REKLAMA

Rozliczenie PIT - wspólnie czy osobno? Co się bardziej opłaca?

2019-01-14 06:00
publikacja
2019-01-14 06:00

Czy każde małżeństwo może wspólnie rozliczyć PIT? Co zrobić, żeby złożyć zeznanie razem? Kiedy opłaca się rozliczyć wspólnie zamiast osobno? Podpowiadamy, jak przygotować się do złożenia zeznania podatkowego za 2018 rok.

fot. / / yayfoto

Kiedy można rozliczyć PIT-37 wspólnie z małżonkiem?

Co do zasady małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez siebie dochodów. Możliwe jest jednak ich wspólne rozliczenie pod warunkiem, że przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim oraz istniała między nimi wspólność majątkowa małżeńska, a także nie korzystają z opodatkowania liniowego, ryczałtu (oprócz najmu prywatnego), karty podatkowej czy podatku tonażowego.

Rozlicz PIT za 2018 rok przez internet. Bezpłatny, prosty w obsłudze program pobierz na komputer lub wypełnij deklarację online. W ten sposób wyślesz swój PIT do urzędu skarbowego bez wychodzenia z domu.

Warunku pozostawania w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy nie spełniają małżonkowie, którzy dopiero zaczynają wspólne życie oraz ci, którzy zdecydowali się na rozwód. Z łącznego rozliczenia może skorzystać wdowa lub wdowiec, którzy zawarli związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a ich małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, lub którzy pozostawali przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, a ich małżonek zmarł po upływie roku podatkowego, ale jeszcze przed złożeniem rocznego zeznania.

Warunek pozostawania przez cały rok podatkowy w ustroju wspólności majątkowej zostaje spełniony, jeżeli małżonkowie nie zdecydują się w trakcie roku podatkowego na zmianę ustroju majątkowego, np. poprzez podpisanie intercyzy - doprowadzając do ustanowienia rozdzielności majątkowej

Trzeci warunek, niekorzystanie z opodatkowania liniowego, ryczałtu (z wyjątkiem najmu prywatnego, o ile ten nie stanowi jedynego źródła dochodów małżonka), karty podatkowej czy podatku tonażowego zostaje spełniony, tylko jeżeli podatnik w ogóle nie korzysta z powyższych form opodatkowania. Jedynie częściowe rozliczanie na zasadach ogólnych nie uprawnia do wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Co pozostaje również ważne, z takiego wspólnego rozliczenia będą mogły skorzystać osoby, które mają miejsce zamieszkania w  Polsce, ale jest ono również możliwe, gdy jeden z małżonków jest rezydentem podatkowym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ( tzn. gdy nie ma w Polsce centrum interesów życiowych i przebywa w Polsce krócej niż 183 dni w roku podatkowym). W tym drugim przypadku muszą zostać jednak spełnione dwa dodatkowe warunki. Po pierwsze: 75% łącznych przychodów obojga małżonków musi być uzyskane w Polsce (w tym wypadku zlicza się wszystkie przychody małżonków ze źródeł podlegających opodatkowaniu w Polsce zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych), przy czym przychody nie muszą być w Polsce uzyskiwane przez każdego z małżonków, a nawet jeden z małżonków może nie uzyskać żadnego przychodu. Po drugie status rezydenta podatkowego jednego z wymienionych państw musi zostać potwierdzony aktualnym certyfikatem rezydencji wydanym przez stosowne organy tego państwa. Taki certyfikat musi zostać także złożony razem z rocznym zeznaniem podatkowym.

Jak rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Małżonkowie, jeżeli spełniają powyższe warunki, chcąc się wspólnie rozliczyć, muszą złożyć wspólny druk PIT i podpisać go imieniem i nazwiskiem jednego z małżonków. Konieczne jest oświadczenie się małżonków, że za dany rok opodatkowuje się łącznie – takie oświadczenie składa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola deklaracji. Wystarczy, by tylko jedno z małżonków podpisało się pod deklaracją. Przyjmuje się wówczas, że ten małżonek działa z upoważnienia drugiego. Jednakże w razie podania w zeznaniu błędnych danych, do odpowiedzialności karnej skarbowej zostaje pociągnięty tylko ten małżonek, który podpisał deklarację.

Kiedy opłaca się wspólne rozliczenie PIT-u?

Zgodnie z ustawą o PIT w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Praktycznie wspólne opodatkowanie opłaca się niemal zawsze, w szczególności zaś gdy któreś z małżonków osiąga takie przychody, że możliwe jest obliczanie podatku według wyższej stawki. Nawet w sytuacji braku uzyskiwania jakichkolwiek dochodów przez drugiego z małżonków, można skorzystać z przysługującej małżonkowi podstawowej ulgi podatkowej.

Może się zdarzyć, że wspólne rozliczenie będzie neutralne – czyli bez znaczenia czy rozliczą się wspólnie, czy oddzielnie, bo podatek będzie taki sam, jeżeli małżonkowie po odliczeniu ulg uzyskują dochód w wysokości 85 528 zł. W przypadku kiedy jeden z małżonków jest niepracujący, czyli nie osiąga żadnego dochodu i tym samym nie może samodzielnie odliczyć kwoty wolnej od podatku, nawet jeżeli drugi z małżonków zarabia mniej niż 85 528 zł, wspólne rozliczenie będzie się opłacać małżonkom. W najlepszej sytuacji są małżonkowie, gdy jeden z nich nie ma dochodów, a drugi osiąga dochód w wysokości do 171 056 zł, wówczas dochód roczny będzie opodatkowany według stawki 18 %, a małżonkowie zapłacą przy wspólnym rozliczeniu aż o 12 529,94 zł mniej, niż podczas rozliczenia składanego przez nich oddzielnie.

Jak złożyć PIT i do kiedy?

Aby możliwe były wspólne rozliczenie z małżonkiem, zeznanie roczne powinno być złożone w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r., który przypada we wtorek. Jednakże w przeciwieństwie do lat ubiegłych brak złożenia zeznania rocznego w terminie nie pozbawi możliwość skorzystania ze wspólnego rozliczenia przez małżonków. Na skutek zmiany ustawy o PIT która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. uchylono dotychczasowy przepis i obecnie uchybienie terminowemu złożeniu wniosku nie będzie rodziło tak daleko idących konsekwencji.

Tak jak w poprzednich latach zeznanie można złożyć w formie papierowej osobiście w biurze podawczym urzędu skarbowego. Zeznanie można przesłać również przesyłką pocztową najpóźniej w ostatnim dniu terminu, przy pomocy polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym ( będzie się liczyła data stempla pocztowego).

Od kilku już lat na popularności zyskuje jednak możliwość składania rocznego zeznania podatkowego w formie elektronicznej. Możliwe jest to przynajmniej na dwa sposoby:

  1. Pierwszy to wykorzystanie formularza interaktywnego przygotowanego przez Ministerstwo Finansów (pobranego ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/) i przesłanego do Urzędu w formie e-Deklaracji.
  2. Drugą możliwość daje skorzystanie z aplikacji/ programu finansowo-księgowego, które przy wykorzystaniu odpowiedniej struktury logicznej dokumentów sporządzi zeznanie i wyśle je. Przy czym większość nowoczesnych aplikacji/ programów umożliwia niemal automatyczne wysłanie deklaracji.
Rozlicz PIT za 2018 rok przez internet. Bezpłatny, prosty w obsłudze program pobierz na komputer lub wypełnij deklarację online. W ten sposób wyślesz swój PIT do urzędu skarbowego bez wychodzenia z domu.

W obu przypadkach składający zeznanie otrzyma w formie Elektronicznej Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

Formularze przesłane elektroniczne podpisane mogą być kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli taki, któryś z małżonków posiada) ale w zupełności wystarczą do podpisu tzw. dane autoryzujące ( danymi są numer NIP albo numer PESEL płatnika, imię (pierwsze); nazwisko; data urodzenia; kwota przychodu wskazana w PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A złożonych w roku poprzednim - albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń podatku.

Formularz elektroniczny może zostać podpisany także przez pełnomocnika za pomocą podpisu elektronicznego. W tym wypadku pełnomocnikowi powinno zostać udzielone stosowne pełnomocnictwo sporządzone na druku UPL-1, który powinien zostać złożony w Urzędzie skarbowym ( w wersji papierowe, albo w wersji elektronicznej za pośrednictwem profilu zaufanego - ePUAP).

Dodatkową korzyścią ze złożenia PIT w formie elektronicznej w roku 2019 będzie to, że dla rozliczeń złożonych elektronicznie obowiązuje krótszy termin zwrotu nadpłaty podatku – wynoszący maksymalnie 45 dni (liczony od 15 lutego 2019 r.).

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Źródło:
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (6)

dodaj komentarz
r4k
Czy ktoś wie ile wynosi teraz kwota wolna od podatku?
-soltys-
Kolejny przypadek kiedy się nie opłaca wspólne. jeden z małżonków jest na granicy 85tys lub lekko powyżej a drugi ma dochody dużo dużo wyższe np. 200tys. Wtedy obydwoje wpadają i tak w drugi próg a pierwszy traci kwotę wolną (lub proporcjonalnie ma pomniejszoną). Skończyły się czasy że wspólne opodatkowanie jest Kolejny przypadek kiedy się nie opłaca wspólne. jeden z małżonków jest na granicy 85tys lub lekko powyżej a drugi ma dochody dużo dużo wyższe np. 200tys. Wtedy obydwoje wpadają i tak w drugi próg a pierwszy traci kwotę wolną (lub proporcjonalnie ma pomniejszoną). Skończyły się czasy że wspólne opodatkowanie jest w najgorszym przypadku przynajmniej neutralne Panie Redaktorze :)
bankier_david
Faktycznie. Dobry przykład!
set79
Kwota ulgi na pierwsze dziecko wynosi 92,67 zł/miesiąc = 1.112,04 zł/rok, jeżeli dochody podatnika:
pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego,
Kwota ulgi na pierwsze dziecko wynosi 92,67 zł/miesiąc = 1.112,04 zł/rok, jeżeli dochody podatnika:
pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego dziecko (w tym przypadku limit wynosi 112.000 zł, jak w przypadku małżeństw).

bankier_david powodzenia w kreatywnym rozliczaniu PITa :) Jeszcze zdążysz zrobić korektę.
bankier_david
Ta sytuacja mnie nie dotyczy, to był przykład. Wspólne rozliczenie nie jest obowiązkowe, to przywilej, a nie obowiązek. Można rozliczyć się indywidualnie i wtedy kwota limitu wynosi 56 000 indywidualnie na osobę. To nie jest kreatywna księgowość, tylko znajomość przepisów.
bankier_david
Nie zawsze wspólne opodatkowanie się opłaca. W przypadku, gdy jedno ma dochód po odliczeniach powiedzmy 80 tys. a drugie na przykład 35 tys i mają jedno dziecko.
Razem mają 115 tys. więc dziecka nie odliczą, a osobno jedno będzie mogło odliczyć. Czyli opodatkowując się osobno mają zysk 1112,04 zł

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2018

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki