-10-13Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Licence Extension and Amended Work Commitment in Romania


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company”) are listed on AIM in the UK, and in
reference to WSE current report No. 36/2019, the Management of the
Company informs that it has published outside the Republic of Poland
information that on 12 October 2020 it has received approval in Romania
from the National Agency for Mineral Resources (“NAMR”) ”) to amend the
last outstanding work commitment for the third exploration phase of the
Satu Mare Concession. In addition, NAMR has granted a 12-month extension
to the work commitment due to the COVID-19 related disruptions, with the
new exploration phase now expiring on 27 October 2021. A further
extension, corresponding to the duration of the Romanian “State of
Emergency/State of Alert”, will be added to the extension once the
COVID-19 related “State of Emergency/State of Alert” has been lifted.


The Company had previously chosen the option of conducting a 120 km2 3D
acquisition programme as the third and last work commitment for this
exploration phase. As of the beginning of March, the Company had
permitted a 148 km2 3D programme area in the Berveni area just north of
the Moftinu gas plant. The Company had reached land access agreements
with all landowners within the seismic acquisition area and was in the
process of mobilising the seismic equipment and staff. This mobilisation
was postponed due to the uncertainty regarding the COVID-19 pandemic,
and the State of Emergency issued by the Romania Government on 20, March
2020 that restricted the ability to travel and procure services in
Romania and Satu Mare County.


Given the delay in the programme caused by the continuing COVID
restrictions in Romania the Company approached NAMR and requested
modifications of the work commitment. NAMR has accepted the Company’s
proposal to modify the final work commitment to drill two exploration
wells, one to a total depth of 1,000m and a second well to a depth of
1,600m.


The first well, Moftinu–1008, has been permitted, surface preparation
work has commenced and is expected to be spudded in early January 2021.
It will be drilled to a depth of 1,000m into the producing Moftinu
structure and is expected to intersect three proven gas-bearing sand
formations and two additional untested sand formations. Upon success,
the Moftinu–1008 will be tied into the Moftinu gas plant through a 1.5
km flowline for processing and sale.


The Company expects the second planned well to be drilled into the
Sancrai structure directly to the south of the Moftinu field. The
previously completed Santau 3D seismic programme, conducted in 2013,
highlighted the prospectivity of this structure. Reprocessing of legacy
2D lines over the remaining area of the structure has demonstrated
structural closure with AVO processing showing bright amplitudes
consistent with a gas-bearing reservoir. This well is expected to be
drilled to 1,600m. The spud date has not yet been established but it is
expected to be in mid-2021.


Competent Persons Statement


In accordance with the AIM Rules for Companies, the technical
information contained in this announcement has been reviewed and
approved by Mr. Andrew O’Donovan, Chief Operating Officer of Serinus
Energy plc. Mr. O’Donovan is a qualified person as defined in the London
Stock Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies and
is a specialist with professional and technical competencies to conduct
petroleum operations. Mr. O’Donovan has thirty-two years of operational
experience both as an exploration geophysicist and as a petroleum
engineer. Mr. O’Donovan began his career as a geophysicist with BP plc
and during his 21 years with BP he worked in regions as diverse as
Vietnam, China, Angola and the North Sea.


The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-13 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki