REKLAMA

PunkPirates S.A.: Objęcie przez podmioty uprawnione akcji serii D Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii A

2021-09-30 19:23
publikacja
2021-09-30 19:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-30
Skrócona nazwa emitenta
PunkPirates S.A.
Temat
Objęcie przez podmioty uprawnione akcji serii D Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku, informuje, iż w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A ("Warranty"), na dzień 30 września 2021 r. kolejne 2 podmioty uprawnione złożyły Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 1 650 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 1 650 000 Warrantów) oraz dokonało wpłaty ceny emisyjnej akcji serii D (tj. 0,10 zł za jedna akcję) na rachunek Spółki.

Zamiana Warrantów na akcje serii D Spółki została dokonana w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, zmienionej Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki.

Stosowanie do art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych nabycie praw z akcji serii D przez podmioty uprawnione nastąpi z chwilą ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych podmiotów uprawnionych.

W związku z emisją akcji serii D Spółki, Spółka złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ("KDPW") w celu rejestracji objętych akcji serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

W związku z w/w objęciem akcji serii D Spółki, nastąpiła zmiana praw z 1 650 000 Warrantów, tj. przedmiotowe Warranty wygasły i utraciły swój byt. Na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, zmienionej Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, Spółka łącznie przyznała 14 750 000 Warrantów. Dotychczas zrealizowanych zostało 6 190 000 Warrantów. Natomiast 7.500.000 Warrantów zostało umorzonych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku. Pozostałe 1 060 000 objętych Warrantów może zostać zrealizowanych do dnia 31 marca 2024 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Leszek Krajewski Prezes Zarządu Leszek Krajewski
2021-09-30 Małgorzata Grużewska Wiceprezes Zarządu Małgorzata Grużewska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki