Przepisy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych korzystne dla pracowników

redaktor Bankier.pl
Pracodawcy często mają wątpliwości przed udzieleniem zgody na podjęcie nauki przez swoich pracowników. Obawy budzą przede wszystkim nowe przywileje, jakie nabywają szkolący się pracownicy.

Kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na określonych stanowiskach określone są w przepisach szczególnych, tj. w układach zbiorowych zakładu pracy, regulaminie wynagradzania, czy regulaminie pracy. Bez względu na to, czy ich celem jest zwiększanie zasobu wiedzy i umiejętności pracownika na danym stanowisku pracy, czy też uzupełnianie jego braków, zawsze niosą za sobą wiele udogodnień dla pracownika.


Inicjatywa pracodawcy albo jego zgoda


Przed ubiegłorocznymi zmianami formy szkoleń dzielono na: szkolną i pozaszkolną. Obecnie podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników może odbywać się z inicjatywy pracodawcy (polecenie służbowe) bądź za jego zgodą. Zgoda pracodawcy powinna zapaść jeszcze przed rozpoczęciem nauki. Nie ma jednak przeszkód, aby pracodawca wyraził zgodę w trakcie dokształcania. Uzyskanie zgody przez pracownika będzie oznaczało, że od tej pory pracownik ma prawo do przywilejów, określonych przepisami Kodeksu pracy. Należy zaznaczyć, że przywileje nie będą przysługiwały, jeżeli pracownik nie ujawni pracodawcy, że podjął naukę i nie poprosi o zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a jednocześnie wystąpi np. z wnioskiem o przyznanie płatnego urlopu szkoleniowego.

Płatny urlop szkoleniowy


Jednym z przywilejów szkolącego się pracownika jest prawo do płatnego urlopu szkoleniowego. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 25 stycznia 2005 r. (I PK 144/04), szkolenie pracowników powinno odbywać się w ramach stosunku pracy. Poza nim może mieć miejsce tylko, gdy cel i metody szkolenia mają wyraźny wpływ na wykonywanie obowiązków pracowniczych.

Wątpliwości budzi możliwość odwołania pracownika z urlopu szkoleniowego. Wydaje się, że skoro można odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, realizowanego zgodnie z jego prawem, to powinna być również możliwość do jego odwołania z urlopu szkoleniowego.

Zwolnienie z całości lub części dnia pracy


Zobacz raporty produktów finansowych dla firm
Kolejnym przywilejem uczących się pracowników jest zwolnienie ich z części lub całego dnia pracy na czas zajęć. W tym wypadku, mimo nieobecności w pracy pracownik otrzyma wynagrodzenie. Jego wysokość oblicza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 1996r. w sprawie ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 289). Zgodnie z nim przy ustalaniu prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Poszczególne jego składniki ustalane w przeciętnej wysokości oblicza się z miesiąca, w którym przypadało zwolnienie od pracy lub okres jej niewykonywania.

Kiedy pracownik zwróci koszty szkolenia?


Wbrew powszechnej opinii nie zawsze pracodawca ponosi koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych swojego pracownika. Przypadki, w których pracodawca ma prawo zażądać zwrotu kosztów szkolenia szczegółowo opisuje art. 1035 kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracodawca ma prawo żądać zwrotu kosztów od pracownika, gdy:
  1. pracownik bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie, bądź przerwie podnoszenia kwalifikacji,
  2. nastąpi rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy z jego winy, bez wypowiedzenia - w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, bądź po jego ukończeniu w terminie określonym w umowie szkoleniowej, nie dłuższym niż 3 lata,
  3. pracownik w okresie odpracowania rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem (z wyjątkiem rozwiązania umowy z powodu mobbingu),
  4. pracownik w okresie odpracowywania rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, lub z powodu mobbingu, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach.
Wysokość zwrotu poniesionych kosztów jest proporcjonalna do okresu zatrudnienia pracownika po ukończenia okresu kwalifikacji zawodowych, lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia. Mniejsza jest zatem kwota jeśli pracownik wypowie umowę o pracę pod koniec zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe. Należy zaznaczyć, że niedopuszczalne jest żądanie od pracownika zwrotu kosztów zwolnienia z całości lub części dnia pracy, bądź kosztów urlopu wypoczynkowego.

Świadczenia pracownicze na podnoszenie kwalifikacji zawodowych - nieopodatkowane

Wartość świadczeń przyznanych przez spółkę, na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników, uzupełniających wiedzę i umiejętności z inicjatywy pracodawcy będzie korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 90 podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z nim wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25.01.2011, IPPB4/415-826/10-4/JK).


Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników to jedna z podstawowych zasad występujących w Kodeksie pracy. Niestety pod wpływem obowiązujących przepisów, nadal zbyt mała liczba pracodawców pracowników jest tym zainteresowana, obawiając się zbyt dużych kosztów i przywilejów pracowniczych.

Iwona Karkus
Bankier.pl

Iwona Maczalska

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl