REKLAMA

PROTEKTOR: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 roku i zmiana porządku obrad.

2023-06-07 19:40
publikacja
2023-06-07 19:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_aktualizacja.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_aktualizacja.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_aktualizacja.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-07
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 roku i zmiana porządku obrad.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PROTTOR S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 31 maja 2023 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), informuje, że w dniu 6 czerwca 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Piotra Jana Szostaka, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, posiadającego ponad 1/20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad ZWZ następującego punktu o treści:

„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zmiany porządku obrad ZWZ polegającej na wprowadzeniu ww. punktu do porządku obrad i opatrzeniu go numerem 14, podczas gdy dotychczasowe punkty 14 i 15 otrzymały numery odpowiednio 15 i 16.

W konsekwencji uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
12. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje wniosek akcjonariusza oraz zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał, jak również zaktualizowaną stosownie do żądania akcjonariusza treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał ZWZ (w tym zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad) oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika.


Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_aktualizacja.pdfOgloszenie_aktualizacja.pdf Ogłoszenie_aktualizacja
Wniosek akcjonariusza.pdfWniosek akcjonariusza.pdf Wniosek akcjonariusza
Projekty uchwal_aktualizacja.pdfProjekty uchwal_aktualizacja.pdf Projekty uchwał_aktualizacja
Formularz_aktualizacja.pdfFormularz_aktualizacja.pdf Formularz_aktualizacja

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-07 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2023-06-07 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki