REKLAMA

Ruszają konsultacje projektu strategii rozwoju rynku kapitałowego

2019-02-28 04:04, akt.2019-02-28 09:09
publikacja
2019-02-28 04:04
aktualizacja
2019-02-28 09:09

Zachęty podatkowe dla emitentów i inwestorów, usprawnienia w zakresie administracji skarbowej, nadzór i reformy dot. regulacji - to niektóre propozycje w projekcie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, opublikowanym na stronach MF. Zawiera on 60 działań, które są odpowiedzią na bariery rozwoju rynku kapitałowego.

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Jak napisano na stronie internetowej, projekt został przekazany do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz zaopiniowania przez instytucje rynku finansowego. Uwagi można zgłaszać do 21 marca br.

"Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego jest pierwszym tak kompleksowym projektem, który powstał na potrzeby i przy czynnym udziale uczestników polskiego rynku. Jej głównym celem jest poprawa dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw przez obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału w gospodarce krajowej" powiedziała cytowana w komunikacie minister finansów Teresa Czerwińska.

Jak podkreśliła, strategia będzie opierać się na fundamentalnych zasadach: wzmacnianiu zaufania do rynku, silnej ochronie inwestorów indywidualnych, stabilności otoczenia regulacyjnego i nadzorczego oraz wykorzystywaniu konkurencyjnych nowych technologii.

W projekcie zaproponowano 60 najważniejszych działań, które są odpowiedzią na dwadzieścia najważniejszych barier rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Zostały one zidentyfikowane na podstawie sygnałów z firm, instytucji i stowarzyszeń oraz przeprowadzonych podczas prac nad dokumentem analiz.

Działania mają obejmować takie obszary jak m.in.: edukację finansową i oszczędności krajowe, nadzór i reformy w zakresie regulacji, m.in. zmierzające do wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych i zapewnienia efektywności obsługi emitentów i podmiotów rynku kapitałowego, zachęty podatkowe i usprawnienia w zakresie administracji skarbowej, działania zwiększające konkurencyjność rynku kapitałowego, innowacyjność i działania na rzecz większego wykorzystywania na polskim rynku nowych technologii. 

Projekt SRRK zawiera między innymi propozycje dotyczące zwolnień podatkowych, proponowane działania w tym zakresie obejmują m.in:

 1. zwolnienie z podatku u źródła odsetek należnych z tytułu euroobligacji dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych lub wielostronnych platformach obrotu (ASO) w Unii Europejskiej;
 2. umożliwienie uznania 125 proc. kosztów przygotowania IPO za koszt podatkowy - dla emitentów - celem zwiększenia atrakcyjności IPO.
 3. obniżenie opodatkowania dywidend od długoterminowych inwestycji (>3 lat) celem zachęcenia do długoterminowych inwestycji i oszczędności.
 4. umożliwienie kompensowania strat na jednych instrumentach finansowych z zyskami z innych instrumentów finansowych (w szczególności z jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych).
 5. zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych z podatku od zysków kapitałowych w określonym zakresie.
 6. zmiana obowiązującego sposobu opodatkowania odsetek od obligacji, który zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym czy wtórnym.
 7. zwolnienie z podatku środków pozyskanych w wyniku transakcji repo pod warunkiem, że transakcje te zostaną przeprowadzone na rynku regulowanym lub ASO.

Jednym z głównych celów SRRK jest unikanie tzw. goldplatingu, czyli implementowania regulacji unijnych w bardziej rygorystyczny sposób, niż jest to wymagane. Wraz z KNF i przy udziale rynku planowane jest utworzenie grupy roboczej, mającej na celu przegląd tego typu regulacji i rozważenie ich usunięcia.

W strategii MF zwraca uwagę, że w porównaniu do najbardziej rozwiniętych rynków kapitałowych na świecie Polska ma znacznie mniej rozwiniętą ofertę produktów i usług - np. przy dużych potrzebach inwestycyjnych na krajowym rynku nie funkcjonują obligacje rozwojowe. MF zaznacza, że nie istnieje również krótka sprzedaż i pożyczki papierów wartościowych, a płynność rynku repo jest bardzo niska.

Resort finansów zaznacza, że istnieje potrzeba wzmocnienia pośrednictwa na rynku. Strategia kładzie duży nacisk na konieczność zwiększenia innowacyjności i aktywności po stronie pośredników, w przypadku których zbyt rzadko mamy do czynienia z tzw. proprietary trading (handlem na własną książkę) i zbyt małym aktywizowaniem obrotu.

Projekt SRRK zakłada ponadto wprowadzenie tzw. jednolitej licencji bankowej. W ocenie MF, istniejący aktualnie brak możliwości bezpośredniego dostępu banków do obrotu zorganizowanego jest postrzegany przez uczestników rynku finansowego jako jedno z istotniejszych ograniczeń dalszego, harmonijnego rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Brak aktywnego udziału banków w obrocie zorganizowanym negatywnie wpływa na płynność instrumentów finansowych, utrudniając tym samym prawidłową ich wycenę.

MF chce, aby Warszawa przyciągała emitentów i inwestorów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W opinii autorów strategii, Polska może być regionalnym hubem dla rozwoju i finansowania małych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Resort chce zachęcać zagranicznych emitentów do emisji dłużnych i udziałowych papierów wartościowych, zwraca też uwagę, że Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, gdzie nadzorca nie przyjmuje prospektów w języku angielskim. 

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) zakłada zwolnienie z podatku środków pozyskanych w wyniku transakcji repo pod pewnymi warunkami - wynika z projektu strategii.

"Proponuje się zwolnienie z podatku środków otrzymanych w wyniku transakcji repo pod warunkiem, że transakcje te zostaną przeprowadzone na unijnym rynku regulowanym lub ASO, rozliczone za pośrednictwem CCP działającego na podstawie przepisów rozporządzenia EMIR63 i zakontraktowane w oparciu o standardową dokumentację GMRA" - napisano w projekcie.

"Wprowadzenie takiego zwolnienia powinno pomóc w rozwoju rynku repo dla transakcji z terminem rozliczenia powyżej 1 tygodnia i ograniczyć spready. Zwolnienie to nie powinno mieć zastosowania do transakcji typu buysell-back. W miarę postępu wdrażania SRRK, należy rozważyć, czy inne klasy aktywów promowane w ramach SRRK, takie jak obligacje rozwojowe, będące przedmiotem transakcji repo, również nie powinny zostać zwolnione z podatku od niektórych instytucji finansowych" - dodano.

Jak zaznaczono w projekcie, uzyskanie zwolnienia z podatku od niektórych instytucji finansowych powinno być oceniane w odniesieniu do indywidualnych transakcji.

"Oznacza to, że jeżeli przykładowo bank zdecyduje się zawierać transakcje nie spełniając powyższych wymagań, to środki otrzymane w wyniku tych transakcji nie będą podlegać zwolnieniu. Podatek od niektórych instytucji finansowych powinien być skonstruowany w taki sposób, aby promować zachowania minimalizujące powyższe ryzyko systemowe związane z obrotem OTC" - napisano.

Ponadto, proponowana w SRRK struktura rynku dla transakcji repo powinna uwzględniać następujące elementy:

 1. zasady podatku CIT powinny zostać zmodyfikowane, tak aby nie zakłócały pożądanego efektu ekonomicznego transakcji (repo nie powinny być traktowane jako dwie niezależne transakcje, co kreuje podlegające opodatkowaniu zyski kapitałowe/straty obu komponentów tej transakcji).
 2. transakcje zawierane na rynku (niezależnie od miejsca - na rynku regulowanym lub na rynku OTC) będą mogły być podstawą do wyznaczania indeksów, w tym potencjalnego wskaźnika referencyjnego opartego na stawkach transakcji repo („WRR”).
 3. branża powinna uzgodnić i stosować ujednoliconą standardową dokumentację dotyczącą transakcji. Transakcje buy-sell back powinny zostać zastąpione repo - bardziej elastycznymi i zgodnymi ze standardami innych rozwiniętych rynków.
 4. interesariusze powinni wypracować dokumentację, która będzie w pełni zgodna z GMRA oraz wykorzystywana dla wszystkich segmentów rynku. Powszechnie akceptowane standardy dotyczące obsługi transakcji, opodatkowania i zarządzania ryzykiem powinny być przyjęte również na zasadzie oddolnej i zatwierdzone przez KNF.
 5. działalność bankowa na rynku transakcji repo powinna być stymulowana m.in. poprzez zachęcanie uczestników rynku przez KNF do korzystania z transakcji repo jako standardowej transakcji zarządzania płynnością (zamiast niezabezpieczonych depozytów), w tym do korzystania z bardziej zaawansowanych struktur transakcji repo, np. „tri-party repo”.

Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) zakłada m.in. obniżenie opodatkowania dywidend od długoterminowych inwestycji i zwolnienie z podatku środków pozyskanych w wyniku transakcji repo - wynika informacji przekazanych PAP Biznes przez Ministerstwo Finansów.

Projekt SRRK zawiera między innymi propozycje dotyczące zwolnień podatkowych, proponowane działania w tym zakresie obejmują m.in:

 1. zwolnienie z podatku u źródła odsetek należnych z tytułu euroobligacji dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych lub wielostronnych platformach obrotu (ASO) w Unii Europejskiej;
 2. umożliwienie uznania 125 proc. kosztów przygotowania IPO za koszt podatkowy – dla emitentów - celem zwiększenia atrakcyjności IPO.
 3. obniżenie opodatkowania dywidend od długoterminowych inwestycji (>3 lat) – celem zachęcenia do długoterminowych inwestycji i oszczędności.
 4. umożliwienie kompensowania strat na jednych instrumentach finansowych z zyskami z innych instrumentów finansowych (w szczególności z jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych).
 5. zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych z podatku od zysków kapitałowych w określonym zakresie.
 6. zmiana obowiązującego sposobu opodatkowania odsetek od obligacji, który zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym czy wtórnym.
 7. zwolnienie z podatku środków pozyskanych w wyniku transakcji repo pod warunkiem, że transakcje te zostaną przeprowadzone na rynku regulowanym lub ASO.

Jednym z głównych celów SRRK jest unikanie tzw. goldplatingu, czyli implementowania regulacji unijnych w bardziej rygorystyczny sposób, niż jest to wymagane. Wraz z KNF i przy udziale rynku planowane jest utworzenie grupy roboczej, mającej na celu przegląd tego typu regulacji i rozważenie ich usunięcia.

W strategii MF zwraca uwagę, że w porównaniu do najbardziej rozwiniętych rynków kapitałowych na świecie Polska ma znacznie mniej rozwiniętą ofertę produktów i usług - np. przy dużych potrzebach inwestycyjnych na krajowym rynku nie funkcjonują obligacje rozwojowe. MF zaznacza, że nie istnieje również krótka sprzedaż i pożyczki papierów wartościowych, a płynność rynku repo jest bardzo niska.

Resort finansów zaznacza, że istnieje potrzeba wzmocnienia pośrednictwa na rynku. Strategia kładzie duży nacisk na konieczność zwiększenia innowacyjności i aktywności po stronie pośredników, w przypadku których zbyt rzadko mamy do czynienia z tzw. proprietary trading (handlem na własną książkę) i zbyt małym aktywizowaniem obrotu.

Projekt SRRK zakłada ponadto wprowadzenie tzw. jednolitej licencji bankowej. W ocenie MF, istniejący aktualnie brak możliwości bezpośredniego dostępu banków do obrotu zorganizowanego jest postrzegany przez uczestników rynku finansowego jako jedno z istotniejszych ograniczeń dalszego, harmonijnego rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Brak aktywnego udziału banków w obrocie zorganizowanym negatywnie wpływa na płynność instrumentów finansowych, utrudniając tym samym prawidłową ich wycenę.

MF chce, aby Warszawa przyciągała emitentów i inwestorów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W opinii autorów strategii, Polska może być regionalnym hubem dla rozwoju i finansowania małych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Resort chce zachęcać zagranicznych emitentów do emisji dłużnych i udziałowych papierów wartościowych, zwraca też uwagę, że Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, gdzie nadzorca nie przyjmuje prospektów w języku angielskim.

Projekt strategii rozwoju rynku kapitałowego zakłada szereg zachęt podatkowych dla emitentów i inwestorów, a także docelowo likwidację większości zbyt rygorystycznych krajowych przepisów w porównaniu z wymogami unijnymi.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej po kilkunastu miesiącach prac, prowadzonych również wspólnie z przedstawicielami rynku kapitałowego, przedstawiło projekt strategii rozwoju rynku kapitałowego (SRRK), obejmujący okres do końca 2023 roku.

Projekt ten, po konsultacjach środowiskowych, ma być przyjęty uchwałą przez rząd. W tym czasie ma być też utworzony w resorcie finansów zespół ds. implementacji tej strategii.

SRRK zawiera propozycje dotyczące zwolnień podatkowych, dokument nie przedstawia jednak harmonogramu, kiedy poszczególne rozwiązania miałyby wejść w życie. Proponowane przez strategię działania obejmują:

 1. zwolnienie z podatku u źródła odsetek należnych z tytułu euroobligacji dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych lub wielostronnych platformach obrotu ASO w Unii Europejskiej.
 2. umożliwienie uznania 125 proc. kosztów przygotowania IPO za koszt podatkowy dla emitentów (koszt dla budżetu 0,05 mld zł).
 3. obniżenie opodatkowania dywidend z 19 do 9 proc. od długoterminowych inwestycji (powyżej trzech lat) dla wszystkich krajowych i zagranicznych inwestorów. Koszt około 99 mln zł, z tego PIT 87 mln zł, CIT 12 mln zł.
 4. umożliwienie kompensowania strat na jednych instrumentach finansowych zyskami z innych instrumentów finansowych (w szczególności z jednostek uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych). Koszt nie powinien przekroczyć 0,4 mld zł. Jednocześnie istniejące obecnie możliwości kompensowania strat na produktach spekulacyjnych (np. CFD, czy kryptowalutach) należałoby ograniczyć i usunąć.
 5. zachęty podatkowe dla emisji obligacji rozwojowych.
 6. zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych, w tym programów motywacyjnych dla kadry kierowniczej z podatku od zysków kapitałowych. Koszt w przypadku, gdyby rozwiązanie dotyczyło akcji będących już w posiadaniu wyniósłby 0,1 mld zł.
 7. zmiana obowiązującego sposobu opodatkowania odsetek od obligacji w sposób, który zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym czy na wtórnym.
 8. zwolnienie z podatku środków otrzymanych w wyniku transakcji repo pod warunkiem, że transakcje te zostaną przeprowadzone na unijnym rynku regulowanym lub ASO. Roczny koszt 15 mln zł.

Strategia wskazuje na konieczność obniżenia kosztów transakcji, zarówno bezpośrednich, jak i ukrytych, taryf oraz spreadów.

Wśród propozycji jest też stworzenie przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izbę Domów Maklerskich, Komisję Nadzoru Finansowego i Giełdę Papierów Wartościowych planu obniżenia kosztów pozyskiwania kapitału publicznego do 2-6 proc. pozyskanych środków, w zależności od wielkości emisji.

SRRK zakłada skrócenie nadmiernie długich procesów zatwierdzania prospektów emisyjnych. Zwraca uwagę, że Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, gdzie nadzorca nie przyjmuje prospektów w języku angielskim.

Ministerstwo Finansów w dokumencie proponuje wprowadzenie centralizacji procesów obsługi skarbowej w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych dla chętnych emitentów w celu uspójnienia interpretacji podatkowych.

Resort finansów chce umożliwić emitentom prowadzenie programów lojalnościowych, zaproponuje ponadto utworzenie rejestru akcjonariuszy.

SRRK zakłada, że w ciągu pierwszych dwóch lat obowiązywania strategii wyeliminowanych zostanie 20 głównych barier, które zostały zgłoszone w odpowiedzi na ankietę wysłaną w 2018 roku do członków Rady Rozwoju Rynku Finansowego. W kolejnych latach będą eliminowane pozostałe bariery.

Jednym z głównych celów SRRK jest unikanie tzw. goldplatingu, czyli implementowania regulacji unijnych w bardziej rygorystyczny, niż jest to wymagane, sposób.

W opinii autorów strategii wskazane jest, aby MF i KNF powołały grupę roboczą, która przeprowadzi proces konsultacji z podmiotami ze wszystkich sektorów rynku kapitałowego w celu zidentyfikowania istniejących luk oraz nadmiarowych przepisów.

Pierwsze zidentyfikowane bariery powinny być usuwane lub korygowane etapami w ciągu sześciu miesięcy od powołania grupy, a pozostałe do końca 2020 roku.

Według strategii kluczowe jest również dbanie o stabilność i przewidywalność polityki regulacyjnej względem rynku kapitałowego. Ministerstwo Finansów ma zaproponować Komisji Nadzoru Finansowego podpisanie wspólnego memorandum odnośnie dbania o rozwój rynku i współpracy między obiema instytucjami w tym celu.

Wskaźnik kapitalizacji spółek krajowych notowanych na warszawskiej giełdzie do końca 2023 roku ma wzrosnąć z obecnych 35 do 50 proc. w stosunku do PKB - wynika z projektu strategii rozwoju rynku kapitałowego.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej po kilkunastu miesiącach prac, prowadzonych również wspólnie z przedstawicielami rynku kapitałowego, przedstawiło projekt strategii rozwoju rynku kapitałowego (SRRK), obejmujący okres do końca 2023 roku.

Projekt ten, po konsultacjach środowiskowych, ma być przyjęty uchwałą przez rząd. W tym czasie ma być też utworzony w resorcie finansów zespół ds. implementacji tej strategii.

Głównym celem strategii jest poprawa dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw (w szczególności z sektora małych i średnich firm) i wzrost udziału oszczędności w gospodarce.

Realizacja tego celu pozwoli polskiemu rynkowi kapitałowemu w większym stopniu wspierać konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki, jednocześnie przyczyniając się do jej długoterminowego rozwoju.

Ambicją rządu jest, aby Warszawa mogła przyciągać emitentów i inwestorów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W opinii autorów strategii, Polska może być regionalnym hubem dla rozwoju i finansowania małych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Dokument kładzie nacisk na konieczność zwiększenia innowacyjności i aktywności po stronie pośredników, w przypadku których zbyt rzadko zdarza się handel na własną książkę i zbyt małe aktywizowanie obrotu.

W SRRK zapisano, że należy dążyć do tego, by do końca 2023 roku wskaźnik kapitalizacji notowanych spółek krajowych w stosunku do PKB wzrósł z obecnych 35 proc. do 50 proc.

Do roku 2030 wskaźnik ten ma osiągnąć poziom 75 proc., przekraczając tym samym poziom wskaźnika dla średniej w Unii Europejskiej.

Strategia zakłada też wzrost o 100 proc. współczynnika płynności obrotu w najważniejszych, z punktu widzenia rozwoju rynku kapitałowego, kategoriach aktywów (m.in. w akcjach i transakcjach repo).

Założeniem jest osiągnięcie do 2025 roku poziomu stopy oszczędności gospodarstw domowych do około 8 proc. dochodu brutto do dyspozycji (z poziomu 2,60 proc.). Do 2030 roku poziom ten ma dorównać stopie oszczędności średniej państw Unii Europejskiej (czyli około 11 proc.).

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić obligacje rozwojowe, które pozwolą na stworzenie alternatywnego źródła finansowania infrastruktury regionalnej i ogólnokrajowej - wynika z projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Resort rozważy też wprowadzenie preferencji podatkowych dla tego typu obligacji.

"W perspektywie następnych kilkunastu lat konieczna jest dywersyfikacja i zwiększenie dostępu do źródeł finansowania dla największych i najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego projektów infrastrukturalnych" - napisano w projekcie.

"W tym celu konieczna jest analiza możliwości zwiększenia wykorzystania obligacji komunalnych. Wprowadzone zostaną również obligacje rozwojowe, które pozwolą na stworzenie alternatywnego źródła finansowania infrastruktury regionalnej i ogólnokrajowej" - dodano.

W SRRK podano, że działania w tym zakresie będą poprzedzone opracowaniem studium wykonalności, które będą konsultowane z inwestorami instytucjonalnymi poszukującymi instrumentów finansowych o długim horyzoncie inwestycyjnym.

"Rozwiązania powinny zostać opracowane biorąc pod uwagę konieczność stworzenia instrumentów atrakcyjnych z punktu widzenia inwestorów zagranicznych, w szczególności w kontekście zmian w zakresie opodatkowania euroobligacji i innych planowanych działań" - napisano.

"Rozwiązania dotyczące finansowania euroobligacji mogą być przedmiotem zainteresowania w kontekście planowanych dużych projektów infrastrukturalnych, na przykład inicjatywy +Trójmorza+ i innych dużych projektów planowanych w Polsce. Obligacje rozwojowe mogą być istotnym instrumentem finansowania polskich potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury w przyszłości" - dodano.

Ponadto, w strategii zaznaczono, że w celu zrealizowania postulatu SOR dotyczącego poprawy płynności instrumentów finansowych dla finansowania inwestycji, Ministerstwo Finansów rozważy wprowadzenie preferencji podatkowych dla obligacji rozwojowych. (PAP Biznes)

pat/ asa/

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (9)

dodaj komentarz
specjalnie_zarejestrowany2
Kiedy myślisz że system podatkowy jest skomplikowany... ciągle da się go bardziej skomplikować.
antybolszewik
Kilka zmian dla korporacji. Jedna dla zwykłego inwestora (kompensowanie strat pomiędzy instrumentami). Zasadniczo brak istotnych zmian i przewiduję dalsze zwijanie rynku kapitałowego w Polsce.
bogdant
I tak dochody z kapitału są mniej oprocentowane niż dochody z pracy. Chyba nie ma potrzeby pogłębiać tych nierówności.
infinum
"Jednocześnie istniejące obecnie możliwości kompensowania strat na produktach spekulacyjnych (np. CFD, czy kryptowalutach) należałoby ograniczyć i usunąć." - o jakich możliwościach kompensowania mowa? Jak by to miało wyglądać w praktyce? Potrzebne są szczegóły.
madarot
W ubiegłym roku umorzyłem jednostki uczestnictwa z zyskiem kilkadziesiąt tysięcy i oczywiście zapłaciłem podatek, ale z działalności giełdowej ze sprzedaży akcji miałem również kilkadziesiąt zł, ale straty. Gdyby zastosować to co proponują wyszedłbym na zera. Mogliby jeszcze odsetki z obligacji obligacji zwolnić W ubiegłym roku umorzyłem jednostki uczestnictwa z zyskiem kilkadziesiąt tysięcy i oczywiście zapłaciłem podatek, ale z działalności giełdowej ze sprzedaży akcji miałem również kilkadziesiąt zł, ale straty. Gdyby zastosować to co proponują wyszedłbym na zera. Mogliby jeszcze odsetki z obligacji obligacji zwolnić z opodatkowania, bo 19% podatek przy bieżącym oprocentowaniu to tragedia nie zysk i coraz mniej, a traktuje obligacje korporacyjne i skarbowe jako moją prywatną emeryturę do niskiej emerytury rządowej. Nie narzekam ze mam niską emeryturę bo potrafię sam co miesiąc wygenerować sobie z odsetek na obligacjach tyle ile emerytura państwowa.
rekin1986
Wywalcie podatek Belki to ludzie wrócą na GPW na dzisiaj kroicie ludzi trzykrotnie na jednym cyklu obrotowym

Najpierw CIT firmowy potem Belkowe a jak ktoś wbije na drugi próg podatkowy to 32 procent jeszcze ile razy ludzie mają płacić podatek od tych samych pieniędzy
wektorwg
Robić dobrze korporacjom.....
wizytator
I gwarantuję, że nie będzie żadnego protestu ze strony UE. Ani żadnego straszenia karami.
Co innego gdyby podatek podnościć, wtedy misja stabilizacyjana w drodze.
niepelnosprawny_org
dla Polski idzie wiosna, dziekujemy...

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki